ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ในบูชา ๒ การบูชาประเภทใด มีผลสูงสุดทำให้เกิดในสุคติโลกสววรค์ ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. ปฏิบัติบูชา
 4. อามิสบูชา

๒. การรักษาศีล จัดเป็นการบูชาประเภทใด ?

 1. ปฏิบัติบูชา
 2. อามิสบูชา
 3. ธรรมบูชา
 4. สังฆบูชา

๓. ปฏิสันถาร แปลว่าอะไร ?

 1. การปฏิเสธ
 2. การต้อนรับ
 3. การช่วยเหลือ
 4. การพึ่งพา

๔. ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?

 1. สนทนาธรรม
 2. ต้อนรับตามฐานะ
 3. ให้ดื่มน้ำ
 4. ถามถึงธุระ

๕. อุกุศลวิตก หมายถึงการนึกคิดในเรื่องใด ?

 1. หมกมุ่นในกาม
 2. ความพยาบาท
 3. ความเบียดเบียน
 4. ถูกทุกข้อ

๖. พยาบาทวิตก มีลักษณะเช่นไร ?

 1. คิดโลภ
 2. คิดโกรธ
 3. คิดหลง
 4. คิดอาฆาต

๗. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. หมกมุ่นในกาม
 2. ปองร้าย
 3. คดโกง
 4. ทำร้ายสัตว์

๘. ความนึกคิดในเรื่องความดี เรียกว่าอะไร ?

 1. กุศลวิตก
 2. อกุศลวิตก
 3. กุศลมูล
 4. อกุศลมูล

๙. ความนึกคิดที่ไม่ปองร้ายใครจัดเป็นกุศลวิตกใด ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. คัมภีร์รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าอะไร ?

 1. ไตรสิกขา
 2. ไตรลักษณ์
 3. ไตรปิฏก
 4. ไตรภูมิ

๑๑. ศีล ๕ มาในปิฏกใด ?

 1. วินัยปิฏก
 2. สุตตันนปิฏก
 3. อภิธรรมปิฏก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลก เป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๑๕ ปี
 2. ๒๕ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๔๕ ปี

๑๓. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างไรบ้าง ?

 1. บิณฑบาต
 2. แสดงธรรม
 3. ประทานโอวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระญาติทะเลาะวิวาทกันจัดเป็นจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. สิกขาใด ฝึกอบรมกาย ?

 1. อธิศีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. การฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิ จัดเป็นสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ความรอบรู้ตามความเป็นจริงอย่างยิ่งยวด จัดเป็นสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ลักษณะที่มีเหมือนกันทุกคน หมายถึงข้อใด ?

 1. อนิจจลักษณะ
 2. ทุกขลักษณะ
 3. อนัตตลักษณะ
 4. สามัญญลักษณะ

๑๙. อาการปรวนแปร เปลี่ยนแปลงเรียกว่าอะไร ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. สภาวะที่บังคับควบคุมให้เป็นไปดังใจต้องการไม่ได้เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. พระอริยบุคคล มีกี่ดับชั้น ?

๒๒. พระอริยบุคคลผู้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกชาติเดียว หมายถึงข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๓. ผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิง หมายถึงพระอริยบุคคลในข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๔. รักษากายวาจาเรียบร้อยดี จัดเป็นสัมปรายิกัตถประโยชน์ใด ?

 1. สัทธาสัมปทา
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

๒๕. การช่วยเหลือผู้อื่นจัดเป็นสัมปรายิกัตถประโยชน์ใด ?

 1. สัทธาสัมปทา
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

๒๖. ธรรมที่ซักฟอกจิตให้หมดจดเป็นขั้นๆ เรียกว่าอะไร ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อริยสัจ
 3. ไตรสิกขา
 4. อัปปมัญญา

๒๗. สีลกถาเหมาะแก่คนประเภทใด ?

 1. คนริษยา
 2. คนโหดร้าย
 3. คนลุ่มหลง
 4. คนตระหนี่

๒๘. กามาทีนวกถา เหมาะแก่คนประเภทใด ?

 1. คนริษยา
 2. คนตระหนี่
 3. คนโหดร้าย
 4. คนหมกมุ่นในกาม

๒๙. มาร หมายถึงข้อใด ?

 1. เบญจขันธ์
 2. กิเลส
 3. ความตาย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. กิเลสมาร มารคือกิเลส ทำร้ายบุคคลอย่างไร ?

 1. ให้พูดผิด
 2. ให้ทำผิด
 3. ให้คิดผิด
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. ความตายได้ชื่อว่ามาร เพราะตัดโอกาสในเรื่องใด ?

 1. คุณความดี
 2. ยศศักดิ์
 3. การศึกษา
 4. ตำแหน่งหน้าที่

๓๒. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในขันธ์ ๕ ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. ฌาน

๓๓. ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม รวมกันเป็นกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. วิญญาณ

๓๔. ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกอะไร ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๕. ข้อใด เป็นคุณลักษณะของธรรมคุณ ?

 1. ผู้บรรลุเห็นได้เอง
 2. ไม่ล้าสมัย
 3. พิสูจน์ได้
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. ข้อใด เป็นความหมายของ เอหิปสฺสิโก ?

 1. ผู้บรรลุเห็นได้เอง
 2. ไม่ล้าสมัย
 3. พิสูจน์ได้
 4. ควรน้อมมาปฏิบัติ

๓๗. ข้อใด เป็นความหมายของ โอปนยิโก ?

 1. ผู้บรรลุเห็นได้เอง
 2. ไม่ล้าสมัย
 3. พิสูจน์ได้
 4. ควรน้อมมาปฏิบัติ

๓๘. อิติปิโส ภควา เป็นคำขึ้นต้นของบทสวดใด ?

 1. พุทธคุณ
 2. ธรรมคุณ
 3. สังฆคุณ
 4. ยถา…. สัพพี…

๓๙. ผู้ทำลายกิเลสและบาปธรรมโดยสิ้นเชิงเป็นความหมายของบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. พุทฺโธ

๔๐. พุทธคุณบทว่า โลกวิทู แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้เสด็จไปดี
 2. ผู้รู้แจ้งโลก
 3. ผู้ตื่น
 4. ผู้มีโชค

๔๑. พุทธคุณบทว่า พุทโธ แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้เสด็จไปดี
 2. ผู้รู้แจ้งโลก
 3. ผู้รู้
 4. ผู้มีโชค

๔๒. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ เรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกิริยาวัตถุ
 2. บุญกุศล
 3. บุญบารมี
 4. บุญวาสนา

๔๓. ความตระหนี่กำจัดได้ด้วยอะไร ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๔๔. สีลมัย ป้องกันอาชญากรรมในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ยาเสพติด
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. ภาวนามัย บรรเทาลดละอะไร ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

๔๖. การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เป็นการทำบุญในข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. อปจายนมัย
 3. เวยยาวัจจมัย
 4. ปัตติทานมัย

๔๗. การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นการทำบุญในข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. อปจายนมัย
 3. เวยยาวัจจมัย
 4. ปัตติทานมัย

๔๘. ปัตติทานมัย เป็นการทำบุญในเรื่องใด ?

 1. วันเกิด
 2. ขึ้นบ้านใหม่
 3. งานแต่ง
 4. อุทิศกุศล

๔๙. ปัตตานุโมทนามัย หมายถึงการทำบุญในข้อใด ?

 1. ทำบุญเอง
 2. อุทิศบุญ
 3. อนุโมทนาบุญ
 4. แสวงบุญ

๕๐. การที่เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?

 1. ทานมัย
 2. อปจายนมัย
 3. เวยยาวัจจมัย
 4. ทิฏฐุชุกัมม์