ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2543

1. ข้อใด ไม่ใช่เป็นพระเสขะในอริยบุคคล 2 ?

 • พระโสดาบัน
 • พระสกทาคามี
 • พระอนาคามี
 • พระอรหันต์

2. การบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ คือ…?

 • อามิสบูชา
 • ปฏิบัติบูชา
 • ถวายสังฆทาน
 • ถวายผ้าอาบน้ำฝน

3. การพิจารณาความเกิด และความดับแห่งสังขาร แล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ จัดเป็น…?

 • อสุภกัมมัฏฐาน
 • อนุสสติกัมมัฏฐาน
 • วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 • สมถกัมมัฏฐาน

4. ข้อใด จัดเป็นวัตถุกาม ?

 • โผฏฐัพพะ
 • โลภะ
 • อรติ
 • อสันตุฏฐี

5. ความเห็นว่า “ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับเป็น ธรรมดา ” เป็น…?

 • สัสสตทิฏฐิ
 • อุจเฉททิฏฐิ
 • สัมมาทิฏฐิ
 • มิจฉาทิฏฐิ

6. การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด ตรงกับข้อใด ?

 • วัฏฏะ
 • อิทธิบาท
 • พละ
 • วิมุตติ

7. ข้อใด เป็นคำสอนสรุปโดยย่อของพระพุทธศาสนา ?

 • ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้หมดจด
 • ละชั่ว ทำดี
 • ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
 • ศีล สมาธิ ปัญญา

8. คำว่า “ วิเวก ” แปลว่าอะไร ?

 • ความสงบ
 • ความดี
 • ความสุข
 • ความปีติ

9. ผู้ที่ได้ฌานมาก่อนแล้ว ต่อมาเจริญวิปัสสนา จนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เรียกว่า…?

 • ตทังควิมุตติ
 • วิกขัมภนวิมุตติ
 • เจโตวิมุตติ
 • ปัญญาวิมุตติ

10. เจริญอนุสสติข้อใด เป็นเหตุให้เกิดอัปปนาสมาธิ ?

 • สีลานุสสติ
 • จาคานุสสติ
 • เทวตานุสสติ
 • อานาปานสติ

11. บุคคลผู้ร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สมบัติพัสถาน และลาภ ยศ ในโลกนี้ จัดว่าเขาได้รับสมบัติอะไร ?

 • มนุษยสมบัติ
 • สวรรคสมบัติ
 • นิพพานสมบัติ
 • บริวารสมบัติ

12. วิหิงสาวิตก มีกิเลสตัวใดเป็นมูลเหตุ ?

 • ราคะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • โลภะ

13. การลักขโมยก็ดี กัดปลา ชนไก่ก็ดี จัดเป็น…?

 • กามวิตก
 • พยาบาทวิตก
 • วิหิงสาวิตก
 • ไม่เป็นอกุศลวิตก

14. ผู้จะบรรลุถึงปรมัตถประโยชน์ หรือพระนิพพาน ต้องปฏิบัติธรรมข้อใด ?

 • สมถกัมมัฏฐาน
 • สัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
 • วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 • สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

15. คนมีความโลภ อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด จัดว่าเป็นผู้มี…?

 • กามาสวะ
 • ภวาสวะ
 • อวิชชาสวะ
 • กิเลสาสวะ

16. กิจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้ว่า…?

 • นี้ ทุกขสมุทัย
 • ทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้
 • ทุกข์ ทำเสร็จแล้ว
 • ทุกขสมุทัย รู้เท่าทันแล้ว

17. ข้อใด ไม่ถูกต้อง ?

 • ทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้
 • ทุกขสมุทัย ควรรักษาไว้
 • ทุกขนิโรธ ควรทำให้แจ้ง
 • ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ควรทำให้เกิด

18. ความมัวเมาใน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็น…?

 • กามตัณหา
 • ภวตัณหา
 • วิภวตัณหา
 • ราคตัณหา

19. คำว่า “ วิมุตติ ” แปลว่าอะไร ?

 • ความหลุดพ้น
 • ความเบื่อหน่าย
 • ความสงสาร
 • ถูกทุกข้อ

20. ข้อใด จัดเป็นอเหตุกทิฏฐิ ?

 • ทำชั่วไม่มีใครรู้ ไม่มีโทษ
 • ฆ่าสัตว์ไม่เป็นบาป
 • เคราะห์ดี เคราะห์ร้ายเกิดเอง
 • ทุกอย่างพรหมเป็นผู้สร้าง

21. ข้อใด เป็นทั้งสังขาร และวิสังขาร ?

 • อนิจจตา
 • ทุกขตา
 • อนัตตตา
 • เป็นได้ทุกข้อ

22. ละความชั่วด้วยการปฏิบัติดี ละความตระหนี่ด้วยการให้ จัดเป็น…?

 • ตทังคปหาน
 • วิกขัมภนปหาน
 • สมุจเฉทปหาน
 • นิสสรณปหาน

23. ในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล 3 พี่น้อง ให้ละทิฏฐิมานะ ทรงใช้ปาฏิหาริยะข้อไหนมากที่สุด ?

 • อิทธิปาฏิหาริยะ
 • อาเทสนาปาฏิหาริยะ
 • อนุสาสนีปาฏิหาริยะ
 • ยมกปาฏิหาริยะ

24. พระสุตตันตปิฎก กล่าวถึง…?

 • ธรรมาธิษฐาน
 • วินัยล้วน ๆ
 • บุคลาธิษฐาน
 • อาทิพรหมจริยาสิกขา

25. ข้อใด ไม่ใช่เทวโลก ?

 • ยามา
 • ดาวดึงส์
 • ดุสิต
 • อกนิฏฐ์

26. ไตรวัฏฏะ คือ กิเลส กรรม วิบาก จะสงบไม่วนเวียนต่อไป เพราะ…?

 • เนวสัญญานาสัญญายตนะ
 • สมาบัติ 8
 • อรหัตตมรรค
 • โสดาปัตติมรรค

27. ญาณรู้ระลึกชาติได้ คือ…?

 • ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
 • จุตูปปาตญาณ
 • อาสวักขยญาณ
 • เจโตปริยญาณ

28. อัปปณิหิตวิโมกข์ ในวิโมกข์ 3 นั้น หมายถึง…?

 • เพราะว่างจาก ราคะ โทสะ โมหะ
 • เพราะหาราคะ โทสะ โมหะ เป็นเครื่องหมายมิได้
 • เพราะหาราคะ โทสะ โมหะ เป็นที่ตั้งมิได้
 • เพราะพ้นจากราคะ โทสะ โมหะ

29. คำว่า “ อุปธิวิเวก ” หมายถึง…?

 • การอยู่ในที่สงัด
 • การทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลสด้วยวิปัสสนา
 • การทำใจให้สงบด้วยการเข้าฌาน
 • การมีกาย วาจา ใจสงบ

30. อัสสาสะ ปัสสาสะ ลมหายใจเข้า – ออก ได้ชื่อว่า…?

 • กายสังขาร
 • วจีสังขาร
 • จิตตสังขาร
 • เวทนาสังขาร

31. ผู้ที่จะได้สวรรคสมบัติ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?

 • ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
 • สัมปรายิกัตถประโยชน์
 • ปรมัตถประโยชน์
 • ปรหิตประโยชน์

32. อริยมรรค 8 ข้อใดเป็นอธิจิตตสิกขา ?

 • สัมมาทิฏฐิ, สัมมาสังกัปปะ
 • สัมมาวาจา, สัมมากัมมันตะ, สัมมาอาชีวะ
 • สัมมาวายามะ, สัมมาสติ, สัมมาสมาธิ
 • สัมมาสังกัปปะ, สัมมาสมาธิ

33. คนประเภทไหน เปรียบเหมือนอสุรกาย ?

 • นักโทษ
 • คนขอทาน
 • คนอดอยากผอมโซ
 • คนหลอกลวงเอาทรัพย์คนอื่น

34. พระอริยบุคคลที่ละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ได้ คือ…?

 • พระอรหันต์
 • พระอนาคามี
 • พระสกทาคามี
 • พระโสดาบัน

35. ข้อไหน ไม่เป็นอริยวงศ์ ?

 • สันโดษด้วยจีวร
 • สันโดษด้วยบิณฑบาต
 • สันโดษด้วยเสนาสนะ
 • สันโดษด้วยคิลานเภสัช

36. ความจงใจเป็นปัจจัยแห่งการทำ พูด คิด ได้แก่…?

 • กวฬิงการาหาร
 • ผัสสาหาร
 • มโนสัญเจตนาหาร
 • วิญญาณาหาร

37. ความถือมั่น ในธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนเคยชินด้วยความเชื่อว่าขลังจนเป็นเหตุหัวดื้องมงาย จัดเป็น…?

 • กามุปาทาน
 • ทิฏฐุปาทาน
 • สีลัพพตุปาทาน
 • อัตตวาทุปาทาน

38. กิเลสที่เป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่า…?

 • โอฆะ
 • โยคะ
 • อาสวะ
 • โลภะ

39. ข้อใด เป็นองค์ของทุติยฌาน ?

 • วิตก วิจาร ปีติ สุข
 • ปีติ สุข เอกัคคตา
 • ปีติ เอกัคคตา อุเบกขา
 • สุข เอกัคคตา อุเบกขา

40. บริษัท 4 ปัจจุบันนี้ บริษัทไหนไม่มีแล้ว ?

 • ภิกษุ
 • ภิกษุณี
 • อุบาสก
 • อุบาสิกา

41. คำว่า “ พระอนาคามี ” แปลว่าอะไร ?

 • ผู้เวียนว่ายตายเกิด
 • ผู้ไม่มาสู่ภพนี้
 • ผู้เกิดอีกครั้งเดียว
 • ผู้ไม่เกิดอีก

42. บุคคลผู้พอแนะนำได้ คือ…?

 • อุคฆฏิตัญญู
 • วิปจิตัญญู
 • เนยยะ
 • ปทปรมะ

43. วิถีการเกิดของเป็ด ไก่ นก จัดเข้าใน…?

 • ชลาพุชะ
 • สังเสทชะ
 • อัณฑชะ
 • โอปปาติกะ

44. การไม่รักษามรรยาท ทอดธุระเสีย จัดเป็น…?

 • สีลวิบัติ
 • ทิฏฐิวิบัติ
 • อาจารวิบัติ
 • อาชีววิบัติ

45. โอกกันติกาปีติ เมื่อเกิดขึ้น…?

 • ทำให้ขนชัน น้ำตาไหล
 • ทำให้รู้สึกเสียวแปลบ ๆ
 • ทำให้ซู่ซ่าแรงกว่าเสียวแปลบ ๆ
 • ทำใจให้ฟู

46. ครูไม่ยอมสอนศิลปวิทยาแก่ศิษย์ทั้งหมด เพราะกลัวศิษย์รู้ทัน จัดเป็น…?

 • กุลมัจฉริยะ
 • ลาภมัจฉริยะ
 • วัณณมัจฉริยะ
 • ธัมมมัจฉริยะ

47. วิกขัมภนวิมุตติ คือการหลุดพ้น…?

 • ที่ท่านเปรียบด้วยหญ้าที่ถูกหินทับไว้
 • อย่างไร้กิเลส ไม่มีกิเลสที่ต้องละอีก
 • อย่างถาวร ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปหากิเลสอีก
 • โดยที่กิเลสไม่สามารถมารบกวนอีก

48. คิดก่อนทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด จัดเป็น…?

 • สีลสังวร
 • สติสังวร
 • ขันติสังวร
 • วิริยสังวร

49. คนมีวิตกจริต ควรแก้ด้วยการเจริญ…?

 • อสุภกัมมัฏฐาน
 • เมตตาภาวนา
 • มรณัสสติกัมมัฏฐาน
 • อานาปานสติกัมมัฏฐาน

50. ธรรมข้อใด ท่านเปรียบเหมือนรถ 7 ผลัด ส่งต่อบุคคลผู้ไปให้ถึงสถานที่ปรารถนา ?

 • อริยทรัพย์ 7
 • วิสุทธิ 7
 • อปริหานิยธรรม 7
 • โพชฌงค์ 7