ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ในบูชา ๒ การบูชาชนิดใด ส่งเสริมอาชีพทำสวนดอกไม้ ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิปัตติบูชา
 3. สักการบูชา
 4. ธรรมบูชา

๒. การบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ คือข้อใด ?

 1. สักการบูชา
 2. พุทธบูชา
 3. อามิสบูชา
 4. ปฏิปัตติบูชา

๓. ปฏิสันถาร ตรงกับข้อใด ?

 1. การต้อนรับ
 2. การบูชา
 3. การทำความเคารพ
 4. การทำความดี

๔. ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?

 1. ให้หนังสือธรรม
 2. ต้อนรับตามฐานะ
 3. ให้น้ำดื่ม
 4. ถามถึงธุระ

๕. ผู้ถูกกามวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. หมกมุ่นในกาม
 2. ปองร้าย
 3. คดโกง
 4. ทรมานสัตว์

๖. คนที่คิดจะทำร้ายคนอื่น เพราะถูกวิตกใดครอบงำ ?

 1. อกุศลวิตก
 2. กามวิตก
 3. พยาบาทวิตก
 4. วิหิงสาวิตก

๗. ความคิดในเรื่องใด ไม่จัดเป็นอกุศลวิตก ?

 1. กาม
 2. ปองร้าย
 3. เบียดเบียน
 4. การศึกษา

๘. ความดำริที่จะไม่เบียดเบียนกัน เป็นกุศลวิตกข้อใด ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. กามวิตก

๙. ความดำริที่จะไม่ปองร้ายกัน เป็นกุศลวิตกข้อใด ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. กามวิตก

๑๐. ข้อใด เป็นความหมายของสิกขา ในพระพุทธศาสนา ?

 1. ฝึกนิสัย
 2. ฝึกกายวาจาใจ
 3. ฝึกงาน
 4. ฝึกหัด

๑๑. ฌานสมาบัติ จัดเข้าในสิกขาใด ?

 1. ไตรสิกขา
 2. อธิสีลสิกขา
 3. อธิจิตตสิกขา
 4. อธิปัญญาสิกขา

๑๒. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือข้อใด ?

 1. กำจัดทุกข์
 2. กำจัดโศก
 3. กำจัดโรค
 4. กำจัดกิเลส

๑๓. ปิฎก แปลว่าอะไร ?

 1. ตะกร้า
 2. ถาด
 3. กระเป๋า
 4. ถุง

๑๔. นิทานชาดกต่างๆ ในพระไตรปิฎก อยู่ในปิฎกใด ?

 1. วินัยปิฎก
 2. สุตตันตปิฎก
 3. อภิธรรมปิฎก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ข้อปฏิบัติ
 2. ชาดก
 3. ภูมิศาสตร์
 4. ธรรมชั้นสูง

๑๖. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญโลกัตถจริยาใด ตลอด ๔๕ พรรษา ?

 1. บิณฑบาต
 2. แสดงธรรม
 3. ประทานโอวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระญาติที่วิวาทกันเพราะแย่งน้ำ จัดเข้าในจริยาใด ?

 1. พุทธัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. โลกัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๑๘. ข้อใด จัดเป็นพุทธัตถจริยา ?

 1. บัญญัติสิกขาบท
 2. โปรดพระบิดา
 3. สงเคราะห์ญาติ
 4. บิณฑบาต

๑๙. ลักษณะที่มีเสมอกันในคนทั่วไป เรียกว่าอะไร ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. สามัญญลักษณะ

๒๐. ความไม่เที่ยง มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. พระอริยบุคคลระดับที่ ๑ เรียกว่าอะไร ?

 1. พระอรหันต์
 2. พระอนาคามี
 3. พระสกทาคามี
 4. พระโสดาบัน

๒๒. พระอริยบุคคลผู้กลับมาเกิดอีกชาติเดียว หมายถึงข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๓. พระผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิง หมายถึงข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๔. ข้อใด ไม่ใช่สัมปรายิกัตถประโยชน์ ?

 1. มีศรัทธา
 2. มีทรัพย์
 3. มีศีล
 4. มีปัญญา

๒๕. ศรัทธาต้องใช้คู่กับธรรมใด จึงจะไม่งมงาย ?

 1. ศีล
 2. จาคะ
 3. ปัญญา
 4. สติ

๒๖. เทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ เรียกว่าอะไร

 1. อนุปุพพีกถา
 2. ทานกถา
 3. สีลกถา
 4. สัคคกถา

๒๗. คนมีจิตใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๒๘. คนประเภทไหน ควรฟังกามาทีนวกถา ?

 1. คนโลภ
 2. คนโกรธ
 3. คนลุ่มหลง
 4. คนมักมากในกาม

๒๙. ข้อใด ไม่ใช่มาร ๕ ?

 1. ปัญจขันธ์
 2. กิเลส
 3. มรณะ
 4. ศัตรู

๓๐. ความเจ็บป่วย จัดเป็นมารชนิดใด ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. อภิสังขารมาร
 4. มัจจุมาร

๓๑. มารที่ครอบงำบุคคลให้ประกอบทุจริตคิดมิชอบ ตรงกับข้อใด ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. มัจจุมาร
 4. เทวปุตตมาร

๓๒. ดิน น้ำ ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๓. วิญญาณในขันธ์ ๕ หมายถึงข้อใด ?

 1. ภูตผี
 2. ปีศาจ
 3. ความรู้อารมณ์
 4. ความจำ

๓๔. ขันธ์ ๕ ย่อลงเป็น ๒ อย่าง ตรงกับข้อใด ?

 1. นามกับรูป
 2. นามกับสัญญา
 3. นามกับสังขาร
 4. นามกับวิญญาณ

๓๕. พระธรรมคุณข้อว่า สนฺทิฏฐิโก หมายถึงข้อใด ?

 1. ผู้บรรลุพึงเห็นเอง
 2. รู้เฉพาะตน
 3. เรียกให้มาดู
 4. น้อมเข้ามาในตน

๓๖. ในพระธรรมคุณ ๖ คำว่า ไม่ประกอบด้วยกาล ตรงกับข้อใด ?

 1. สนฺทิฏฺฐิโก
 2. อกาลิโก
 3. เอหิปสฺสิโก
 4. โอปนยิโก

๓๗. เอหิปสฺสิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. พิสูจน์ได้
 2. ยอมรับ
 3. ทันสมัย
 4. ตรัสไว้ดีแล้ว

๓๘. คำว่า น้อมนำมาปฏิบัติ มีความหมายตรงกับธรรมคุณข้อใด ?

 1. สนฺทิฏฺฐิโก
 2. อกาลิโก
 3. เอหิปสฺสิโก
 4. โอปนยิโก

๓๙. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้บรรลุพึงเห็นเอง
 2. รู้เฉพาะตน
 3. เรียกให้มาดู
 4. น้อมเข้ามาในตน

๔๐. คุณของพระธรรม จำแนกไว้กี่ประการ ?

 1. ๔ ประการ
 2. ๖ ประการ
 3. ๘ ประการ
 4. ๙ ประการ

๔๑. พุทธคุณบทว่า อรหํ แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้รู้
 2. ผู้ไกลจากกิเลส
 3. ผู้ตื่น
 4. ผู้เบิกบาน

๔๒. พุทธคุณบทว่า โลกวิทู แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้มีโชค
 2. ผู้เสด็จไปดี
 3. ผู้ตื่น
 4. ผู้รู้แจ้งโลก

๔๓. พุทธคุณว่า เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง หมายถึงตรัสรู้อะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. อิทธิบาท ๔
 3. อภิญญา ๖
 4. วิชชา ๘

๔๔. ความรู้คู่คุณธรรม มีความหมายตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

๔๕. บุญกิริยาวัตถุ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. วิธีทำบุญ
 2. วิธีละกิเลส
 3. วิธีล้างบาป
 4. วิธีแผ่เมตตา

๔๖. การประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ตรงกับบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๔๗. การทำงานจิตอาสา จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?

 1. อปจายนมัย
 2. เวยยาวัจมัย
 3. ปัตติทานมัย
 4. ธัมมัสสวนมัย

๔๘. ปัตติทานมัย มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ให้ส่วนบุญ
 2. อนุโมทนาบุญ
 3. บริจาคสิ่งของ
 4. ให้อภัย

๔๙. ปัตตานุโมทนามัย มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ให้ส่วนบุญ
 2. อนุโมทนาบุญ
 3. แสดงธรรม
 4. ฟังธรรม

๕๐. เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. สีลมัย
 2. ภาวนามัย
 3. เวยยาวัจจมัย
 4. ทิฏฐุชุกัมม์