ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อใด เป็นหลักธรรมพื้นฐานให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสุข ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. เมตตา

๒. การปฏิบัติตนเช่นไร เรียกว่า รักษาศีล ?

 1. ให้ทาน
 2. งดเว้นข้อห้าม
 3. เจริญภาวนา
 4. แผ่เมตตา

๓. ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. สังคม
 4. ถูกทุกข้อ

๔. วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล ตรงกับข้อใด ?

 1. ทำใจให้สงบ
 2. ละกิเลส
 3. ฝึกกายวาจา
 4. ดับทุกข์

๕. เบญจศีลเบญจธรรม เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับใคร ?

 1. เด็ก
 2. วัยรุ่น
 3. ผู้ใหญ่
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ศีลข้อ ๑ บัญญัติไว้เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันในเรื่องใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. คู่ครอง
 4. คำพูด

๗. ข้อใด เป็นการทำผิดศีลข้อ ๑ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดโกหก

๘. คำว่า ฆ่า ในศีลข้อ ๑ หมายถึงการกระทำใด ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้ลำบาก
 4. ทำให้ตาย

๙. ข้อใด อนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?

 1. ทำให้บาดเจ็บ
 2. ทำให้พิการ
 3. ทำให้ลำบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. ข้อใด เป็นทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความลำบาก ?

 1. ใช้งานเกินกำลัง
 2. กักขังในที่แคบ
 3. เล่นสนุก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. ศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ?

 1. ให้มีเมตตา
 2. ให้ทำงานสุจริต
 3. ให้รักษาสัตย์
 4. ให้มีสติรอบคอบ

๑๒. คนทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงว่าทำผิดศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๑๓. ขายสินค้าลอกเลียนแบบ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ปลอม
 2. ลวง
 3. หลอก
 4. ตู่

๑๔. วิ่งราวทรัพย์ผู้อื่น เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. ลัก
 2. ฉก
 3. กรรโชก
 4. ปล้น

๑๕. แอบบนำเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีให้รัฐ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?

 1. เบียดบัง
 2. สับเปลี่ยน
 3. ลักลอบ
 4. ยักยอก

๑๖. สามีภรรยาจะมีความไว้วางใจต่อกันด้วยศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๑๗. การกระทำใด ผิดศีลข้อ ๓ และผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วย ?

 1. ค้าอาวุธ
 2. ค้าประเวณี
 3. ค้ายาบ้า
 4. ค้าของเถื่อน

๑๘. หญิงผู้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน ตรงกับข้อใด ?

 1. ลูกเลี้ยง
 2. ลูกบุญธรรม
 3. หลานสาว
 4. ลูกสะใภ้

๑๙. หญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?

 1. ลูกสาว
 2. หลานสาว
 3. ลูกสะใภ้
 4. แม่ชี

๒๐. การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทางเอกสารทำผิดศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๒๑. คำพูดที่ไม่นับเข้าในข้อห้ามและไม่ผิดศีลข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?

 1. โวหาร
 2. อำความ
 3. เสริมความ
 4. สับปลับ

๒๒. คำพูดประเภทใด ตรงกับคำว่า กลับคำ ?

 1. พูดคำหยาบ
 2. พูดเพ้อเจ้อ
 3. พูดหลีกเลี่ยง
 4. พูดส่อเสียด

๒๓. ป่วยน้อยแกล้งเป็นป่วยมาก เป็นมุสาประเภทใด ?

 1. ปด
 2. ทนสาบาน
 3. มารยา
 4. ทำเลศ

๒๔. ศีลข้อใด ชี้ให้เห็นโทษของสิ่งเสพติด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๕

๒๕. ข้อใด เป็นความเสียหายเกิดจากการเสพของมึนเมา ?

 1. ทำลายข้าวของ
 2. ทุบตีผู้อื่น
 3. ทะเลาะวิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๒๖. ปัญหาสังคมใด สะท้อนการมองข้ามความสำคัญของศีลข้อ ๕ ?

 1. พนันบอล
 2. อาชญากรรม
 3. ยาเสพติด
 4. ทุจริตคอรัปชั่น

๒๗. ข้องใด เป็นข้อห้ามของศีลข้อ ๕ ?

 1. ของผิดกฎหมาย
 2. ของคนอื่น
 3. คู่ครองคนอื่น
 4. ของมึนเมา

๒๘. การตั้งใจงดเว้นจากข้อห้าม เรียกว่าอะไร ?

 1. ศีล
 2. วิรัติ
 3. ปฏิบัติ
 4. พฤติกรรม

๒๙. สมุจเฉทวิรัติ เป็นการรักษาศีลของใคร ?

 1. คนทั่วไป
 2. คนสมาทานศีล
 3. อริยบุคคล
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. การรักษาศีลอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกา เป็นวิรัติใด ?

 1. สัมปัตตวิรัติ
 2. สมาทานวิรัติ
 3. สมุจเฉทวิรัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. หลักธรรมใด ควรปฏิบัติควบคู่กับการรักษาศีล ๕ ?

 1. พรหมวิหาร
 2. เบญจธรรม
 3. สังคหวัตถุ
 4. ฆราวาสธรรม

๓๒. กัลยาณธรรมใด ทำให้มนุษย์มีเมตตากรุณาต่อกัน ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๓. คุณนกแก้วบริจาคสิ่งของใส่ตู้ปันสุข จัดเข้าในกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความกตัญญู
 4. กามสังวร

๓๔. การกระทำใด เป็นพฤติกรรมของคนขาดเมตตาจิต ?

 1. เลี้ยงปลา
 2. ให้อาหารปลา
 3. ปล่อยปลา
 4. ตกปลา

๓๕. มนุษย์จะรักษาศีลข้อ ๒ ได้มั่นคงยิ่งขึ้น ควรประพฤติกัลยาณธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. ความกตัญญู
 4. กามสังวร

๓๖. ลูกจ้างเข้าทำงานตรงเวลา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. ลูกจ้างตั้งใจทำงานตามคำสั่งนายจ้าง ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในอะไร ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. ผู้ลักลอบปลอมแปลงสินค้า ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในอะไร ?

 1. กิจการ
 2. บุคคล
 3. วัตถุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ความสำรวมในกาม เป็นอุปการะปก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๔

๔๐. สามีไม่นอกใจภรรยา เป็นการประพฤติกัลยาณธรรมใด ?

 1. สัมมาอาชีวะ
 2. กามสังวร
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติ

๔๑. คู่ครองประพฤติกัลยาณธรรมข้อ ๓ ย่อมเกิดผลตามข้อใด ?

 1. เมตตาต่อกัน
 2. ไว้วางใจกัน
 3. กตัญญูต่อกัน
 4. ภักดีต่อกัน

๔๒. การให้ยศศักดิ์ด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความชื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๓. การไม่หลอกลวงเพื่อนทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความชื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๔. การรู้จักบุญคุณบิดามารดา เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?

 1. ความเที่ยงธรรม
 2. ความชื่อตรง
 3. ความกตัญญู
 4. สวามิภักดิ์

๔๕. การทำผิดศีลข้อ ๕ เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด ?

 1. เมตตากรุณา
 2. กามสังวร
 3. ความมีสัตย์
 4. ความมีสติรอบคอบ

๔๖. ความมีสติรอบคอบ เป็นอุปการะแก่การรักษาศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔๗. การทำงานแบบดินพอกหางหมู ขาดความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๘. การใช้จ่ายแต่พอเพียง มีความรอบคอบในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การศึกษา
 3. การทำงาน
 4. การปฏิบัติธรรม

๔๙. ข้อใด ชื่อว่าไม่เลินเล่อในการงาน ?

 1. ขยันทำกิน
 2. หมิ่นเงินน้อย
 3. คอยวาสนา
 4. ลางานบ่อย

๕๐. เบญจศีลเบญจธรรม มีประโยชน์กับใคร ?

 1. ตนเอง
 2. ครอบครัว
 3. ประเทศชาติ
 4. ถูกทุกข้อ