แนวข้อสอบนักธรรมชั้นเอก

แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? สังฆกรรมแต่ละประเภท ทรงอนุญาตให้สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำในที่เช่นไร? ตอบ สังฆกรรมมี 4 ประเภท คือ อปโลกนกรรม 1 ญัตติกรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากใคร? ที่ได้นามว่า ศากยะ เพราะเหตุไร? ตอบ สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช ฯ ที่ได้นามว่า ศากยะ เพราะเหตุ 2 ประการ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธดำรัสตอนหนึ่งว่า “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถ” ดังนี้ โดยมีพระพุทธประสงค์อย่างไร? ตอบ มีพระพุทธประสงค์เพื่อทรงชักชวนแนะนำให้ดูถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ของโลก เช่นเดียวกับดูละคร มิให้หลงชมความสวยงามต่างๆ แต่ให้เพ่งดูคติที่ดีและชั่ว มิให้เมามัวไปตามสิ่งนั้น ดังตรัสต่อไปอีกว่า เป็นที่คนเขลาหมกอยู่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สงฆ์ผู้ทำสังฆกรรม ท่านจัดเป็นวรรคไว้อย่างไรบ้าง ? แต่ละวรรคทำกรรมอะไรได้บ้าง ? ตอบ จัดอย่างนี้ คือ แต่ละวรรคทำกรรมได้ดังนี้ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บารมี 10 ของพระมหาบุรุษมีอะไรบ้าง ? ท่านเปรียบเทียบบารมีข้อไหน กับอาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใด ในการต่อสู้กับหมู่มาร ? ตอบ บารมี 10 คือ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สัทธรรมปฏิรูป คืออะไร ? เกิดขึ้นจากอะไร ? ตอบ คือ สัทธรรมชนิดที่ปลอมหรือเทียม ไม่ใช่สัทธรรมแท้ ฯ เกิดขึ้นจากความเห็นผิดหรือเข้าใจผิดของผู้เรียบเรียง เมื่อเรียบไปแม้ผิดก็หารู้ไม่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรม กับวินัยกรรม มีกำหนดบุคคลและสถานที่ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร ? ตอบ ต่างกันดังนี้ สังฆกรรม ต้องประชุมสงฆ์ครบองค์ตามกำหนดแห่งกรรมนั้นๆ ต้องทำในสีมา เว้นไว้แต่อปโลกนกรรม ทำนอกสีมาก็ได้ ส่วนวินัยกรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระสารีบุตรปรินิพพานที่ไหน ? ท่านเลือกสถานที่นั้นเพราะเหตุไร ? ตอบ พระสารีบุตรปรินิพพานที่ นาลันทคาม แคว้นมคธ ฯ ท่านเลือกสถานที่นั้นเพราะตั้งใจจะโปรดนางสารีพราหมณีผู้เป็นมารดาของท่าน ให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิก่อนที่ท่านจะปรินิพพาน ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อุทเทสว่า “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” จงวิจารณ์ว่า ตอนไหนแสดงปรมัตถปฏิปทา ตอนไหนแสดงปรมัตถ์ ตอนไหนแสดงสังสารวัฏฏ์ ? เพราะเหตุไร ? ตอบ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงประมวล เรื่องอันเนื่องด้วยวินัยที่ภิกษุผู้เป็นเถระพึงเรียนรู้เป็นหลักไว้ในวินัยมุขเล่ม 3 คืออะไรบ้าง ? เมื่อเรียนรู้แล้วจะอำนวยประโยชน์อะไรบ้าง? ตอบ คือ ธรรมเนียม วิธี…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร? พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ที่ทรงกำหนดรู้แล้วนั้นอย่างไร? ณ สถานที่ใด? ตอบ คือ สภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นฯ ทรงพิจารณาตามลำดับและถอยกลับทั้งข้างเกิดข้างดับตลอดยาม 3 แห่งราตรี ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในพหุลานุสาสนีที่สวดในเวลาทำวัตรเช้า ไม่มีทุกขลักษณะพระไตรลักษณ์ไม่ขาดไปข้อหนึ่งหรืออย่างไร? จงอธิบาย ตอบ ไม่ขาด เพราะลักษณะทั้ง 3 นี้ เป็นธรรมธาตุ ธรรมนิยาม ธรรมฐิติ ความตั้งอยู่แห่งธรรมที่คงอยู่มิได้ยักย้าย…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กรรมวาจาวิบัติเพราะสวดผิดฐานกรณ์นั้นอย่างไร ? ตอบ คือ การสวดธนิตเป็นสิถิล 1 สวดสิถิลเป็นธนิต 1 สวดวิมุตเป็นนิคคหิต 1 สวดนิคคหิตเป็นวิมุต 1…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พุทธประวัติ วิภาคที่ 1 ปุริมกาล และวิภาคที่ 3 อปรกาล ที่ทรงรจนาไว้แสดงถึงเรื่องอะไร ? ตอบ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ความเป็นอนัตตาแห่งสังขาร พึงกำหนดรู้ด้วยอาการอย่างไรบ้าง ? ตอบ ด้วยอาการดังนี้ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระบาลีว่า สิญฺจ ภิกฺขุ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมจำแนกออกเป็นประเภท เรียกโดยชื่อมีอะไรบ้าง ? กรรมอะไรบ้างที่สงฆ์จตุวรรคทำได้ ? ตอบ มี อปโลกนกรรม 1 ญัตติกรรม 1 ญัตติทุติยกรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม จงเล่าความเป็นมาของพุทธโกลาหล ฯ ตอบ เมื่อสุทธาวาสมหาพรหมทั้งหลายลงมาเที่ยวประกาศทั่วหมื่นโลกธาตุว่า เบื้องหน้าแต่นี้ล่วงไปอีกแสนปี พระสัพพัญญูจะบังเกิดในโลก ถ้าใคร่จะพบเห็น จงเว้นจากเวรทั้ง 5 อุตส่าห์บำเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สหคตทุกข์ คือทุกข์เช่นไร ? มียศชื่อว่าเป็นทุกข์นั้น มีอธิบายอย่างไร ? ตอบ คือ ทุกข์ไปด้วยกัน หรือทุกข์กำกับกัน ได้แก่ทุกข์มีเนื่องมาจาก วิบุลผล…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2550