ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ถาม บุคคลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด?

 1. พระเจ้าสีหหนุ
 2. พระนางมหาปชาบดีโคตมี
 3. พระนางยโสธรา
 4. นายฉันนะ
 5. นางสุชาดา

ตอบ

 1. พระเจ้าสีหหนุ เป็นพระเจ้าปู่
 2. พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระน้านาง หรือพระมารดาเลี้ยง
 3. พระนางยโสธร เป็นพระชายา
 4. นายฉันนะ เป็นผู้ตามเสด็จคราวเสด็จออกบรรพชา
 5. นางสุชาดา เป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสก่อนแต่ตรัสรู้

ถาม พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชาเพราะทรงปรารภเหตุอะไร?

ตอบ

พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันครอบงำมหาชนทุกคน

อีกนัยหนึ่ง เพราะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ฯ


ถาม ทุกรกิริยา คืออะไร? พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยอาการอย่างไรบ้าง? จงบอกมา 1 ข้อ

ตอบ

ทุกรกิริยา คือ การทรมานกายให้ลำบาก ฯ

พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยอาการอย่างนี้ คือ (เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง)

 1. ทรงกดพระทนต์ด้วยพระทนต์ กดพระตาลุด้วยพระชิวหา
 2. ทรงผ่อนกลั้นลมอัสสาสะปัสสาสะ
 3. ทรงอดพระกระยาหาร

ถาม พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่า จะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อน เพราะเหตุไร?

ตอบ เพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคีย์ ว่าได้คอยอุปัฏฐากพระองค์เมื่อครั้งทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา


ถาม พระสาวกผู้บรรลุพระโสดาบัน และ พระอรหันต์ ครั้งแรกคือใคร?

ตอบ

 • พระโสดาบัน คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • พระอรหันตสาวก คือ พระปัญจวัคคีย์

ถาม “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” เป็นคำอุทานของใคร?

ตอบ คำอุทานของ ยสกุลบุตร ฯ


ถาม ครั้งพุทธกาล วัดเชตวันตั้งอยู่เมืองอะไร? ใครเป็นผู้สร้างถวาย?

ตอบ วัดเชตวันตั้งอยู่เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นผู้สร้างถวาย


ถาม ปฐมสาวก และ ปัจฉิมสาวก คือใคร?

ตอบ

 • ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ
 • ปัจฉิมสาวก คือ พระสุภัททะ

ศาสนพิธี

ถาม คำว่า “เจริญพระพุทธมนต์” กับ “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีต่างกันอย่างไร?

ตอบ

 • คำว่า “เจริญพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีมงคล
 • คำว่า “สวดพระพุทธมนต์” ใช้ในพิธีอวมงคล

ถาม จงเขียนคำอาราธนาศีล 5 มาดู

ตอบ คำอาราธนาศีล 5 ว่าดังนี้

มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม
ทุติยมฺปิ, มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม
ตติยมฺปิ, มยฺ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย ติสรเณน สห, ปญจ สีลานิ ยาจาม