แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? สังฆกรรมแต่ละประเภท ทรงอนุญาตให้สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำในที่เช่นไร? ตอบ สังฆกรรมมี 4 ประเภท คือ อปโลกนกรรม 1 ญัตติกรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากใคร? ที่ได้นามว่า ศากยะ เพราะเหตุไร? ตอบ สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช ฯ ที่ได้นามว่า ศากยะ เพราะเหตุ 2 ประการ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธดำรัสตอนหนึ่งว่า “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถ” ดังนี้ โดยมีพระพุทธประสงค์อย่างไร? ตอบ มีพระพุทธประสงค์เพื่อทรงชักชวนแนะนำให้ดูถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ของโลก เช่นเดียวกับดูละคร มิให้หลงชมความสวยงามต่างๆ แต่ให้เพ่งดูคติที่ดีและชั่ว มิให้เมามัวไปตามสิ่งนั้น ดังตรัสต่อไปอีกว่า เป็นที่คนเขลาหมกอยู่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุแม้ล่วงละเมิดพระวินัยแล้วไม่ต้องอาบัติ ได้รับยกเว้นทุกสิกขาบท ได้แก่ภิกษุประเภทไหนบ้าง ? ตอบ ได้แก่ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สังฆกรรม 3 อย่างนี้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การที่พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้พระองค์ได้รับอนุตตริยะอะไรบ้าง ? ตอบ ได้อนุตตริยะ 3 อย่าง คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระวาจาที่ตรัสให้อุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กัมมัฏฐานที่พระอุปัชฌาย์สอนแก่ผู้ขอบรรพชาอุปสมบทว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา นั้น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงชื่อว่ามีศีล? ตอบ ภิกษุสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เว้นข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต ชื่อว่ามีศีล ปัญหาข้อที่ 2 ถาม นิสสัย 4…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุคคลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด? ตอบ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชาเพราะทรงปรารภเหตุอะไร? ตอบ พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันครอบงำมหาชนทุกคน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมอะไรไว้สำหรับคุ้มครองโลก? ตอบ ทรงสอนธรรมไว้ 2 ข้อ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม คำต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไร? ตอบ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ? ผลของการกระทำ เรียกว่าอะไร ? พระพุทธศาสนากล่าวว่า สรรพสัตว์ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอะไร ? กรรมบถ แปลว่าอะไร ? ข้อใด เป็นความหมายของกุศลกรรมบถ ? การกระทำพร้อมทั้งเจตนา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ ตรงกับข้อใด ? พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจาก พระวรกาย ? ใครมิใช่สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ? พระวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้เจริญ เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่าอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

คำว่า สูทั้งหลาย หมายถึงใคร ? คำว่า คนเขลา หมายถึงใคร ? คำว่า หมกอยู่ หมายถึงอาการเช่นใด ? คำว่า หาข้องอยู่ไม่ มีความหมายตรงกับอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

คุณธรรมใด เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ? ข้อใด เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ? การรักษาศีลเพื่อเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? ข้อใด เป็นการรักษาศีลให้เกิดความเรียบร้อยทางกาย ? ข้อใด เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัท ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร ? ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ? พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ? พระธรรมราชา หมายถึงใคร ? พระอัญญาโกณฑัญญะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

ขณะบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? พิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? รูป เสียง กลิ่น รส…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ? ข้อใด แสดงออกถึงการขาดเมตตาจิต ? แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ? ใช้การ จัดเป็นทรกรรมอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ? การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร ? พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้อยู่สวรรค์ช์้นไหน ? ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์ ? เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมข้อใด ทำให้เป็นคนไม่ประมาท ? ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ? ความระลึกได้ก่อนทำ พูด คิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? ข้อใด จัดเป็นความละอายใจ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔