ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?

 1. วัตถุกาม
 2. กิเลสกาม
 3. กามคุณ
 4. กามฉันทะ

๒. คำตอบในข้อใด เป็นวัตถุกาม ?

 1. รูปสวย
 2. เสียงเพราะ
 3. กลิ่นหอม
 4. ถูกทุกข้อ

๓. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?

 1. สุขทางกาย
 2. สุขทางใจ
 3. สุขอิงอามิส
 4. สุขไม่อิงอามิส

๔. รู้จักพอเพียง จัดเป็นสุขประเภทใด ?

 1. กายิกสุข
 2. เจตสิกสุข
 3. สามิสสุข
 4. นิรามิสสุข

๕. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องใด ?

 1. กามารมณ์
 2. คิดแก้แค้น
 3. ไสยศาสตร์
 4. อาถรรพ์

๖. คนที่มักโกรธ อารมณ์เสีย เพราะถูกไฟชนิดใดแผดเผา ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๗. คนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟกองใดเผา ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟริษยา

๘. ถือตนเป็นใหญ่ เป็นลักษณะของอธิปไตยใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๙. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของโลกาธิปไตย ?

 1. ถือตนเป็นใหญ่
 2. ถือเสียงข้างมาก
 3. ถือประเพณี
 4. ถือความถูกต้อง

๑๐. การปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ จัดเข้าในข้อใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. อนาธิปไตย

๑๑. ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ ต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. อนาธิปไตย

๑๒. ปัญญาหยั่งรู้เหตุและผลตามเป็นจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. ญาณ
 2. ฌาน
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๑๓. ปัญญาหยั่งรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. สัจจญาณ
 2. กิจจญาณ
 3. กตญาณ
 4. มัคคญาณ

๑๔. ความมัวเมาในรูปสวย เสียงไพเราะ จัดเป็นอะไร ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ความเบื่อหน่ายไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ จัดเข้าในตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. อะไร ทำให้คนเวียนว่ายตายเกิด ในภพภูมิต่าง ๆ ?

 1. กิเลส กรรม วิบาก
 2. กิเลส ตัณหา
 3. กิเลส ผลกรรม
 4. ตัณหา ผลกรรม

๑๗. กรรมในสังสารวัฏฏ์ มีต้นเหตุมาจากอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ผลกรรม

๑๘. กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนอง จัดเข้าในวัฏฏะใด ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. หลักอปัสเสนธรรม พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

 1. อดกลั้น
 2. ละเว้น
 3. บรรเทา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. สุราเมรัย พิจารณาตามหลักอปัสเสนธรรมแล้วควรทำอย่างไร ?

 1. เสพ
 2. อดกลั้น
 3. ละเว้น
 4. บรรเทา

๒๑. เมตตา ควรแผ่ให้แก่ใคร ?

 1. ทุกคน
 2. ผู้ประสบทุกข์
 3. ผู้ประสบสุข
 4. คนใกล้ตาย

๒๒. จะแก้ความริษยาได้ ด้วยอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๓. จะแก้ความอคติไม่เที่ยงธรรมได้ ด้วยอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๔. หวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย จัดเป็นมัจฉริยะใด ?

 1. อาวาสมัจฉริยะ
 2. กุลมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๕. ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนไม่แบ่งปันช่วยเหลือใคร ๆ จัดว่ามีมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๖. คนหวงสิ่งของ จัดว่ามีมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๗. ผู้ที่กลัวคนอื่นจะดีเด่นกว่าตน จัดว่ามีมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๘. นิวรณ์ใด ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๒๙. ความท้อแท้ง่วงเหงา จัดเป็นนิวรณ์ใด ?

 1. พยาบาท
 2. ถีนมิทธะ
 3. อุทธัจจกุกกุจจะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๐. คนท้อแท้ง่วงเหงา ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. สังฆานุสสติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. คนที่ถูกวิจิกิจฉานิวรณ์ครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. จองเวร
 2. หดหู่
 3. ฟุ้งซ่าน
 4. ลังเลสงสัย

๓๒. อาการจำได้หมายรู้ ตรงกับข้อใด ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๓. ข้อใด หมายถึงทุกข์ทางใจในเวทนา ๕ ?

 1. ทุกข์
 2. โสมนัส
 3. โทมนัส
 4. อุเบกขา

๓๔. ข้อใด หมายถึงสุขทางกายในเวทนา ๕ ?

 1. สุข
 2. โสมนัส
 3. โทมนัส
 4. อุเบกขา

๓๕. เมื่อสรุปรวม สุขกับโสมนัส จัดเป็นเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. ทุกขเวทนา
 3. โทมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๖. คนมีนิสัยหนักไปทางรักสวยรักงาม จัดได้ว่ามีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๓๗. คนมีนิสัยหนักไปทางรักสวยรักงาม ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อานาปานสติ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๓๘. คนเซื่องซึมเหม่อลอย ขี้หลงขี้ลืม จัดว่ามีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๓๙. คนเซื่องซึมเหม่อลอย ขี้หลงขี้ลืม ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อานาปานสติ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๔๐. คนสัทธาจริต ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. สังฆานุสสติ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. คนสัทธาจริต มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ถือมงคลตื่นข่าว
 2. ชอบไสยศาสตร์
 3. ชอบเรื่องลี้ลับ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นหลักธรรมใด ?

 1. อปริหานิยธรรม
 2. ธรรมคุณ
 3. สัปปุริสธรรม
 4. สาราณิยธรรม

๔๓. อปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมส่งเสริมในเรื่องใด ?

 1. ความสามัคคี
 2. ความมั่นคง
 3. ความร่ำรวย
 4. ความขยัน

๔๔. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า สุปฏิปนฺโน ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๕. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า สามีจิปฏิปนฺโน ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า อญฺชลิกรณีโย ?

 1. ควรคำนับ
 2. ควรต้อนรับ
 3. ควรของทำบุญ
 4. ควรกราบไหว้

๔๗. คำตอบในข้อใด ไม่จัดเข้าในบารมี ๑๐ ?

 1. บุญบารมี
 2. ทานบารมี
 3. สีลบารมี
 4. เนกขัมมบารมี

๔๘. ผู้ที่อดทนต่อคำดูหมิ่นได้โดยไม่โต้ตอบ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. วิริยบารมี
 2. ขันติบารมี
 3. สัจจบารมี
 4. อธิษฐานบารมี

๔๙. พระมหาชนก ทรงบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. สีลบารมี
 3. วิริยบารมี
 4. ปัญญาบารมี

๕๐. พระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. สีลบารมี
 3. เนกขัมมบารมี
 4. ปัญญาบารมี