แนวข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ตรี

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การประชุมทำปฐมสังคายนา จัดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพานกี่เดือน ? ๒. ประธานสงฆ์ ทำปฐมสังคายนา คือใคร ? ๓. ปฐมสังคายนา ได้ทำ ณ เมืองใด ? ๔. ในการทำปฐมสังคายนา มีพระอรหันต์เข้าร่วมประชุมกี่องค์ ? ๕.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. อนุพุทธประวัติ ว่าด้วยประวัติของใคร ? ๒. พระเถระองค์ใด มีประวัติปรากฏในอนุพุทธประวัติ ? ๓. พระนางสิริมหามายา ทรงพระสุบินนินิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ? ๔. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ สถานที่ใด ? ๕. เจ้าชายสิทธัตถะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชมพูทวีป หมายถึงดินแดนที่มีต้นไม้ได ? ๒. ชมพูทวีป ในปัจจุบันคือประเทศใด ? ๓. ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาใด ? ๔. ชมพูทวีป แบ่งการปกครองออกเป็นกี่ส่วน ? ๕. ในชมพูทวีป มีกี่ชนชาติ ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การประชุมทำปฐมสังคายนาจัดขึ้นหลังจากพุทธปรินิพพาน กี่เดือน ? ๒. ประธานสงฆ์ทำปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยคือใคร ? ๓. การทำปฐมสังคายนาพระธรรมวินัยปรารภเหตุกี่ประการ ? ๔. ผู้ใดกล่าวตู่พระธรรมวินัยเป็นเหตุให้ทำปฐมสังคายนา ? ๕. การประชุมทำปฐมสังคายนาจัดขึ้นที่ไหน ? ๖. กษัตริย์ผู้ถวายการอุปถัมภ์ทำปฐมสังคายนาทรงพระนามว่าอะไร ? ๗.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. อนุพุทธประวัติว่าด้วยประวัติของใคร ? ๒. สาวกรูปใดไม่มีประวัติปรากฏในอนุพุทธประวัติ ? ๓. พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิตเห็นสัตว์มงคลชนิดใด ? ๔. พระนางสิริมหามายาประสูติพระโอรส ณ สถานที่ใด ? ๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย แล้วมีพระทัยเช่นใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบประวัติของใคร ? ๒. ชมพูทวีปคืออาณาเขตประเทศใดในปัจจุบัน ? ๓. ทวีปใดอยู่ทางตอนใต้เทือกเขาหิมาลัย ? ๔. ชมพูทวีปแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นกี่ส่วน ? ๕. ข้อใดไม่มีในมัธยมประเทศ ? ๖. ชนชาติใดอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน ? ๗. ภูเขาใดที่ชาวอริยกะอพยพข้ามเข้าสู่ชมพูทวีป…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ทิศเหนือของปัจจันตชนบทมีเขตแดนกับสถานที่ใด ? ๒. อาณาเขตที่ตั้งแห่งพระนครใหญ่ๆ ในชมพูทวีปเรียกว่าอะไร ? ๓. ชาวอริยกะได้อพยพเข้าสู่ชทพูทวีป จากดินแดนทางตอนใด ? ๔. ชนวรรณะใด มีหน้าที่ศึกษาคัมภีร์พระเวท ? ๕. ราชธิดาองค์โตของพระเจ้าโอกกากราช ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์เมืองใด ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ประเทศใด อยู่ในดินแดนชมพูทวีปมาก่อน ? ๒. ชาวอริยกะอพยพเข้าสู่ชมพูทวีปโดยข้ามเทือกเขาใด ? ๓. ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่ชนชาติ ? ๔. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? ๕. ชนชาวชมพูทวีปพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิด แบ่งเป็นกี่ฝ่าย ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ทวีปใด อยู่ทางตอนใต้เทือกเขาหิมาลัย ? ๒. ชนชาติใดอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน ? ๓. ภูเขาใด ที่ชาวอริยกะอพยพข้ามเข้าสู่ชมพูทวีป ? ๔. ชนชาติใด อพยพไปตั้งถิ่นฐานในปัจจุบันในปัจจันตชนบท ? ๕. ชนในชมพูทวีป มีกี่วรรณะ ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศไทย ? ๒. ชมพูทวีปแบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ออกเป็นกี่ส่วน ? ๓. แคว้นใหญ่ในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ? ๔. ในชมพูทวีปมีการจัดแบ่งทางสังคมเป็นกี่ชนชั้น ? ๕. ชนชั้นใด ถือตนว่าเป็นวรรณะสูงเช่นเดียวกับชนชั้นปกครองในชมพูทวีป ? ๖. ชนชั้นกรรมาชีพในชมพูทวีป…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาใด ? ๒. การปกครองในชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่ส่วน ? ๓. ชนชาติใด เป็นเจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ? ๔. ชนชั้นใด ถูกจัดว่าต่ำสุดในชมพูทวีป ? ๕. ลัทธิความเชื่อของคนในชมพูทวีป มีกี่อย่าง ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ปัจจุบันประเทศใด เคยตั้งอยู่ในชมพูทวีป ? ๒. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ? ๓. ชนชาติใด ปกครองมัชฌิมชนบท ? ๔. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนและประกอบพิธีกรรม ? ๕. วรรณะศูทร ทำหน้าที่ใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชมพูทวีปเป็นดินแดนที่กำหนดหมายด้วยต้นไม้ใด ? ๒. ชมพูทวีปตั้งอยู่ตอนใต้ของเทือกเขาใด ? ๓. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชาติ ? ๔. ในชมพูทวีป คนวรรณะใดเป็นนักรบ ? ๕. พราหมณ์ทำหน้าที่ศึกษา ในเรื่องใด ? ๖. นครใด เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประเทศใด เป็นดินแดนที่เคยตั้งอยู่ในชมพูทวีป ? ๒. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของเทือกเขาใด ? ๓. ชาวอริยกะอพยพเข้ามาสู่ชมพูทวีป จากทิศใด ? ๔. กลุ่มชนใด เป็นชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีป ? ๕. กลุ่มชนใด ที่แผ่ขยายอำนาจเข้าปกครองชมพูทวีป ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชมพูทวีป แบ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์ออกเป็นกี่ส่วน ? ๒. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบัน คือประเทศใด ? ๓. วรรณะ ในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้น ? ๔. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาการ ? ๕. ศากยวงศ์ ตั้งอยู่ในป่าที่หนาแน่นด้วยต้นไม้ใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ชมพูทวีป เป็นดินแดนที่กำหนดหมายด้วยต้นไม้ใด ? ๒. เจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ? ๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ? ๔. วรรณะใด เป็นชนชั้นปกครองในชมพูทวีป ? ๕. วรรณะแพศย์ ทำหน้าที่ใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่งเป็นกี่ชนชาติ ? ๒. ประเทศใด เคยเป็นดินแดนชมพูทวีป ? ๓. แคว้นใหญ่ในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่แคว้น ? ๔. ข้อใด ไม่นับเข้าในวรรณะ ๔ ? ๕. พราหมณ์แต่งงานกับแพศย์ บุตรธิดาที่เกิดมาเรียกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. วรรณะศูทร ได้แก่บุคคลกลุ่มใด ? ๒. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในแคว้นใด ? ๓. พราหมณ์ใดทำนายว่าสิทธัตถกุมารจะเสด็จออกผนวชแน่นอน ? ๔. ในพิธีแรกนาขวัญ สิทธัตถกุมารเจริญอานาปานัสสติ ณ ที่ใด ? ๕. สิทธัตถกุมารอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ณ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐