แนวข้อสอบนักธรรม

แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังฆกรรมมีกี่ประเภท? อะไรบ้าง? สังฆกรรมแต่ละประเภท ทรงอนุญาตให้สงฆ์พร้อมเพรียงกันทำในที่เช่นไร? ตอบ สังฆกรรมมี 4 ประเภท คือ อปโลกนกรรม 1 ญัตติกรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากใคร? ที่ได้นามว่า ศากยะ เพราะเหตุไร? ตอบ สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าโอกกากราช ฯ ที่ได้นามว่า ศากยะ เพราะเหตุ 2 ประการ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธดำรัสตอนหนึ่งว่า “สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตระการดุจราชรถ” ดังนี้ โดยมีพระพุทธประสงค์อย่างไร? ตอบ มีพระพุทธประสงค์เพื่อทรงชักชวนแนะนำให้ดูถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ของโลก เช่นเดียวกับดูละคร มิให้หลงชมความสวยงามต่างๆ แต่ให้เพ่งดูคติที่ดีและชั่ว มิให้เมามัวไปตามสิ่งนั้น ดังตรัสต่อไปอีกว่า เป็นที่คนเขลาหมกอยู่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุแม้ล่วงละเมิดพระวินัยแล้วไม่ต้องอาบัติ ได้รับยกเว้นทุกสิกขาบท ได้แก่ภิกษุประเภทไหนบ้าง ? ตอบ ได้แก่ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สังฆกรรม 3 อย่างนี้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การที่พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้พระองค์ได้รับอนุตตริยะอะไรบ้าง ? ตอบ ได้อนุตตริยะ 3 อย่าง คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระวาจาที่ตรัสให้อุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กัมมัฏฐานที่พระอุปัชฌาย์สอนแก่ผู้ขอบรรพชาอุปสมบทว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา นั้น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงชื่อว่ามีศีล? ตอบ ภิกษุสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เว้นข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต ชื่อว่ามีศีล ปัญหาข้อที่ 2 ถาม นิสสัย 4…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุคคลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด? ตอบ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชาเพราะทรงปรารภเหตุอะไร? ตอบ พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันครอบงำมหาชนทุกคน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมอะไรไว้สำหรับคุ้มครองโลก? ตอบ ทรงสอนธรรมไว้ 2 ข้อ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม คำต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไร? ตอบ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สงฆ์ผู้ทำสังฆกรรม ท่านจัดเป็นวรรคไว้อย่างไรบ้าง ? แต่ละวรรคทำกรรมอะไรได้บ้าง ? ตอบ จัดอย่างนี้ คือ แต่ละวรรคทำกรรมได้ดังนี้ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บารมี 10 ของพระมหาบุรุษมีอะไรบ้าง ? ท่านเปรียบเทียบบารมีข้อไหน กับอาวุธยุทโธปกรณ์ชนิดใด ในการต่อสู้กับหมู่มาร ? ตอบ บารมี 10 คือ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สัทธรรมปฏิรูป คืออะไร ? เกิดขึ้นจากอะไร ? ตอบ คือ สัทธรรมชนิดที่ปลอมหรือเทียม ไม่ใช่สัทธรรมแท้ ฯ เกิดขึ้นจากความเห็นผิดหรือเข้าใจผิดของผู้เรียบเรียง เมื่อเรียบไปแม้ผิดก็หารู้ไม่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติพระวินัยส่วนอภิสมาจารให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีงาม จะต้องปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ จะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีงาม ต้องปฏิบัติโดยสายกลาง คือไม่ถือเคร่งครัดอย่างงมงาย จนเป็นเหตุทำตนให้ลำบากเพราะเหตุธรรมเนียมเล็ก ๆ น้อย ๆ อันขัดต่อกาลเทศะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้วกี่วัน ? สำเร็จเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? ตอบ 5 วัน ฯ สำเร็จเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่อ อนัตตลักขณสูตร ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในอริยบุคคล 2 พระเสขะผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษาเรื่องอะไร ? ผู้ศึกษากำลังสอบธรรมอยู่นี้เรียกว่าพระเสขะได้หรือไม่ ? ตอบ พระเสขะผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษา ในอธิสีล ในอธิจิต…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระภิกษุผู้รักษาพระวินัยดีโดยถูกทางแล้ว ย่อมได้อานิสงส์อะไร ? ตอบ ย่อมได้อานิสงส์ คือ ความไม่ต้องเดือดร้อนใจ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สิกขา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่จำพวก ? จำพวกไหนบ้าง ? ตอบ มี 2 จำพวก คือ (หรือจะตอบว่า มี…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ? ตอบ บุพพการีได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทไแล้ว และตอบแทน ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระพุทธเจ้าคือใคร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554