ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๗

 1. บริกรรมว่า พุทโธ จัดเป็นการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?
  1. สมถะ
  2. วิปัสสนา
  3. อสุภะ
  4. เมตตา
 2. ข้อใด จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ?
  1. เพ่งอสุภะ
  2. พิจารณาไตรลักษณ์
  3. บริกรรมกสิณ
  4. บริกรรมอนุสสติ
 3.  ข้อใด ไม่ใช่กิเลสกาม ?
  1. ราคะ
  2. โลภะ
  3. อิจฉา
  4. รูป
 4. เสียงประเภทใด จัดเป็นวัตถุกาม ?
  1. เสียงสวดมนต์
  2. เสียงเพลง
  3. เสียงผรุสวาท
  4. เสียงนินทา
 5.  ปฏิบัติบูชามีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ?
  1. ทำให้พ้นทุกข์
  2. ทำให้มีบริวาร
  3. ทำให้จิตสงบ
  4. ทำให้คนนับถือ
 6. การจัดเลี้ยงต้อนรับผู้มาเยือน จัดเข้าในข้อใด ?
  1. อามิสบูชา
  2. ปฏิบัติบูชา
  3. อามิสปฏิสันถาร
  4. ธัมมปฏิสันถาร
 7. อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางกาย ?
  1. ไม่มีโรค
  2. ไม่มีหนี้
  3. ไม่มีศัตรู
  4. ไม่มีกิเลส
 8.  ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มีพฤติกรรมเช่นไร ?
  1. ปองร้ายผู้อื่น
  2. เบียดเบียนผู้อื่น
  3. อยากได้ของผู้อื่น
  4. อาฆาตผู้อื่น
 9. วิหิงสาวิตกมีอะไรเป็นมูล ?
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. โลภะ
 10. วิตกเรื่องใด เป็นผลร้ายต่อสุขภาพจิต ?
  1. เนกขัมมวิตก
  2. อพยาบาทวิตก
  3. อวิหิงสาวิตก
  4. พยาบาทวิตก
 11. ผู้มีเนกขัมมวิตก มักมีความคิดเรื่องใด ?
  1. บริจาคทาน
  2. ฟังธรรม
  3. ออกบวช
  4. รักษาศีล
 12. ผู้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟอะไรแผดเผา ?
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ตัณหา
 13.  เมื่อไฟคือโทสะเกิดขึ้น จะระงับด้วยวิธีใด ?
  1. เจริญเมตตา
  2. เจริญอสุภะ
  3. เจริญปัญญา
  4. เจริญอนุสสติ
 14.  ผู้มีอัตตาธิปเตยยะ มีลักษณะเช่นไร ?
  1. ถือความเห็นของตน
  2. ถือความเห็นพวกพ้อง
  3. ถือความเห็นหมู่ญาติ
  4. ถือความเห็นส่วนรวม
 15.  การทำงานมุ่งความถูกต้องเป็นที่ตั้ง จัดว่ามีอธิปไตยใด?
  1. อัตตาธิปไตย
  2. โลกาธิปไตย
  3. ธรรมาธิปไตย
  4. ประชาธิปไตย
 16. ผู้อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะถูกอะไรครอบงำ ?
  1. ราคะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ตัณหา
 17. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ?
  1. อยากร่ำรวย
  2. อยากมีรถ
  3. อยากมีโทรศัพท์
  4. อยากเป็นใหญ่
 18. อิทธิปาฏิหาริยะเป็นผลมาจากอะไร ?
  1. ฝึกจิต
  2. รักษาศีล
  3. ปฏิบัติธรรม
  4. ฝึกมายากล
 19. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของพระวินัย ?
  1. ทำให้มีอำนาจ
  2. ทำให้สงบสุข
  3. ทำให้มีทรัพย์
  4. รู้ศาสนพิธี
 20. พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ใคร จัดเป็นญาตัตถจริยา ?
  1. พุทธบิดา
  2. สัตว์โลก
  3. เทวดา
  4. ประชาชน
 21. การเวียนว่ายตายเกิด มีอะไรเป็นสาเหตุ ?
  1. กิเลสกรรมวิบาก
  2. ราคะโทสะโมหะ
  3. กุศลอกุศล
  4. ทานศีลภาวนา
 22. ในเรื่องวัฏฏะ ข้อใดจัดเป็นวิบาก ?
  1. กรรม
  2. ขอขมากรรม
  3. ทำกรรม
  4. รับกรรม
 23. ข้อใด เป็นความหมายของสิกขาในพระพุทธศาสนา ?
  1. ฝึกหัดกายวาจาใจ
  2. เรียนหนังสือ
  3. สาธยายมนต์
  4. เจริญสมาธิ
 24.  ถูกเพื่อนด่า ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?
  1. รับรู้
  2. อดกลั้น
  3. เว้น
  4. บรรเทา
 25. ยินดีเมื่อเพื่อนสอบได้จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใด ?
  1. เมตตา
  2. กรุณา
  3. มุทิตา
  4. อุเบกขา
 26. ข้อใด จัดเป็นข้าศึกของเมตตา ?
  1. ความรัก
  2. ความโลภ
  3. ความหลง
  4. ความพยาบาท
 27. พระอรหันต์ตรงกับข้อใด ?
  1. ถึงกระแสนิพพาน
  2. ไกลจากกิเลส
  3. เกิดครั้งเดียว
  4. ไม่เกิดอีก
 28. คนถูกห้วงน้ำคืออวิชชาท่วมทับ มีลักษณะเช่นไร ?
  1. หลงงมงาย
  2. ยึดติดต าแหน่ง
  3. เห็นผิด
  4. ยินดีในกาม
 29. ปหานกิจในอริยสัจ ๔ หมายถึงละอะไร ?
  1. โลภะ
  2. โทสะ
  3. โมหะ
  4. ตัณหา
 30. เมื่อนิโรธเกิดขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร ?
  1. ควรทำให้เจริญ
  2. ควรทำให้แจ้ง
  3. ควรละ
  4. ควรกำหนดรู้
 31. เนยยะบุคคล ตรงกับข้อใด ?
  1. ผู้รู้ธรรมทันที
  2. ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบาย
  3. ผู้พอฝึกได้
  4. ผู้สักแต่ว่าฟัง
 32. มรรคระดับใด เป็นเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕ ได้ ?
  1. โสดาปัตติมรรค
  2. สกทาคามิมรรค
  3. อนาคามิมรรค
  4. อรหัตตมรรค
 33. กามาทีนวกถา กล่าวถึงเรื่องใด ?
  1. ทาน
  2. สวรรค์
  3. การออกบวช
  4. โทษของกาม
 34. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นธัมมมัจฉริยะ ?
  1. ความดี
  2. ความรู้
  3. ที่อยู่
  4. ตระกูล
 35. บุญบาป จัดเป็นมารประเภทใด ?
  1. ขันธมาร
  2. กิเลสมาร
  3. อภิสังขารมาร
  4. มัจจุมาร
 36. คนโทสจริต มีลักษณะเช่นใด ?
  1. รักสวยรักงาม
  2. โกรธง่าย
  3. หลงงมงาย
  4. เชื่อง่าย
 37. คนโทสจริต ควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด ?
  1. เมตตา
  2. อสุภะ
  3. อนุสสติ
  4. อานาปานสติ
 38. ธรรมคุณ ว่า สนฺทิฏฺฐิโก ตรงกับข้อใด ?
  1. ไม่จำกัดกาล
  2. เห็นได้ด้วยตนเอง
  3. เรียกให้มาดู
  4. น้อมมาใส่ตน
 39. ท้าให้มาพิสูจน์ได้ตรงกับธรรมคุณบทใด ?
  1. สนฺทิฏฺฐิโก
  2. อกาลิโก
  3. เอหิปสฺสิโก
  4. โอปนยิโก
 40. การพิจารณาเห็นนามรูปโดยสามัญญลักษณะ จัดเป็นวิสุทธิใด ?
  1. สีลวิสุทธิ
  2. จิตตวิสุทธิ
  3. ทิฏฐิวิสุทธิ
  4. ญาณทัสสนวิสุทธิ
 41. ข้อใด ไม่จัดเข้าในอวิชชา ๘ ?
  1. ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์
  2. ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท
  3. ไม่รู้อดีตอนาคต
  4. ไม่รู้หลักวิชา
 42. คำว่า ผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับข้อใด ?
  1. อรหํ
  2. พุทฺโธ
  3. ภควา
  4. โลกวิทู
 43. พุทธคุณว่า โลกวิทูตรงกับข้อใด ?
  1. ตรัสรู้ชอบเอง
  2. ผู้เสด็จไปดีแล้ว
  3. ผู้รู้แจ้งโลก
  4. ผู้จำแนกธรรม
 44. สังฆคุณ ว่า สามีจิปฏิปนฺโน ตรงกับข้อใด ?
  1. ปฏิบัติดี
  2. ปฏิบัติถูกทาง
  3. ปฏิบัติตรง
  4. ปฏิบัติสมควร
 45. ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?
  1. อาหุเนยฺโย
  2. ปาหุเนยฺโย
  3. ทกฺขิเณยฺโย
  4. อญฺชลิกรณีโย
 46. บารมีในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?
  1. อ านาจวาสนา
  2. โชคลาภ
  3. บุญญาธิการ
  4. คุณธรรมอันยวดยิ่ง
 47. ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?
  1. ขันติบารมี
  2. ศีลบารมี
  3. วิริยบารมี
  4. อธิษฐานบารมี
 48. พระเวสสันดร บำเพ็ญบารมีใดเป็นพิเศษ ?
  1. ทานบารมี
  2. ศีลบารมี
  3. เนกขัมมบารมี
  4. เมตตาบารมี
 49. กรรมใด ให้ผลตามคราว ?
  1. อปราปรเวทนียกรรม
  2. ชนกกรรม
  3. ครุกรรม
  4. พหุลกรรม
 50. กรรมใด ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ?
  1. ครุกรรม
  2. พหุลกรรม
  3. อาสันนกรรม
  4. กตัตตากรรม