ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ?

ก. อุบายสงบกาย
ข. อุบายสงบวาจา
ค. อุบายสงบใจ
ง. อุบายเรืองปัญญา

๒. กัมมัฏฐานข้อใด อบรมให้เกิดปัญญา ?

ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
ค. อสุภกัมมัฏฐาน
ง. อนุสสติกัมมัฏฐาน

๓. ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐาน ย่อมได้รับประโยชน์โดยตรงด้านใด ?

ก. จิตใจสงบ
ข. มีสุขภาพดี
ค. ความจำดี
ง. ขยันทำงาน

๔. สิ่งอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?

ก. วัตถุกาม
ข. กิเลสกาม
ค. กามคุณ
ง. กามฉันทะ

๕. ข้อใด ไม่จัดเป็นวัตถุกาม ?

ก. เกมส์
ข. ล๊อตเตอรี่
ค. เพลง
ง. ความรัก

๖. ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?

ก. ตักบาตรพระ
ข. ถวายทาน
ค. ถวายพวงมาลัย
ง. รักษาศีล

๗. ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?

ก. ต้อนรับตามฐานะ
ข. นำน้ำดื่มมาให้
ค. ให้หนังสือธรรมะ
ง. ถามถึงธุระที่มา

๘. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดเจตสิกสุข สุขทางใจ ?

ก. รู้จักพอเพียง
ข. มีการงานดี
ค. มีทรัพย์มาก
ง. มีตำแหน่งสูง

๙. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

ก. ฝักใฝ่ในกาม
ข. ปองร้ายผู้อื่น
ค. โลภอยากได้
ง. ทรมานสัตว์

๑๐. เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ?

ก. เจริญเมตตา
ข. เจริญกรุณา
ค. เจริญมุทิตา
ง. เจริญอุเบกขา

๑๑. ไฟในข้อใด ทำให้คนหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ?

ก. ไฟคือราคะ
ข. ไฟคือโทสะ
ค. ไฟคือโมหะ
ง. ไฟคือตัณหา

๑๒. ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ ต้องมีอะไรเป็นพื้นฐาน ?

ก. อัตตาธิปเตยยะ
ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ
ง. ถูกทุกข้อ

๑๓. การปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเคราะห์เข้าในข้อใด ?

ก. อัตตาธิปเตยยะ
ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ
ง. อนาธิปเตยยะ

๑๔. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

ก. สมาธิชั้นสูง
ข. ปัญญาหยั่งรู้
ค. มีอิทธิฤทธิ์
ง. การเข้าฌาน

๑๕. ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?

ก. อยากมีบ้านใหม่
ข. อยากให้คนนับถือ
ค. อยากอยู่คนเดียว
ง. อยากรักษาโรคร้าย

๑๖. ข้อใด เป็นโทษของตัณหา ?

ก. ให้เกิดทุกข์
ข. ให้มัวเมา
ค. ให้ยึดมั่นถือมั่น
ง. ถูกทุกข้อ

๑๗. ผู้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ซึ่งมาในรูปแบบต่างๆ เพราะ… ?

ก. เกิดความโลภ
ข. ขาดปัญญา
ค. ข่มใจไว้ไม่ได้
ง. เชื่อคนง่าย

๑๘. ปาฏิหาริย์อะไร ทำให้คนละชั่วประพฤติดีได้ ?

ก. อาเทสนาปาฏิหาริย์
ข. อิทธิปาฏิหาริย์
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
ง. ยมกปาฏิหาริย์

๑๙. พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ก. แสดงระเบียบปฏิบัติ
ข. แสดงบุคคลาธิษฐาน
ค. แสดงธรรมาธิษฐาน
ง. แสดงอิทธิปาฏิหารย์

๒๐. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมประกาศพระศาสนา จัดเป็นจริยาใด ?

ก. อัตตัตถจริยา
ข. โลกัตถจริยา
ค. ญาตัตถจริยา
ง. พุทธัตถจริยา

๒๑. ข้อใด ไม่ใช่โลกัตถจริยา ?

ก. ตรวจดูสัตว์โลก
ข. โปรดเวไนยสัตว์
ค. ตอบปัญหาเทวดา
ง. โปรดพุทธบิดา

๒๒. ค้ายาบ้าแล้วถูกจับติดคุก สงเคราะห์เข้าในวัฏฏะข้อใด ?

ก. กิเลสวัฏฏ์
ข. กัมมวัฏฏ์
ค. วิปากวัฏฏ์
ง. สังสารวัฏฏ์

๒๓. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ?

ก. ทำกรรมชั่ว
ข. มีโลกนี้โลกหน้า
ค. รับผลกรรม
ง. มีกิเลสกรรมวิบาก

๒๔. คำว่า สิกขา มีความหมายว่าอย่างไร ?

ก. เรียนหนังสือ
ข. ฝึกหัดกายวาจาใจ
ค. รักษาความดี
ง. เจริญสมาธิภาวนา

๒๕. สาระสำคัญของการศึกษาไตรสิกขา คืออะไร ?

ก. เป็นมนุษย์สมบูรณ์
ข. โลกสงบร่มเย็น
ค. โลกเจริญก้าวหน้า
ง. ทำให้โลกพัฒนา

๒๖. การบำเพ็ญสมถกัมมัฏฐาน ตรงกับสิกขาข้อใด ?

ก. อธิสีลสิกขา
ข. อธิจิตตสิกขา
ค. อธิปัญญาสิกขา
ง. ถูกทุกข้อ

๒๗. ในอปัสเสนธรรม ข้อพิจารณาแล้วบรรเทา ตรงกับข้อใด ?

ก. งดเหล้าเข้าพรรษา
ข. งดอบายมุข
ค. งดจองเวรต่อกัน
ง. งดสูบบุหรี่

๒๘. ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้ว ควรทำอย่างไร ?

ก. เสพ
ข. อดกลั้น
ค. เว้น
ง. บรรเทา

๒๙. ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข จัดเป็นอัปปมัญญาข้อใด ?

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

๓๐. มีจิตริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ชื่อว่าไม่มีอัปปมัญญาข้อใด ?

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

๓๑. อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา

๓๒. ข้อใด กล่าวการเกิดในภพใหม่ของพระโสดาบันไม่ถูกต้อง ?

ก. ไม่เกิดในอบายภูมิ
ข. เกิดไม่เกินเจ็ดชาติ
ค. เกิดใหม่เป็นโสดาบัน
ง. เกิดใหม่เป็นปุถุชน

๓๓. ทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง เป็นคุณสมบัติของใคร ?

ก. พระโสดาบัน
ข. พระอนาคามี
ค. พระสกทาคามี
ง. พระอรหันต์

๓๔. โสดาบัน แปลว่าอะไร ?

ก. ผู้ไกลจากกิเลส
ข. ผู้ประเสริฐสูงสุด
ค. ผู้ไม่มาโลกนี้อีก
ง. ผู้ถึงกระแสนิพพาน

๓๕. กิเลสในข้อใด พระอนาคามีละได้เด็ดขาด ?

ก. กามราคะ
ข. รูปราคะ
ค. อรูปราคะ
ง. มานะ

๓๖. กิเลสที่เป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

ก. โยคะ
ข. โอฆะ
ค. อาสวะ
ง. มานะ

๓๗. อริยสัจในข้อใด จัดว่าเป็น เหตุ ?

ก. ทุกข์ สมุทัย
ข. สมุทัย นิโรธ
ค. สมุทัย มรรค
ง. มรรค นิโรธ

๓๘. บุคคลที่พอแนะนำให้ตรัสรู้ตามได้ ตรงกับข้อใด ?

ก. อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ

๓๙. อนุปุพพีกถาข้อใด ฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ?

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. กามาทีนวกถา

๔๐. บูชาพระคุณ ค้ำจุนพระศาสนา พาสู่ความสงบ จบแค่นิพพาน หมายถึงอนุปุพพีกถาข้อใด ?

ก. ทานกถา
ข. สีลกถา
ค. สัคคกถา
ง. เนกขัมมานิสังสกถา

๔๑. กลัวคนอื่นจะดีกว่า จัดเป็นมัจฉริยะใด ?

ก. กุลมัจฉริยะ
ข. ลาภมัจฉริยะ
ค. วัณณมัจฉริยะ
ง. ธัมมมัจฉริยะ

๔๒. เหตุใด ความตายจึงชื่อว่า มัจจุมาร ?

ก. เพราะเป็นเหตุตัดกิเลส
ข. เพราะเป็นเหตุตัดทุกข์
ค. เพราะเป็นเหตุตัดชีวิต
ง. เพราะเป็นเหตุตัดความดี

๔๓. เวทนา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

ก. ความเจ็บปวด
ข. ความรู้สึก
ค. ความเห็นใจ
ง. ความสงสาร

๔๔. เมตตา เป็นสัปปายะแก่คนมีจริตอะไร ?

ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. โมหจริต
ง. วิตกจริต

๔๕. คนคิดฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับ ควรแก้ด้วยวิธีใด ?

ก. เจริญอานาปานสติ
ข. เจริญมรณสติ
ค. เจริญเทวตานุสสติ
ง. เจริญกายคตาสติ

๔๖. พระธรรมคุณข้อว่า สนฺทิฏฺฐิโก ตรงกับข้อใด ?

ก. ผู้บรรลุพึงเห็นเอง
ข. ชนพึงรู้เฉพาะตน
ค. ควรเรียกให้มาดู
ง. พึงน้อมเข้ามาในตน

๔๗. ความรู้คู่คุณธรรม ตรงกับพระพุทธคุณข้อใด ?

ก. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
ข. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
ค. สุคโต โลกวิทู
ง. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๔๘. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตนเช่นไร ?

ก. ปฏิบัติดีแล้ว
ข. ปฏิบัติไม่ลวงโลก
ค. ปฏิบัติชอบ
ง. ปฏิบัติสมควร

๔๙. โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ที่พระราชทานแก่คณะสงฆ์ไทยจัดเป็นบารมีใด ?

ก. ทานบารมี
ข. ปัญญาบารมี
ค. อธิษฐานบารมี
ง. เมตตาบารมี

๕๐. ยามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก ตรงกับข้อใด ?

ก. กุศลชนกกรรม
ข. กุศลอุปัตถัมภกกรรม
ค. กุศลอาสันนกรรม
ง. กุศลอาจิณณกรรม