แนวข้อสอบธรรมศึกษา

แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ? ผลของการกระทำ เรียกว่าอะไร ? พระพุทธศาสนากล่าวว่า สรรพสัตว์ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอะไร ? กรรมบถ แปลว่าอะไร ? ข้อใด เป็นความหมายของกุศลกรรมบถ ? การกระทำพร้อมทั้งเจตนา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ ตรงกับข้อใด ? พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจาก พระวรกาย ? ใครมิใช่สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ? พระวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้เจริญ เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่าอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

คำว่า สูทั้งหลาย หมายถึงใคร ? คำว่า คนเขลา หมายถึงใคร ? คำว่า หมกอยู่ หมายถึงอาการเช่นใด ? คำว่า หาข้องอยู่ไม่ มีความหมายตรงกับอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

คุณธรรมใด เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ? ข้อใด เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ? การรักษาศีลเพื่อเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? ข้อใด เป็นการรักษาศีลให้เกิดความเรียบร้อยทางกาย ? ข้อใด เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัท ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร ? ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ? พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ? พระธรรมราชา หมายถึงใคร ? พระอัญญาโกณฑัญญะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

ขณะบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? พิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? รูป เสียง กลิ่น รส…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ? ข้อใด แสดงออกถึงการขาดเมตตาจิต ? แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ? ใช้การ จัดเป็นทรกรรมอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ? การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร ? พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้อยู่สวรรค์ช์้นไหน ? ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์ ? เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมข้อใด ทำให้เป็นคนไม่ประมาท ? ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ? ความระลึกได้ก่อนทำ พูด คิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? ข้อใด จัดเป็นความละอายใจ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พระพุทธศาสนาสอนว่า สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ? คำว่า กรรมบถ หมายถึง กรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ใด ? กุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด ? อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด ? กรรมบถ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธานุพุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ? ข้อใด แสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ? พระวาจาว่า เราเป็นเลิศ เป็นใหญ่ ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่า…?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พระพุทธเจ้าตรัสชวนพุทธบริษัทให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์ใด ? ทำอย่างไร ถึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก จะได้รับผลอย่างไร ? เจตสิกที่เป็นกิเลสกามเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไร ? รูป เสียง กลิ่น รส…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือพระนิพพาน คืออะไร ? อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาศีลของคนทั่วไป ? อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ? อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลใด ? อุโบสถ แปลว่าอะไร ? กษัตริย์พระองค์ใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ? ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ? พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ? ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ? ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ? ข้อห้าม ๕ อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ? ข้อใดเป็นประโยชน์ในการบัญญัติศีล ? การเบียดเบียนกันทางกาย ตรงกับข้อใด ? การเบียดเบียนกันทางวาจา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร? ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด? พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ? พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร? พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษยโลกเสด็จอยู่สรรค์ชั้นไหน ? สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ? ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ? ข้อความรณรงค์วา เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ? คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ? ข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓