แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท

แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

คุณธรรมใด เป็นพื้นฐานรองรับกุศลธรรมชั้นสูง ? ข้อใด เป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ? การรักษาศีลเพื่อเป้าหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ? ข้อใด เป็นการรักษาศีลให้เกิดความเรียบร้อยทางกาย ? ข้อใด เป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัท ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร ? ผู้ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในทางนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ? พระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะ ตามนัยพระบาลีมีกี่องค์ ? พระธรรมราชา หมายถึงใคร ? พระอัญญาโกณฑัญญะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

ขณะบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? พิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? รูป เสียง กลิ่น รส…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลสูงสุดคือพระนิพพาน คืออะไร ? อะไรเป็นอุปสรรคในการรักษาศีลของคนทั่วไป ? อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด ? อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อกลุ่มบุคคลใด ? อุโบสถ แปลว่าอะไร ? กษัตริย์พระองค์ใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ประวัติของผู้ตรัสรู้ตาม หมายถึงข้อใด ? ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้เลิศในด้านนั้น ๆ ตรงกับข้อใด ? พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ? พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ? ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ? ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. วิชาอุโบสถศีล มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับศีลในข้อใด ? ก. ศีล ๕ข. ศีล ๘ค. ศีล ๑๐ง. ศีล ๒๒๗ ๒. ในการบำเพ็ญกุศลทุกครั้ง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. สมถกรรมฐาน เป็นอุบายให้เกิดสิ่งใด ? ก. อุบายสงบกายข. อุบายสงบวาจาค. อุบายสงบใจง. อุบายให้เกิดปัญญา ๒. ปัญญาสิกขา จัดเข้าในกัมมัฏฐานข้อใด ? ก. สมถกัมมัฏฐานข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. อนุพุทธประวัติ หมายถึงประวัติของใคร ? ก. พระพุทธเจ้าข. พระปัจเจกพุทธเจ้าค. พระศาสดาง. พระสาวก ๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ มีบทบาทสำคัญอย่างไร ? ก. ทำนายเป็น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. กุศลส่วนพิเศษที่คฤหัสถ์ควรบำเพ็ญให้ยิ่งกว่าศีล ๕ คืออะไร ? ก. ถวายสังฆทานข. ฟังเทศน์ค. ถืออุโบสถง. นั่งสมาธิ ๒. การรักษาศีล จัดเข้าในศาสนพิธีประเภทใด ? ก.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ? ก. พระปัจเจกพุทธะข. พระโสดาบันค. พระอนุพุทธะง. พระอนาคามี ๒. อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ มีความหมายว่าอย่างไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สมถะ ? ก. อุบายเรืองปัญญาข. อุบายสงบกายค. อุบายสงบใจง. อุบายสงบวาจา ๒. จะรู้แจ้งสรรพสิ่งตามเป็นจริง ต้องเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? ก. อนุสสติกัมมัฏฐานข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ชาวพุทธ ควรยึดถืออะไรเป็นที่พึ่งที่ระลึก ? ก. ไตรสรณคมน์ข. ไตรปิฎกค. ไตรลักษณ์ง. ไตรสิกขา ๒. สรณคมน์ หมายถึงอะไร ? ก. ขอพรข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ประวัติของผู้บวชตาม ปฏิบัติตาม รู้ตาม หมายถึงข้อใด ? ก. พุทธประวัติข. อนุพุทธประวัติค. พุทธานุพุทธประวัติง. ถูกทุกข้อ ๒. พระธรรมเทศนาใด โกณฑัญญะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรม ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ? ก. อุบายสงบกายข. อุบายสงบวาจาค. อุบายสงบใจง. อุบายเรืองปัญญา ๒. กัมมัฏฐานข้อใด อบรมให้เกิดปัญญา ? ก. สมถกัมมัฏฐานข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. สามัญชนปฏิบัติตนอย่างไร จึงชื่อว่าตามรอยพระอรหันต์ ? ๒. คฤหัสถ์ปรารถนาชำระตนให้หมดจด ควรปฏิบัติอย่างไร ? ๓. ศีลที่ต้องรักษาตามกาลที่กำหนดไว้ ตรงกับข้อใด ? ๔. การรักษาศีลข้อใด เป็นความเชื่อที่ผิด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. อนุพุทธประวัติ มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. สังฆรัตนะเกิดขึ้นในโลก เมื่อทรงแสดงธรรมใด ? ๓. ปัญจวัคคีย์ติดตามอุปัฏฐากพระมหาบุรุษ ด้วยหวังอะไร ? ๔. ปัญจวัคคีย์คิดอย่างไรต่อพระมหาบุรุษ จึงเลิกอุปัฏฐาก…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. ข้อใด เป็นวิธีปฏิบัติทำให้จิตผ่องใส ? ๒. ข้อใด เป็นผลของการเจริญกัมมัฏฐาน ? ๓. เมื่อกล่าวบทว่า “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ …” ควรระลึกถึงอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙