ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

ขณะบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. สมถกัมมัฏฐาน
 2. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 3. มูลกัมมัฏฐาน
 4. อสุภกัมมัฏฐาน

พิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภกัมมัฏฐาน
 2. อนุสสติกัมมัฏฐาน
 3. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 4. สมถกัมมัฏฐาน

ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

 1. ความโลภ
 2. รูปงาม
 3. เสียงดี
 4. กลิ่นหอม

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นอะไร ?

 1. วัตถุกาม
 2. กิเลสกาม
 3. กามฉันทะ
 4. กามราคะ

ข้อใด จัดเป็นอามิสบูชา ?

 1. ไหว้พระ
 2. สวดมนต์
 3. ตักบาตร
 4. นั่งสมาธิ

ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?

 1. ถวายสังฆทาน
 2. รักษาศีล
 3. ปิดทองพระ
 4. ปล่อยนกปล่อยปลา

มารยาทในการต้อนรับแขกที่ควรปฏิบัติคือข้อใด ?

 1. นำนำมาให้ดื่ม
 2. ต้อนรับตามฐานะ
 3. ถามถึงธุระที่มาเยือน
 4. ถูกทุกข้อ

ข้อใด จัดเป็นอามิสปฏิสันถาร ?

 1. นำน้ำมาให้ดื่ม
 2. ต้อนรับตามฐานะ
 3. ดูแลยามเจ็บไข้
 4. กล่าวธรรมให้ฟัง

ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?

 1. สุขทางกาย
 2. สุขทางใจ
 3. สุขอิงอามิส
 4. สุขไม่อิงอามิส

เจตสิกสุข คือสุขทางใจ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. สุขเพราะได้รับมรดก
 2. สุขเพราะได้ลาภลอย
 3. สุขเพราะได้เลื่อนยศ
 4. สุขเพราะไม่ถูกกิเลสครอบงำ

คนถูกกามวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ปองร้ายผู้อื่น
 2. อยากได้ของคนอื่น
 3. ทรมานสัตว์
 4. พูดคำหยาบ

จะบรรเทากามวิตกนั้น ด้วยวิธีใด ?

 1. หมั่นเข้าวัด
 2. หมั่นฟังธรรม
 3. หมั่นบริจาค
 4. หมั่นแผ่เมตตา

คิดอย่างไร จัดเป็นพยาบาทวิตก ?

 1. คิดค้ายาบ้า
 2. คิดอยากได้ของคนอื่น
 3. คิดทำลายผู้อื่น
 4. คิดเบียดเบียนสัตว์

คิดอย่างไร จัดเป็นอวิหิงสาวิตก ?

 1. คิดไม่กล่าวร้าย
 2. คิดไม่อยากได้
 3. คิดไม่จองเวร
 4. คิดไม่เบียดเบียน

คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องอะไร ?

 1. คิดเรื่องแก้แค้น
 2. คิดเรื่องเสน่ห์ยาแฝด
 3. คิดเรื่องอาถรรพณ์
 4. คิดเรื่องกามารมณ์

ฆ่ากันตายเพราะอารมณ์โกรธ เกิดจากไฟอะไร ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟตัณหา

ความเป็นใหญ่ ใคร ๆ ก็ชอบ แต่ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ?

 1. ถือตนเองเป็นใหญ่
 2. ถือประชาชนเป็นใหญ่
 3. ถือธรรมเป็นใหญ่
 4. ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่

ประชาธิปไตยที่แท้จริง มุ่งประโยชน์ของใคร ?

 1. ชาติ
 2. สังคม
 3. ประชาชน
 4. พรรคการเมือง

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

 1. การเข้าฌาน
 2. สมาธิชั้นสูง
 3. มีอิทธิฤทธิ์
 4. ปัญญาหยั่งรู้

ข้อใด ไม่จัดเป็นตัณหา ?

 1. อยากมีบ้านหลังแรก
 2. อยากมีรถคันแรก
 3. อยากอยู่คนเดียว
 4. อยากช่วยผู้ประสบภัย

ข้อใด เป็นผลของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ?

 1. ล่องหนได้
 2. ทายใจคนได้
 3. สอนผู้อื่นได้
 4. ละชั่วประพฤติดี

อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?

 1. กำจัดโศก
 2. กำจัดโรค
 3. กำจัดภัย
 4. กำจัดกิเลส

พุทธจริยาข้อใด ทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลก ?

 1. เทศน์โปรดพระญาติ
 2. ประกาศคำสอน
 3. บัญญัติสิกขาบท
 4. ช่วยคนให้พ้นทุกข์

ข้อใด ไม่ใช่พุทธัตถจริยา ?

 1. บัญญัติสิกขาบท
 2. ประกาศค าสอน
 3. โปรดพุทธบิดา
 4. ตั้งพระศาสนา

วัฏฏะ แปลว่า วนหรือหมุน หมายเอาอาการเช่นไร ?

 1. การหมุนของโลก
 2. การหมุนไปแห่งธรรม
 3. การเวียนว่ายตายเกิด
 4. การแก่ เจ็บ ตาย

ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ตัณหา
 2. กิเลส
 3. กรรม
 4. วิบาก

ข้อใด จัดเป็นอธิปัญญาสิกขา ?

 1. การรักษาจิตให้อยู่ในอำนาจ
 2. การรักษาใจไม่ให้เศร้าหมอง
 3. การรักษามารยาททางกาย
 4. การรอบรู้สภาวธรรมทั้งปวง

ผู้ปฏิบัติตามไตรสิกขา มีผลอย่างไร ?

 1. โลกสงบร่มเย็น
 2. โลกเจริญก้าวหน้า
 3. ท าให้โลกพัฒนา
 4. เป็นมนุษย์สมบูรณ์

คนที่ลอบทำโจรกรรมยามค่ำคืน เปรียบได้กับข้อใด ?

 1. เปรต
 2. อสุรกาย
 3. สัตว์นรก
 4. สัตว์เดรัจฉาน

อาหารของสัตว์นรก ตรงกับข้อใด ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ผลทาน

เมื่อถูกคนอื่นกล่าวถ้อยคำเสียดแทง ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?

 1. พิจารณาแล้วเสพ
 2. พิจารณาแล้วอดกลั้น
 3. พิจารณาแล้วเว้น
 4. พิจารณาแล้วบรรเทา

ถูกชักชวนให้เสพสิ่งเสพติด ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด ?

 1. พิจารณาแล้วเสพ
 2. พิจารณาแล้วอดกลั้น
 3. พิจารณาแล้วเว้น
 4. พิจารณาแล้วบรรเทา

ข้อใด กล่าวความหมายของอัปปมัญญาได้ถูกต้อง ?

 1. แผ่เจาะจงบุคคล
 2. แผ่เจาะจงสัตว์
 3. แผ่ไม่เจาะจงสัตว์บุคคล
 4. แผ่เจาะจงบุคคลและสัตว์

เห็นผู้ประสบภัย ควรเจริญอัปปมัญญาข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

ผู้ใด อุปมาเหมือนดอกบัวพ้นน้ำ ?

 1. ผู้รู้ธรรมพอยกหัวข้อแสดง
 2. ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบายความ
 3. ผู้พอแนะนำได้
 4. ผู้ได้แต่ฟัง

ญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้เด็ดขาด เรียกว่าอะไร ?

 1. มรรค
 2. ผล
 3. นิพพาน
 4. สมาบัติ

สัคคกถา มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใด ?

 1. ฟอกจิตให้สงบ
 2. สยบความตระหนี่
 3. หลีกหนีกามารมณ์
 4. รื่นรมย์ในสวรรค์

ข้อใด จัดเป็นวัณณมัจฉริยะ ?

 1. เห็นแก่ตัว
 2. กลัวศิษย์จะรู้ทัน
 3. กลัวคนอื่นจะดีกว่า
 4. หวงทรัพย์สินทางปัญญา

ปัญจะขันธ์ได้ชื่อว่ามาร เพราะเหตุใด ?

 1. ทำความลำบากให้
 2. ทำให้เสียคน
 3. ทำให้พิการ
 4. ทำลายล้าง

โทมนัส ในเวทนา ๕ ตรงกับข้อใด ?

 1. สุขใจ
 2. สุขกาย
 3. ทุกข์ใจ
 4. ทุกข์กาย

คนมีปกติโกรธง่าย จะแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. เพ่งกสิณ
 2. เจริญเมตตา
 3. สนทนาธรรม
 4. เจริญอสุภะ

คำว่า อกาลิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. รู้เองเห็นเอง
 2. รู้เฉพาะตน
 3. ไม่จำกัดกาล
 4. ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

พิจารณาเห็นนามรูปโดยสามัญญลักษณะ จัดเป็นวิสุทธิใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

คำว่า สุคโต มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิบัติดีแล้ว
 2. เสด็จไปดีแล้ว
 3. ผู้ไม่ทำบาป
 4. ผู้ไกลจากกิเลส

พุทธคุณข้อว่า ผู้ไกลจากกิเลส ตรงกับข้อใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

พระสงฆ์ในสังฆคุณ หมายถึงใคร ?

 1. ผู้อยู่เป็นหมู่
 2. ผู้บรรลุธรรมวิเศษ
 3. ผู้สืบทอดพระศาสนา
 4. ผู้ได้รับการอุปสมบท

คำว่า ญายปฏิปนฺโน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเพื่อรู้
 4. ปฏิบัติสมควร

บริจาคอะไร จัดเป็นทานอุปบารมี ?

 1. บริจาคทรัพย์
 2. บริจาคโลหิต
 3. บริจาคชีวิต
 4. บริจาคถุงยังชีพ

กรรมใด ให้ผลในชาตินี้ ?

 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 2. อุปปัชชเวทนียกรรม
 3. อปราปรเวทนียกรรม
 4. อโหสิกรรม

ชนกกรรม ทำหน้าที่อย่างไร ?

 1. กรรมแต่งให้เกิด
 2. กรรมสนับสนุน
 3. กรรมบีบคั้น
 4. กรรมตัดรอน