แนวข้อสอบนักธรรมชั้นโท

แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุแม้ล่วงละเมิดพระวินัยแล้วไม่ต้องอาบัติ ได้รับยกเว้นทุกสิกขาบท ได้แก่ภิกษุประเภทไหนบ้าง ? ตอบ ได้แก่ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สังฆกรรม 3 อย่างนี้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การที่พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้พระองค์ได้รับอนุตตริยะอะไรบ้าง ? ตอบ ได้อนุตตริยะ 3 อย่าง คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระวาจาที่ตรัสให้อุปสมบทแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม กัมมัฏฐานที่พระอุปัชฌาย์สอนแก่ผู้ขอบรรพชาอุปสมบทว่า เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ตโจ ทนฺตา นขา โลมา เกสา นั้น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติพระวินัยส่วนอภิสมาจารให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีงาม จะต้องปฏิบัติอย่างไร ? ตอบ จะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีงาม ต้องปฏิบัติโดยสายกลาง คือไม่ถือเคร่งครัดอย่างงมงาย จนเป็นเหตุทำตนให้ลำบากเพราะเหตุธรรมเนียมเล็ก ๆ น้อย ๆ อันขัดต่อกาลเทศะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระอัญญาโกณฑัญญะสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้วกี่วัน ? สำเร็จเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? ตอบ 5 วัน ฯ สำเร็จเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่อ อนัตตลักขณสูตร ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในอริยบุคคล 2 พระเสขะผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษาเรื่องอะไร ? ผู้ศึกษากำลังสอบธรรมอยู่นี้เรียกว่าพระเสขะได้หรือไม่ ? ตอบ พระเสขะผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษา ในอธิสีล ในอธิจิต…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อาทิพรหมจริยกาสิกขา กับ อภิสมาจาริกาสิกขา ต่างกันอย่างไร ? ตอบ ต่างกันดังนี้ อาทิพรหมจริยกาสิกขา ได้แก่ข้อศึกษาอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ อันได้แก่พระพุทธบัญญัติที่ทรงตั้งไว้ให้เป็นพุทธอาณา เป็นสิกขาบทอันมาในพระปาติโมกข์ เป็นข้อบังคับโดยตรงที่ภิกษุจะต้อง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พุทธบริษัท 4 ผู้เป็นอริยสาวก มีลำดับการเกิดขึ้นก่อนหลังกันอย่างไร ? บุคคลแรกของแต่ละบริษัทนั้นคือใคร ? ตอบ มีลำดับอย่างนี้ คือ ภิกษุ อุบาสก…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สังขตธรรม คืออะไร ? มีลักษณะอย่างไร ? ตอบ คือธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง ฯ มีลักษณะ คือ มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความดับไปในที่สุด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สิกขาบทนอกพระปาติโมกข์ที่เรียกว่าอภิสมาจารแบ่งเป็น 2 คือเป็นข้อห้าม 1 เป็นข้ออนุญาต 1 นั้นคืออย่างไร? ปรับโทษแก่ผู้ล่วงละเมิดไว้อย่างไร? ตอบ ที่เป็นข้อห้ามคือ กิริยาบางอย่างหรือบริขารบางประเภทไม่เหมาะแก่สมณสารูป จึงทรงห้ามไม่ให้กระทำหรือใช้บริขารเช่นนั้น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระสาวกสงฆ์ผู้ได้ชื่อว่าอนุพุทธะมีความสำคัญอย่างไร? ตอบ มีความสำคัญคือพระสาวกสงฆ์จัดเป็นรัตนะประการหนึ่งในรัตนะ3 ซึ่งเป็นผู้มีศีลและทิฏฐิเสมอกัน ถ้าไม่มีพระสาวกสงฆ์เป็นผู้รู้ธรรมและรับปฏิบัติธรรม ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่สำเร็จประโยชน์และพระสาวกสงฆ์นั้นได้เป็นกำลังใหญ่ของพระศาสนา ในอันช่วยประกาศพระธรรม ประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกัน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ตจปัญจกกัมมัฏฐานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร มีอะไรบ้าง จัดเป็นสมถกัมมัฏฐานหรือวิปัสสนากัมมัฏฐาน? ตอบ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลกัมมัฏฐาน มีเกสา ผม, โลมา ขน, นขา เล็บ, ทันตา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร คืออะไร ? ปรับอาบัติได้กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? ตอบ คือ ธรรมเนียมของภิกษุ ฯ ปรับอาบัติได้…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พุทธบุคคล มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ? ตอบ มี 3 ประเภท คือ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม รูปในขันธ์ 5 แบ่งเป็น 2 ได้แก่อะไรบ้าง ? จงอธิบายมาสั้น ๆ พอเข้าใจ ตอบ ได้แก่ มหาภูตรูป…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อภิสมาจาร มีรูปเป็น 2 อย่าง อย่างหนึ่งเป็นข้ออนุญาต อีกอย่างหนึ่งคืออะไร ? และปรับอาบัติอะไรได้บ้าง ? ตอบ อีกอย่างหนึ่งคือ ข้อห้าม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัย  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม สัมมาสัมพุทธะ ปัจเจกพุทธะ และอนุพุทธะ ต่างกันอย่างไร ? การเรียนอนุพุทธประวัติสำเร็จประโยชน์อย่างไร ? ตอบ การเรียนอนุพุทธประวัติสำเร็จประโยชน์ คือ เพื่อจะได้ทราบความเป็นไปและปฏิปทาของท่าน ที่ได้ช่วยประกาศพระศาสนาในที่นั้น…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระเสขะ ผู้ยังต้องศึกษา คือศึกษาอะไร ? ชื่อว่าพระอเสขะ เพราะอะไร ? ตอบ ศึกษาสิกขา 3 คือ 1.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2550