ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๖

สมถกัมมัฏฐานเป็นอุบายให้เกิดอะไร ?

 1. ความสงบกาย
 2. ความสงบวาจา
 3. ความสงบใจ
 4. ความสงบสุข

กัมมัฏฐาน หมายถึงอะไร ?

 1. การฝึกจิต
 2. การฝึกวินัย
 3. การฝึกมารยาท
 4. การฝึกธรรม

เจริญกัมมัฏฐานใด ทำให้เกิดปัญญา ?

 1. สมถะ
 2. วิปัสสนา
 3. อสุภะ
 4. อนุสสติ

ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

 1. รูป
 2. เสียง
 3. กลิ่น
 4. อิจฉา

การบูชาเป็นการแสดงออกถึงเรื่องใด ?

 1. ยกย่อง
 2. อ้อนวอน
 3. ขอพร
 4. เสริมมงคล

ปฏิสันถารมีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. การต้อนรับ
 2. การยอมรับ
 3. การนับถือ
 4. การสรรเสริญ

อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ?

 1. อำนาจ
 2. ทรัพย์
 3. บริวาร
 4. คุณธรรม

ผู้ถูกกามวิตกครอบงำ มีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. คิดปองร้าย
 2. คิดเบียดเบียน
 3. คิดหาลาภในทางผิด
 4. คิดใส่ร้าย

ข้อใด ไม่จัดเป็นพยาบาทวิตก ?

 1. คิดแก้แค้น
 2. คิดอาฆาต
 3. คิดเบียดเบียน
 4. คิดปองร้าย

ความคิดเช่นไร จัดเป็นกุศลวิตก ?

 1. คิดทำความดี
 2. คิดทำลาย
 3. คิดตัดรอน
 4. คิดใส่ร้าย

กุศลวิตก จัดเข้าในมรรค ๘ ข้อใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. สัมมาสังกัปปะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสมาธิ

ผู้ถูกไฟคือโมหะเผาลนจิตใจ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เจ้าชู้
 2. โลภมาก
 3. โกรธง่าย
 4. ไร้เหตุผล

คนมีธรรมเป็นใหญ่ เพราะยึดถืออะไร ?

 1. ความถูกต้อง
 2. เสียงข้างมาก
 3. กฎกติกา
 4. คำสั่ง

ผู้มีอัตตาธิปเตยยะ คือถืออะไรเป็นใหญ่ ?

 1. ตนเอง
 2. พวกพ้อง
 3. หมู่ญาติ
 4. บริวาร

ทำความดีตามกระแสนิยม เพื่อให้ผู้อื่นยกย่อง ตรงกับข้อใด ?

 1. อัตตาธิปเตยยะ
 2. โลกาธิปเตยยะ
 3. ธัมมาธิปเตยยะ
 4. ถูกทุกข้อ

คำว่า สัจจญาณ หมายถึงหยั่งรู้อะไร ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. อริยสัจ

ข้อใด เป็นกิจจญาณในอริยสัจ ๔ ?

 1. รู้ความจริง
 2. รู้สิ่งที่ควรทำ
 3. รู้สิ่งที่ทำแล้ว
 4. รู้อนาคต

ข้อใด ไม่จัดเป็นกามตัณหา ?

 1. อยากมีบ้าน
 2. อยากมีรถ
 3. อยากรวย
 4. อยากเป็นเทพ

ข้อใด จัดเป็นวิภวตัณหา ?

 1. อยากเป็นเศรษฐี
 2. อยากไปสวรรค์
 3. อยากเป็นพระอรหันต์
 4. อยากเป็นนักกีฬา

คนที่ถูกห้วงน้ำคือทิฏฐิท่วมทับ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ยินดีในกาม
 2. ติดในยศ
 3. เห็นผิดเป็นถูก
 4. หลงงมงาย

ข้อใด เป็นผลของการปฏิบัติตามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ?

 1. ให้พ้นทุกข์
 2. ให้พ้นภัย
 3. แสดงฤทธิ์ได้
 4. ทายใจคนได้

พระสุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ระเบียบแบบแผน
 2. คำสั่งและคำสอน
 3. ธรรมและบุคคล
 4. ธรรมอย่างเดียว

พุทธจริยาคืออะไร ?

 1. บารมีพระพุทธเจ้า
 2. คำสอนพระพุทธเจ้า
 3. ประวัติพระพุทธเจ้า
 4. จริยาวัตรพระพุทธเจ้า

พระพุทธองค์เสด็จโปรดพุทธบิดา จัดเป็นจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

วัฏฏะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความแก่เจ็บตาย
 2. การหมุนของกรรม
 3. ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์
 4. การเวียนว่ายตายเกิด

เพราะเหตุใดมนุษย์จึงเวียนว่ายตายเกิด ?

 1. ทำกรรมชั่ว
 2. รับผลกรรม
 3. มีกิเลสกรรมวิบาก
 4. มีโลกนี้โลกหน้า

ข้อใด จัดเป็นอธิจิตตสิกขา ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. สัมมากัมมันตะ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาสมาธิ

ถูกทำร้ายแต่ไม่คิดจองเวร ชื่อว่าปฏิบัติตามอปัสเสนธรรมข้อใด ?

 1. พิจารณาแล้วเสพ
 2. พิจารณาแล้วอดกลั้น
 3. พิจารณาแล้วเว้น
 4. พิจารณาแล้วบรรเทา

การภาวนาข้อใด จัดเป็นอัปปมัญญา ?

 1. ไม่เจาะจง
 2. เจาะจงบุคคล
 3. เจาะจงสัตว์
 4. เจาะจงตนเอง

ข้อใด มีความหมายตรงกับพระโสดาบัน ?

 1. ผู้ถึงกระแสนิพพาน
 2. ผู้จะเกิดอีกครั้งเดียว
 3. ผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก
 4. ผู้ไกลจากกิเลส

เมื่อความทุกข์เกิดขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ควรทำให้เจริญ
 2. ควรทำให้แจ้ง
 3. ควรละ
 4. ควรกำหนดรู้

สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เกิดขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ควรทำให้เจริญ
 2. ควรทำให้แจ้ง
 3. ควรละ
 4. ควรกำหนดรู้

ผู้ต้องได้รับการอุปสมบทจากสงฆ์ ๒ ฝ่าย ตรงกับข้อใด ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. อุบาสก
 4. อุบาสิกา

ผู้สักแต่ว่าฟังแต่ไม่สามารถรับคำแนะนำได้ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

ผู้รู้ธรรมเพียงแค่ฟังหัวข้อ ได้แก่บุคคลประเภทใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

อริยบุคคลระดับใด ไม่สามารถอยู่ครองเพศคฤหัสถ์ได้ ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

อริยบุคคลชั้นไหน ละกามราคะได้ ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. ถูกทุกข้อ

อริยบุคคลชั้นไหน ละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ได้ ?

 1. โสดาบัน
 2. สกทาคามี
 3. อนาคามี
 4. อรหันต์

สัคคกถากล่าวถึงเรื่องใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สวรรค์
 4. ออกบวช

ความตระหนี่อะไร จัดเป็นวัณณมัจฉริยะ ?

 1. ความดี
 2. ความรู้
 3. ที่อยู่
 4. ตระกูล

คำว่า มาร เป็นโทษที่ล้างผลาญอะไร ?

 1. ความดี
 2. ความชั่ว
 3. ความเศร้าหมอง
 4. ความทุกข์

ความป่วยไข้ จัดเป็นมารประเภทใด ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. อภิสังขารมาร
 4. มัจจุมาร

อุเบกขาในเวทนา ๕ หมายถึงวางเฉยในสิ่งใด ?

 1. หมู่สัตว์
 2. ความดี
 3. การงาน
 4. สุขทุกข์

คนมีปกติรักสวยรักงาม ควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภะ
 2. เมตตา
 3. อานาปานสติ
 4. อนุสสติ

คนสัทธาจริต มีลักษณะเช่นใด ?

 1. เชื่อง่าย
 2. โกรธง่าย
 3. เขลางมงาย
 4. รักสวยรักงาม

ธรรมคุณว่า ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่จำกัดกาล
 2. เรียกให้มาดู
 3. รู้ได้เฉพาะตน
 4. น้อมมาใส่ตน

ธรรมข้อใด เปรียบเหมือนรถ ๗ ผลัด ?

 1. อริยทรัพย์ ๗
 2. โพชฌงค์ ๗
 3. อปริหานิยธรรม ๗
 4. วิสุทธิ ๗

พุทธคุณว่า ภควา ตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้ไกลจากกิเลส
 2. ผู้เสด็จไปดี
 3. ผู้รู้แจ้งโลก
 4. ผู้มีโชค

สังฆคุณว่า ญายปฏิปนฺโน ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้ง
 4. ปฏิบัติสมควร

พระมหาชนกโพธิสัตว์ ทรงยิ่งด้วยบารมีใด ?

 1. วิริยบารมี
 2. ขันติบารมี
 3. ทานบารมี
 4. ศีลบารมี