ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. กัมมัฏฐานข้อใด เกี่ยวกับปัญญา ?

 1. สมถกัมมัฏฐาน
 2. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 3. อสุภกัมมัฏฐาน
 4. อนุสสติกัมมัฏฐาน

๒. เพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ควรปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?

 1. ปัญญา
 2. วิจารณญาณ
 3. สมถะ
 4. วิปัสสนา

๓. ผู้ที่ชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ชื่อว่าหลงยึดติดในอะไร ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามตัณหา
 4. ภวตัณหา

๔. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการบูชาแบบใด ว่าเป็นเลิศ ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. สักการบูชา
 4. พุทธบูชา

๕. การกล่าวต้อนรับด้วยคำไพเราะ ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. อามิสปฏิสันถาร
 4. ธัมมปฏิสันถาร

๖. การกำหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมกับบริกรรมว่า “ พุทโธ ” จัดเป็นกรรมฐานใด ?

 1. อานาปานสติ
 2. พุทธานุสสติ
 3. กายคตาสติ
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๗. ผู้ประกอบด้วยวิหิงสาวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. เที่ยวอาบอบนวด
 2. เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
 3. ชวนเพื่อนหนีเรียน
 4. รังแกคนอื่น

๘. ผู้ประกอบด้วยอพยาบาทวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. หวังดีต่อเพื่อน
 2. ให้เพื่อนลอกการบ้าน
 3. ชวนเพื่อนไปวัด
 4. หนีเรียนไปเฝ้าไข้นักร้องดัง

๙. ไฟเผาใจมนุษย์ ๓ อย่าง มีอะไรบ้าง ?

 1. ราคะ ตัณหา อิจฉา
 2. ราคะ อิจฉา โทสะ
 3. ราคะ โทสะ โมหะ
 4. ตัณหา อิจฉา โทสะ

๑๐. ทำบุญเพราะอยากให้คนสรรเสริญ จัดเข้าในข้อใด ?

 1. โลกาธิปไตย
 2. ธัมมาธิปไตย
 3. อัตตาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๑๑. ข้อใดเป็นความหมายของ “ ญาณ ” ?

 1. สมาธิชั้นสูง
 2. ปัญญาหยั่งรู้
 3. อิทธิฤทธิ์
 4. การบรรลุธรรม

๑๒. ฆ่าตัวตายเพราะอกหัก จัดเป็นคนมีตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ราคะตัณหา

๑๓. ความอยากเป็นนั่น อยากเป็นนี่ เรียกว่าอะไร ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๑๔. ข้อใด ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. พุทธัตถจริยา
 3. ญาตัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๑๕. ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ?

 1. ได้รับวิบากเพราะกิเลสเกิดขึ้น
 2. กิเลสเกิดขึ้นแล้วให้ทำกรรม
 3. ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด
 4. กิเลสเกิดจึงมีวิบากตามมา

๑๖. มนุษย์เวียนว่ายตายเกิด เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะมีกิเลสตัณหา
 2. เพราะทำกรรมชั่ว
 3. เพราะรับผลกรรม
 4. เพราะมีกิเลส กรรมและวิบาก

๑๗. คำว่า “ สิกขา ” ในพระพุทธศาสนา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. เรียนหนังสือ
 2. ฝึกหัดไตรทวาร
 3. รักษาศีล
 4. ฝึกสมาธิ

๑๘. การบำเพ็ญสมถภาวนา ตรงกับสิกขาข้อใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ไตรสิกขา

๑๙. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา คือข้อใด ?

 1. กำจัดกิเลส
 2. ประหยัดอารมณ์
 3. สะสมความสงบ
 4. ปรารภความเพียร

๒๐. ความหมายของข้อใด ถูกต้อง ?

 1. ศีลกำจัดกิเลสอย่างละเอียด
 2. ปัญญากำจัดกิเลสอย่างกลาง
 3. ฌานกำจัดกิเลสอย่างละเอียด
 4. สมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลาง

๒๑. ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ?

 1. พิจารณาแล้วเสพ
 2. พิจารณาแล้วอดกลั้น
 3. พิจารณาแล้วเว้น
 4. พิจารณาแล้วบรรเทา

๒๒. ข้อใดเป็นความหมายของ “ อัปปมัญญา ” ?

 1. ปฏิปทาของท่านผู้ใหญ่
 2. ปฏิปทาของพระอรหันต์
 3. มีสัตว์หาประมาณมิได้
 4. มีสัตว์เจาะจงเป็นอารมณ์

๒๓. โสดาบัน แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้ประเสริฐสูงสุด
 2. ผู้ไกลจากกิเลส
 3. ผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก
 4. ผู้ถึงกระแสนิพพาน

๒๔. พระอริยบุคคลระดับที่ ๓ เรียกว่าอะไร ?

 1. พระอรหันต์
 2. พระอนาคามี
 3. พระโสดาบัน
 4. พระสกทาคามี

๒๕. ปริญญา เป็นกิจของอริยสัจข้อใด ?

 1. ทุกขสัจ
 2. สมุทัยสัจ
 3. นิโรธสัจ
 4. มัคคสัจ

๒๖. สภาพที่ประกอบสัตว์ไว้ในกาม เรียกว่าอะไร ?

 1. กามโยคะ
 2. กาโมฆะ
 3. กามราคะ
 4. กามาสวะ

๒๗. การปกป้องพระพุทธศาสนา ควรเป็นหน้าที่ของใคร ?

 1. บริษัท ๔
 2. พระภิกษุ
 3. อุบาสก-อุบาสิกา
 4. รัฐบาล

๒๘. ข้อใด เป็นความหมายที่แท้จริงของเมตตาพรหมวิหาร ?

 1. ความรักกัน
 2. ความปรารถนาดีต่อกัน
 3. การช่วยให้ผู้อื่นมีสุข
 4. การช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

๒๙. ผู้บรรลุธรรมระดับใด ไม่มีความรักใคร่ทางกาม ?

 1. ผู้ได้ฌานสมาบัติ
 2. พระโสดาบัน
 3. พระสกทาคามิมรรค
 4. พระอนาคามิมรรค

๓๐. ผู้บรรลุมรรคตั้งแต่ระดับใด จึงจะไม่ไปอบาย ?

 1. อรหัตมรรค
 2. อนาคามิมรรค
 3. สกทาคามิมรรค
 4. โสดาปัตติมรรค

๓๑. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องใด ?

 1. คิดเรื่องกามารมณ์
 2. คิดเรื่องแก้แค้น
 3. คิดเรื่องเสน่ห์ยาแฝด
 4. คิดเรื่องหวยใต้ดินบนดิน

๓๒. พระธรรมเทศนาเพื่อฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ได้แก่ข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๓๓. อาวาสมัจฉริยะ คืออะไร ?

 1. ตระหนี่สมบัติ
 2. ตระหนี่ที่อยู่
 3. ตระหนี่ลาภ
 4. ตระหนี่ตระกูล

๓๔. คนพิการทางร่างกาย คิดฆ่าตัวตาย ชื่อว่าตกอยู่ในอำนาจของมารในข้อใด ?

 1. มารคือเบญจขันธ์
 2. มารคือกิเลส
 3. มารคือมรณะ
 4. มารคือเทวบุตร

๓๕. ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตักกจริต

๓๖. ผู้ที่เชื่อง่ายโดยขาดเหตุผล เพราะมีจริตอะไร ?

 1. ราคจริต
 2. สัทธาจริต
 3. พุทธิจริต
 4. วิตักกจริต

๓๗. คำว่า “ สันทิฏฐิโก ” ตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้บรรลุเห็นได้ด้วยตนเอง
 2. ไม่ประกอบด้วยกาล
 3. ควรเรียกให้มาดู
 4. ควรน้อมเข้ามาใส่ตน

๓๘. คำสอนในพระพุทธศาสนาทันสมัยตลอดกาล หมายถึงข้อใด ?

 1. สันทิฏฐิโก
 2. อกาลิโก
 3. เอหิปัสสิโก
 4. โอปนยิโก

๓๙. ผู้มีสมาธิในการเรียนหนังสือ เทียบได้กับวิสุทธิข้อไหน ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๔๐. ผู้ไม่มีความสงสัยในบทเรียนต่าง ๆ เทียบได้กับวิสุทธิข้อไหน ?

 1. จิตตวิสุทธิ
 2. ญาณทัสสนวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

๔๑. บุคคลใด ไม่เข้าลักษณะของผู้มีอวิชชา ?

 1. ผู้ไม่รู้จักทุกข์
 2. ผู้ไม่รู้จักอดีต
 3. ผู้ไม่รู้จักกัน
 4. ผู้ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท

๔๒. ความไม่รู้จักสภาวะต่าง ๆ โดยความเป็นเหตุผลของกันและกัน จัดเป็นอวิชชาข้อใด ?

 1. ไม่รู้จักทุกข์
 2. ไม่รู้จักอนาคต
 3. ไม่รู้จักปัจจุบัน
 4. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท

๔๓. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพระพุทธคุณ บทว่า “ อรหํ ” ?

 1. ผู้รู้
 2. ผู้เว้นไกล
 3. ผู้ควร
 4. ผู้ไม่มีความลับ

๔๔. สังฆคุณ บทว่า “ ปาหุเนยฺโย ” มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. เป็นผู้ควรของคำนับ
 2. เป็นผู้ควรของต้อนรับ
 3. เป็นผู้ควรของทำบุญ
 4. เป็นผู้ควรทำอัญชลี

๔๕. พระเวสสันดร ได้บำเพ็ญบารมีข้อใดเป็นพิเศษ ?

 1. ทานบารมี
 2. ศีลบารมี
 3. สัจจบารมี
 4. อธิษฐานบารมี

๔๖. พระมหาชนก ได้บำเพ็ญบารมีข้อใดเป็นพิเศษ ?

 1. ขันติบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. เมตตาบารมี
 4. ปัญญาบารมี

๔๗. คนร้ายถูกตัดสินประหารชีวิต ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับผลกรรมใด ?

 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
 2. อุปปัชชเวทนียกรรม
 3. อปราปรเวทนียกรรม
 4. อโหสิกรรม

๔๘. ชนกกรรม ส่งผลอย่างไร ?

 1. ให้ผลในภพนี้
 2. ให้ผลสำเร็จแล้ว
 3. แต่งให้เกิด
 4. สนับสนุนกรรมอื่น

๔๙. คนฆ่าสุกร ก่อนตายส่งเสียงร้องเหมือนสุกรเพราะผลกรรมใด ?

 1. ชนกกรรม
 2. อุปฆาตกกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. กตัตตากรรม

๕๐. คนเดินเหยียบมดตายโดยไม่ตั้งใจ จัดเป็นกรรมใด ?

 1. ครุกรรม
 2. อุปฆาตกกรรม
 3. พหุลกรรม
 4. กตัตตากรรม