ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. ประเทศใด ไม่อยู่ในดินแดนชมพูทวีป ?

 1. อินเดีย
 2. ปากีสถาน
 3. อินโดนีเซีย
 4. เนปาล

๒. ก่อนที่สิทธัตถราชกุมารจะจุติมายังโลกนี้ อยู่ในสวรรค์ชั้นไหน ?

 1. จาตุมมหาราช
 2. ยามา
 3. ดาวดึงส์
 4. ดุสิต

๓. พระพุทธองค์ประสูติก่อนพุทธศกกี่ปี ?

 1. ๑ ปี
 2. ๘๐ ปี
 3. ๙๐ ปี
 4. ๑๐๐ ปี

๔. อาสภิวาจา พระพุทธเจ้าตรัสในวันใด ?

 1. วันประสูติ
 2. วันปรินิพพาน
 3. วันแสดงธรรมครั้งแรก
 4. วันปลงอายุสังขาร

๕. พระนางสิริมหามายาทิวงคต เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๑๕ วัน

๖. เทวทูตใด ที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นแล้ว ทรงดำริออกผนวช ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๗. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช ใครนำบริขารมาถวาย ?

 1. สหัมบดีพรหม
 2. ฆฏิการพรหม
 3. โกสีย์เทวราช
 4. สักกเทวราช

๘. เจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชา ณ ริมฝั่งแม่น้ำอะไร ?

 1. แม่น้ำอโนมา
 2. แม่น้ำเนรัญชรา
 3. แม่น้ำคงคา
 4. แม่น้ำสินธุ

๙. ข้อใด กล่าวถูกต้องในการเสด็จออกบรรพชา ?

 1. ทรงม้าฉันนะ มีนายกัณฐกะติดตาม
 2. ทรงม้าอัสดร มีนายฉันนะติดตาม
 3. ทรงม้าอาชาไนย มีนายฉันนะติดตาม
 4. ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะติดตาม

๑๐. ปัญจวัคคีย์ออกบวชตามเจ้าชายสิทธัตถะ ด้วยเหตุผลอะไร ?

 1. บวชด้วยความเคารพนับถือ
 2. บวชด้วยความเชื่อตามตำรา
 3. บวชเพราะพระอาจารย์สั่งไว้
 4. บวชด้วยหวังจะบรรลุตามบ้าง

๑๑. ใครเป็นผู้ถวายข้าวมธุปายาสในวันตรัสรู้ ?

 1. นางสุจิตรา
 2. นางสุชาดา
 3. นางสุธัมมา
 4. นางสุนันทา

๑๒. ใครเป็นผู้ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ ?

 1. โสตถิยพราหมณ์
 2. สุนิธพราหมณ์
 3. เวรัญชพราหมณ์
 4. โกสิยพราหมณ์

๑๓. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุเท่าไร ?

 1. ๒๙ พรรษา
 2. ๓๕ พรรษา
 3. ๓๖ พรรษา
 4. ๔๕ พรรษา

๑๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

 1. สมมติสัจจะ
 2. ธรรมสัจจะ
 3. อริยสัจจะ
 4. ปรมัตถสัจจะ

๑๕. คำว่า “ เทววาจิกอุบาสก ” หมายความว่าอย่างไร ?

 1. ผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
 2. ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม เป็นสรณะ
 3. ผู้ถึงพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ เป็นสรณะ
 4. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

๑๖. พราหมณ์ที่ชอบตวาดว่า หึ หึ ได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ใด ?

 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 2. ต้นมุจจลินท์
 3. ต้นอชปาลนิโครธ
 4. ต้นราชายตนะ

๑๗. ที่สุด ๒ อย่างและทางสายกลาง อยู่ในพระสูตรไหน ?

 1. เวทนาปริคคหสูตร
 2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนัตตลักขณสูตร

๑๘. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้น เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๑๙. พระสาวกองค์ที่ ๖ บรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระธรรมเทศนาใด ?

 1. อนัตตลักขณสูตร
 2. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. อนุปุพพีกถาและอริยสัจ

๒๐. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?

 1. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 2. ตปุสสะและภัลลิกะ
 3. พระเจ้าสุทโธทนะ
 4. บิดาของพระยสะ

๒๑. พระสาวกที่ออกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?

 1. ๕ องค์
 2. ๑๐ องค์
 3. ๖๐ องค์
 4. ๖๑ องค์

๒๒.“ ท่านจะพึงแสวงหาหญิงนั้นดีกว่า หรือจะพึงแสวงหาตนดีกว่า ” พระพุทธองค์ตรัสแก่ใคร ?

 1. ยสกุลบุตร
 2. นทีกัสสปะ
 3. ปัญจวัคคีย์
 4. ภัททวัคคีย์

๒๓. ใครปรารถนาขอเห็นพระอรหันต์ เป็นคนแรก ?

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระนางปชาบดี
 3. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 4. พระเจ้าพิมพิสาร

๒๔. วัดแห่งแรกที่พระเจ้าแผ่นดินมคธสร้างถวายในพระพุทธศาสนามีชื่อว่าอะไร ?

 1. เวฬุวัน
 2. ลัฏฐิวัน
 3. บุพพาราม
 4. เชตวัน

๒๕. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมอะไร ?

 1. พระอภิธรรม
 2. โอวาทปาฏิโมกข์
 3. อริยธรรม
 4. วิมุตติธรรม

๒๖. พระสาวกองค์ใด ถือว่าเป็นยอดกตัญญู ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอัสสชิ
 4. พระสารีบุตร

๒๗. พระอัครสาวกทั้งคู่ เคยบวชเป็นอะไรมาก่อน ?

 1. ปริพาชก
 2. ดาบส
 3. อาชีวก
 4. ชฎิล

๒๘. พระพุทธเจ้าตรัสกะพระสาวกรูปใด ไม่ให้ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูล ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอุรุเวลกัสสปะ

๒๙. ใครทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จ ?

 1. ฉันนอำมาตย์
 2. โลลุทายี
 3. กาฬุทายี
 4. ราหุลกุมาร

๓๐. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าปเสนทิโกศล
 3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 4. ธนัญชัยเศรษฐี

๓๑. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้าย ?

 1. นายสุภัททะ
 2. นายจุนทะ
 3. นางวิสาขา
 4. นางสุชาดา

๓๒. คำว่า “ ปลงอายุสังขาร ” หมายถึงอะไร ?

 1. ทรงตั้งพระทัยจะปรินิพพาน
 2. ทรงรู้พระองค์เองว่าสิ้นอายุ
 3. ทรงตั้งพระทัยต่ออายุสังขาร
 4. ทรงตัดพระทัยการครองเรือน

๓๓. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. อนิมมิสเจดีย์
 3. ปาวาลเจดีย์
 4. รัตนฆรเจดีย์

๓๔. ใครเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระสุภัททะ วุฑฒบรรพชิต
 4. พระสุภัททะ ปริพาชก

๓๕. ใครไปส่งข่าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานแก่เจ้ามัลลกษัตริย์ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระนันทะ
 4. พระฉันนะ

๓๖. พระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๔๕ ที่ไหน ?

 1. นาลันทา
 2. เวฬุวคาม
 3. เวฬุวัน
 4. กัลลวาลมุตตคาม

๓๗. ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?

 1. พระมหากัสสปะ
 2. พระอานนท์
 3. พระไตรปิฎก
 4. พระธรรมวินัย

๓๘. พระพุทธรูป จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด ?

 1. ธาตุเจดีย์
 2. ธรรมเจดีย์
 3. อุทเทสิกเจดีย์
 4. บริโภคเจดีย์

๓๙. ผู้ใดถวายผ้าสิงคิวรรณแด่พระพุทธเจ้า ?

 1. มัลลกษัตริย์ชื่อปุกกุสะ
 2. วิสาขา มหาอุบาสิกา
 3. อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 4. พระนางปชาบดีโคตมี

๔๐. พระบรมสารีริกธาตุ ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ?

 1. ๖ ส่วน
 2. ๗ ส่วน
 3. ๘ ส่วน
 4. ๙ ส่วน

ศาสนพิธี

๔๑. บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงข้อใด ?

 1. การตั้งใจทำบุญ
 2. สิ่งของสำหรับทำบุญ
 3. สถานที่ทำบุญ
 4. สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ

๔๒. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดเข้าในพิธีใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. ทานพิธี
 3. บุญพิธี
 4. ปกิณกพิธี

๔๓. วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันใด ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอัฏฐมีบูชา
 4. วันอาสาฬหบูขา

๔๔. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?

 1. วันประสูติ
 2. วันแสดงปฐมเทศนา
 3. วันปรินิพพาน
 4. วันพระเจ้าเปิดโลก

๔๕. กิริยาเช่นไร เรียกว่า อภิวาท ?

 1. การไหว้
 2. การกราบพระ
 3. การน้อมศีรษะ
 4. การประนมมือ

๔๖. บุญพิธีแยกออกเป็นกี่ประเภท ?

 1. ๒ ประเภท
 2. ๓ ประเภท
 3. ๔ ประเภท
 4. ๕ ประเภท

๔๗. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในงานบุญพิธี ?

 1. การถือศีลอุโบสถ
 2. งานทำบุญอัฐิ
 3. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 4. งานมงคลสมรส

๔๘. ข้อใด ไม่ใช่พิธีทำบุญงานมงคล ?

 1. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 2. งานอุปสมบท
 3. งานทำบุญสัตตมวาร
 4. งานทำบุญอายุ

๔๙. กัปปิยการก หมายถึงใคร ?

 1. เจ้าภาพ
 2. พระสงฆ์
 3. ผู้ปฏิบัติพระ
 4. เจ้าอาวาส

๕๐. การกรวดน้ำมุ่งประโยชน์อะไร ?

 1. อุทิศส่วนบุญ
 2. แสดงความเคารพ
 3. ตั้งจิตอธิษฐาน
 4. เพื่อให้เทวดารับรู้