ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กิเลสกาม
 3. วัตถุกาม
 4. กามฉันทะ

๒. สิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. กามสังโยชน์
 2. กิเลสกาม
 3. วัตถุกาม
 4. กามฉันทะ

๓. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จัดเป็นสุขประเภทใด ?

 1. กายิกสุข
 2. เจตสิกสุข
 3. สามิสสุข
 4. นิรามิสสุข

๔. ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดเจตสิกสุข สุขทางใจ ?

 1. รู้จักพอเพียง
 2. มีการงานดี
 3. มีทรัพย์มาก
 4. มีตำแหน่งสูง

๕. รูปสวยเสียงไพเราะ ก่อให้เกิดไฟกิเลสประเภทใด ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟริษยา

๖. คนที่ถูกไฟโทสะแผดเผา มักมีอาการเช่นไร ?

 1. โกรธง่าย
 2. หงุดหงิดง่าย
 3. อารมณ์ร้อน
 4. ถูกทุกข้อ

๗. คนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ เพราะถูกไฟกิเลสชนิดใดแผดเผา ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟตัณหา

๘. ความเป็นใหญ่ ใครๆ ก็ชอบ ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ?

 1. ถือตน
 2. ถือเสียงข้างมาก
 3. ถือประชาชน
 4. ถือธรรมะ

๙. ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ใช้หลักอธิปไตยใด ปกครองประเทศ ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. อนาธิปไตย

๑๐. คำว่า ทำตามใจคือไทยแท้ จัดเข้าในอธิปไตยใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๑๑. ประชาธิปไตยที่แท้จริงมุ่งประโยชน์เพื่อใคร ?

 1. คนร่ำรวย
 2. คนยากจน
 3. คนมีอำนาจ
 4. ทุกๆ คน

๑๒. ญาณ ๓ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. สมาธิชั้นสูง
 2. การบรรลุธรรม
 3. ปัญญาหยั่งรู้
 4. อิทธิฤทธิ์

๑๓. ความทะยานอยาก หมายถึงข้อใด ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ตัณหา

๑๔. อยากกินอาหารรสอร่อยๆ จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. อยากอยู่ในตำแหน่งนานๆ จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. การเวียนว่ายตายเกิด หมายถึงข้อใด ?

 1. วัฏฏะ
 2. จุติ
 3. ปฏิสนธิ
 4. อุบัติ

๑๗. พระอริยบุคคลใด ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๑๘. อะไร เป็นเหตุให้ทำกรรม ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ตัณหา

๑๙. ในอปัสเสนธรรม เมื่อพิจารณาแล้วควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. อดกลั้น
 2. เว้น
 3. บรรเทา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ข้อใด ไม่ใช่วิธีปฏิบัติในอปัสเสนธรรม ?

 1. อดกลั้น
 2. รู้แจ้ง
 3. บรรเทา
 4. เสพ

๒๑. วิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้อง ควรเริ่มที่ใคร ?

 1. ตนเอง
 2. มิตร
 3. ศัตรู
 4. สรรพสัตว์

๒๒. ขอให้สรรพสัตว์พ้นจากทุกข์เถิด เป็นการเจริญอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๓. สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน เป็นการเจริญอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๔. อาวาสมัจฉริยะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. หวงที่อยู่
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวรรณะ

๒๕. คนที่ไม่ถือชาติชั้นวรรณะ แสดงว่าไม่มีมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๖. คนที่กลัวคนอื่นจะได้ดีกว่า ชื่อว่ามีความตระหนี่ในเรื่องอะไร ?

 1. ตระกูล
 2. ที่อยู่
 3. วรรณะ
 4. ลาภ

๒๗. ธัมมมัจฉริยะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. หวงวิชา
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวรรณะ

๒๘. อกุศลธรรมที่ครอบงำจิตไม่ให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมชั้นสูงขึ้นไป ตรงกับข้อใด ?

 1. มัจฉริยะ
 2. นิวรณ์
 3. ตัณหา
 4. มาร

๒๙. รูป เสียง กลิ่น รส ที่น่าชอบใจ ก่อให้เกิดนิวรณ์ใด ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๐. คนเป็นโรคซึมเศร้า เพราะจิตถูกนิวรณ์ใดครอบงำ ?

 1. พยาบาท
 2. ถีนมิทธะ
 3. อุทธัจจกุกกุจจะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๑. คนที่มีความสงสัยในเรื่องบาปบุญ เพราะจิตถูกนิวรณ์ใดครอบงำ ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๒. ข้อใด กล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด ?

 1. ความรู้สึก
 2. ความเจ็บปวด
 3. ความสงสาร
 4. ความเห็นใจ

๓๓. ความสบายใจ มีความหมายตรงกับเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. ทุกขเวทนา
 3. โสมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๔. อาการที่ไม่ดีใจเสียใจ มีความหมายตรงกับเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. ทุกขเวทนา
 3. โสมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๕. ความสบายกาย มีความหมายตรงกับเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. ทุกขเวทนา
 3. โสมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๖. คำว่า จริต เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร ?

 1. วิตก
 2. จริยา
 3. วิจาร
 4. วิพากย์

๓๗. จริตของมนุษย์ในโลกนี้ แบ่งได้เป็นกี่ประเภท ?

 1. ๒ ประเภท
 2. ๔ ประเภท
 3. ๖ ประเภท
 4. ๘ ประเภท

๓๘. คนที่เชื่อง่ายไร้เหตุผล เป็นคนจริตใด ?

 1. โทสจริต
 2. วิตักกจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๓๙. คนที่เชื่อง่ายไร้เหตุผล ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภกัมมัฏฐาน
 2. เมตตา
 3. มรณัสสติ
 4. อนุสสติ

๔๐. คนมีความรู้ชอบใช้เหตุผล เป็นลักษณะของคนจริตใด ?

 1. วิตักกจริต
 2. โทสจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๔๑. อปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมส่งเสริมประเทศชาติในเรื่องใด ?

 1. ความสามัคคี
 2. ความมั่นคง
 3. ความทันสมัย
 4. ความร่ำรวย

๔๒. ข้อใด เป็นหลักอปริหานิยธรรม ?

 1. หมั่นประชุม
 2. เคารพผู้ใหญ่
 3. ไม่บังคับสตรี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. พระสงฆ์ในสังฆคุณ ๙ หมายถึงพระสงฆ์ในข้อใด ?

 1. สมมติสงฆ์
 2. อริยสงฆ์
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๔๔. สังฆคุณบทว่า สุปฏิปนฺโน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๕. พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไร ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลก ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. สังฆคุณบทว่า ทกฺขิเณยฺโย มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ควรคำนับ
 2. ควรต้อนรับ
 3. ควรของทำบุญ
 4. ควรกราบไหว้

๔๗. ในพระพุทธศาสนา คนมีบารมี หมายถึงใคร ?

 1. คนมีอำนาจ
 2. คนมีวาสนา
 3. คนมีบริวาร
 4. คนมีคุณธรรมสูง

๔๘. ในบารมี ๑๐ บารมีใดเป็นข้อแรก ?

 1. ศีล
 2. เนกขัมม์
 3. ปัญญา
 4. ทาน

๔๙. ในบารมี ๑๐ พระมหาชนก ทรงบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทาน
 2. วิริยะ
 3. ขันติ
 4. สัจจะ

๕๐. คนที่ตั้งใจแน่วแน่ จะไม่เสพสิ่งเสพย์ติด ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ศีล
 2. ขันติ
 3. อธิษฐาน
 4. อุเบกขา