ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2544

1. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?

 • สีลสิกขา
 • จิตตสิกขา
 • ปัญญาสิกขา
 • ถูกทุกข้อ

2. สมาธิมีทั้งผิดและถูก ข้อใดมิใช่สมาธิที่ถูกต้อง ?

 • สะกดใจมิให้หลับ
 • สะกดใจมิให้ฟุ้งซ่าน
 • สะกดใจมิให้โกรธ
 • สะกดใจมิให้เป็นโรค

3. ข้อใด จัดเป็นอสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยมิได้ปรุงแต่ง ?

 • สิ่งที่เกิด แปรและดับในที่สุด
 • อรูปธรรม สภาวะมิใช่รูป
 • พระอริยบุคคล
 • พระนิพพาน

4. ถวายพวงมาลัยบูชาพระพุทธชินราช จัดเป็นบูชาชนิดใด ?

 • อามิสบูชา
 • ปฏิบัติบูชา
 • สักการบูชา
 • พุทธบูชา

5. คนประกอบอาชีพโดยสุจริต ชื่อว่าแสวงหาด้วยวิธีใด ?

 • อเนสนา
 • อนริยปริเยสนา
 • ปริเยสนา
 • อริยปริเยสนา

6. ข้อใด จัดเข้าในมหาภูตรูป รูปใหญ่ ?

 • ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
 • ดิน น้ำ ลม ไฟ
 • รูป เสียง กลิ่น รส
 • ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

7. นิรามิสสุข หมายถึงสุขในข้อใด ?

 • สุขเพราะมีทรัพย์
 • สุขเพราะมียศ
 • สุขเพราะมีอาชีพสุจริต
 • สุขเพราะชนะใจตนเอง

8. ” 10 ปี ยังไม่สายสำหรับการแก้แค้น ” จัดเข้าในวิตกข้อใด ?

 • อกุศลวิตก
 • กามวิตก
 • พยาบาทวิตก
 • วิหิงสาวิตก

9. ข้อใด จัดเข้าในวิหิงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียนผู้อื่น ?

 • ชนไก่ ด้วยหวังสนุก
 • ขโมยของ ด้วยหวังจะรวย
 • วางระเบิด ด้วยมุ่งร้าย
 • ฆ่า ด้วยหวังจะชิงทรัพย์

10. ข้อใด ไม่เกี่ยวด้วยกามวิตก ความตริในทางกาม ?

 • ไม่มีเงิน คิดขายตัว
 • ขาดความอบอุ่น คิดเสพยา
 • เป็นหนี้มาก คิดค้าผู้หญิง
 • ไม่มีงานทำ คิดค้าประเวณี

11. การปกครองที่ถือเสียงคนข้างมากเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?

 • อัตตาธิปไตย
 • โลกาธิปไตย
 • ธัมมาธิปไตย
 • อนาธิปไตย

12. ข้อใด จัดเป็นทัสสนานุตตริยะ ความเห็นอันยอดเยี่ยม ?

 • เห็นพระราชา
 • เห็นพญานาค
 • เห็นสภาวะแห่งทุกข์
 • เห็นพระพุทธรูปทองคำ

13. คนที่เบื่อชีวิต คิดอยากตาย จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?

 • กามตัณหา
 • ภวตัณหา
 • วิภวตัณหา
 • ไม่เป็นตัณหา

14. คนที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม อยากดื่มน้ำ จัดเป็นตัณหาใดหรือไม่ ?

 • กามตัณหา
 • ภวตัณหา
 • วิภวตัณหา
 • ไม่เป็นตัณหา

15. คนที่ถูกไฟคือราคะเผาลนจิตใจ มักคิดเรื่องอะไร ?

 • คิดแต่เรื่องกามารมณ์
 • คิดแต่เรื่องแก้แค้น
 • คิดแต่เรื่องเสน่ห์ยาแฝด
 • คิดแต่เรื่องอาถรรพณ์

16. คุก อันเป็นสถานที่จองจำคนทำความผิด เปรียบได้กับข้อใด ?

 • อสุรกาย
 • เปรต
 • นรก
 • อบาย

17. คนอดอยาก เที่ยวขโมยของคนอื่นตอนกลางคืน เปรียบได้กับข้อใด ?

 • นรก
 • อบาย
 • เปรต
 • อสุรกาย

18. ยาบ้า ยาเสพย์ติดทุกชนิด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

 • เสพ
 • อดกลั้น
 • เว้น
 • บรรเทา

19. คนที่เลิกสูบบุหรี่ ทนต่อทุกขเวทนา ยั้งใจไม่สูบ ตรงกับข้อใด ?

 • พิจารณาแล้วเสพต่อ
 • พิจารณาแล้วอดกลั้น
 • พิจารณาแล้วเว้น
 • พิจารณาแล้วบรรเทา

20. ” อยากเห็นคนไทย อยู่ดีกินดี ” หมายถึงข้อใด ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

21. ข้อใด จัดลำดับพระอริยบุคคลได้ถูกต้อง ?

 • พระโสดาบัน พระอนาคามี พระสกทาคามี พระอรหันต์
 • พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอรหันต์ พระอนาคามี
 • พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์
 • พระโสดาบัน พระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกทาคามี

22. ” นกน้อยทำรังแต่พอตัว ” หมายถึงอริยวงศ์ข้อใด ?

 • สันโดษด้วยจีวร
 • สันโดษด้วยบิณฑบาต
 • สันโดษด้วยเสนาสนะ
 • ยินดีในการเจริญกุศล

23. อวิชชา คือความไม่รู้ในเรื่องอะไร ?

 • อริยสัจ 4
 • อริยวงศ์ 4
 • อริยมรรค 4
 • อริยผล 4

24. คนที่ถือมั่นในเรื่องกาม มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?

 • อิจฉาริษยา
 • หัวดื้อ
 • งมงายไร้สาระ
 • ถือพรรค ถือพวก

25. คนที่ถือทิฏฐิเป็นเจ้าเรือน มั่นใจตัวเองสูง มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?

 • อิจฉาริษยา
 • ระแวงสงสัย
 • พูดเพ้อเจ้อ
 • ชอบทะเลาะถกเถียง

26. ผู้ค้ายาบ้า ส่งส่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต จัดเข้าในข้อใด ?

 • ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์
 • ผู้รับไม่บริสุทธิ์
 • ไม่บริสุทธิ์ทั้ง 2 ฝ่าย
 • ผู้ให้บริสุทธิ์ ผู้รับไม่บริสุทธิ

27. เสี่ยงชีวิตช่วยคนตกน้ำ ได้รับผลอย่างไร ?

 • มีแต่ทุกข์อย่างเดียว
 • มีแต่สุขอย่างเดียว
 • มีทุกข์แต่สุขใจภายหลัง
 • มีสุขแต่ทุกข์ใจภายหลัง

28. แสดงความยินดีกับลูกที่ขโมยของคนอื่นได้สำเร็จ ข้อใดถูกต้อง ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • ไม่มีข้อถูก

29. คนที่ไม่ยอมฟังเหตุผล แม้จะพยายามอธิบายให้เข้าใจก็ตาม เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?

 • บัวพ้นน้ำ
 • บัวเสมอน้ำ
 • บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
 • บัวจมอยู่ในโคลนตม

30. เหตุใด จึงไม่สอนให้ถือสันโดษในยารักษาโรค ?

 • เพราะยาบางอย่างหายาก
 • เพราะต้องมีประจำบ้าน
 • เพราะต้องใช้ยาให้ถูกกับโรค
 • เพราะสมัยก่อนมียาน้อย

31. ปลาวาฬ ปลาโลมา จัดอยู่ในกำเนิดใด ?

 • อัณฑชะ
 • ชลาพุชะ
 • สังเสทชะ
 • โอปปาติกะ

32. ผู้ปฏิบัติธรรม บรรลุผลช้าเร็วยากง่ายต่างกันอย่างไร ?

 • บางพวกปฏิบัติลำบาก ทั้งรู้ได้ช้า
 • บางพวกปฏิบัติลำบาก แต่รู้ได้เร็ว
 • บางพวกปฏิบัติสะดวก แต่รู้ได้ช้า
 • ถูกทุกข้อ

33. ความมีไหวพริบทันคน ทันต่อเหตุการณ์ จัดเข้าในปฏิสัมภิทาข้อใด ?

 • อัตถปฏิสัมภิทา
 • ธัมมปฏิสัมภิทา
 • นิรุตติปฏิสัมภิทา
 • ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

34. คนที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว เห็นชั่วเป็นดี ชื่อว่ามีวิบัติข้อใด ?

 • สีลวิบัติ
 • อาจารวิบัติ
 • ทิฏฐิวิบัติ
 • อาชีววิบัติ

35. อาจารวิบัติ วิบัติแห่งอาจาระไม่ดีอย่างไร ?

 • ไม่น่าเคารพนับถือ
 • ไม่เจริญตาเจริญใจ
 • คบกับใครไม่ได้นาน
 • ชอบยกตนข่มคนอื่น

36. พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องทาน เพื่อประโยชน์อะไร ?

 • เพื่อเว้นจากการเบียดเบียน
 • เพื่อละความเห็นแก่ตัว
 • เพื่อความประพฤติเรียบร้อย
 • เพื่อไม่ให้หมกมุ่นอยู่ในกาม

37. โทษของกาม เปรียบได้กับเขียงสับเนื้อ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 • ผู้มีกำลังมากจึงได้กิน
 • เจ็บปวดเดือดร้อน
 • พอเสร็จธุระแล้วต้องส่งคืน
 • มีแต่จะร่อยหรอสึกกร่อน

38. ปีติ คือความอิ่มใจถึงกับทำให้ตัวลอยได้ ตรงกับข้อใด ?

 • ปีติอย่างมาก
 • ปีติชั่วขณะ
 • ปีติเป็นพัก ๆ
 • ปีติโลดโผน

39. ” ถ้าฉันสอนเธอหมด เธอก็จะรู้เท่าฉันนะสิ ” จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?

 • กุลมัจฉริยะ
 • ลาภมัจฉริยะ
 • ธัมมมัจฉริยะ
 • วัณณมัจฉริยะ

40. คนทุจริต คิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?

 • กิเลสมาร
 • อภิสังขารมาร
 • มัจจุมาร
 • เทวปุตตมาร

41. ” วิญญาณ ” ในพระพุทธศาสนาหมายถึงข้อใด ?

 • ผู้เวียนว่ายตายเกิด
 • สภาวะที่เสวยอารมณ์
 • ผีที่สิงอยู่ในร่างคน
 • สภาวะที่รับรู้อารมณ์

42. ” คุณแม่ครับ วันนี้แกงอะไร หอมจังเลย ” หมายถึงวิญญาณข้อใด ?

 • จักขุวิญญาณ
 • โสตวิญญาณ
 • ฆานวิญญาณ
 • ชิวหาวิญญาณ

43. ความหลุดพ้นที่เปรียบได้กับศิลาทับหญ้า คือข้อใด ?

 • หลุดพ้นชั่วคราว
 • หลุดพ้นด้วยสะกดไว้
 • หลุดพ้นได้เด็ดขาด
 • หลุดพ้นด้วยสงบ

44. ข้อใด กล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด ?

 • ความเจ็บปวด
 • ความสงสาร
 • ความรู้สึก
 • ความเห็นใจ

45. ” จงคิดทุกคำที่พูด แต่อย่าพูดทุกคำที่คิด ” ตรงกับข้อใด ?

 • สำรวมในศีล
 • สำรวมด้วยสติ
 • สำรวมด้วยญาณ
 • สำรวมด้วยขันติ

46. คนมีทีวีไว้ดูเหตุการณ์ต่าง ๆ พอเทียบได้กับอภิญญาข้อใด ?

 • ตาทิพย์
 • กำหนดใจผู้อื่นได้
 • แสดงฤทธิ์ได้
 • ทำอาสวะให้สิ้น

47. คนเชื่อง่าย ไม่ใคร่ครวญเหตุผล ควรแก้ไขด้วยวิธีใด ?

 • สะกดอารมณ์
 • ฟังธรรม สนทนาธรรม
 • เจริญเมตตา
 • ใช้ความคิดในทางที่ถูกต้อง

48. การบริจาคไตตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นทานระดับใด ?

 • ทานบารมี
 • ทานอุปบารมี
 • ทานปรมัตถบารมี
 • ไม่จัดเป็นทานบารมี

49. การทรยศต่อชาติ หรือทำลายสามัคคีแห่งชาติ โดยอนุโลมจัดเข้าในอภิฐานข้อใด ?

 • ทำลายบุคคล
 • ทำลายคณะ
 • ทำลายสงฆ์
 • ทำลายสถาบัน

50. นวหรคุณ คืออะไร ?

 • 9 พระคุ้มครอง
 • คุณของพระอรหันต์ 9
 • 9 พระอรหันต์
 • โลกุตตรธรรม 9