ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ?

 • อุบายเรืองปัญญา
 • อุบายสงบกาย
 • อุบายสงบใจ
 • อุบายสงบวาจา

ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ?

 • ความจำดี
 • เห็นแจ้งไตรลักษณ์
 • จิตผ่องใส
 • รู้อดีตอนาคต

ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

 • หัวดื้อ
 • งมงายไร้สาระ
 • ถือพรรคถือพวก
 • อิจฉาริษยา

กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?

 • กามคุณ
 • กามกิเลส
 • กามตัณหา
 • กามาสวะ

ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ?

 • ตักบาตรทุกเช้า
 • ถวายสังฆทานทุกวัน
 • ปล่อยนกปล่อยปลา
 • ทำความดีสม่ำเสมอ

ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลประเภทใด ?

 • คนร่ำรวยทรัพย์
 • คนที่วางตนน่ายกย่อง
 • คนเรียนจบสูง
 • คนปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร ?

 • แนะนำประโยชน์ให้
 • ต้อนรับให้สมฐานะ
 • ถามถึงสิ่งที่ต้องการ
 • ถามถึงธุระที่มา

ข้อใด เป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ?

 • มีจิตเมตตา
 • มีการงานดี
 • มีทรัพย์มาก
 • มีตำแหน่งสูง

ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมอย่างไร

 • ฝักใฝ่ในกาม
 • โลภอยากได้
 • ปองร้ายผู้อื่น
 • ทรมานสัตว์

เมื่อถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ จะบรรเทาได้อย่างไร ?

 • เจริญเมตตา
 • เจริญกรุณา
 • เจริญมุทิตา
 • เจริญอุเบกขา

คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ?

 • คิดออกบวช
 • คิดหนีปัญหา
 • คิดทำร้ายตัวเอง
 • คิดอยากแต่งงาน

ธรรมข้อใด บรรเทาพยาบาทวิตกได้ ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

ราคะ โทสะ โมหะ เรียกว่าไฟ เพราะเหตุใด ?

 • ทำให้กายร้อน
 • ทำให้ใจร้อน
 • ทำให้เกิดโรค
 • ทำให้เครียด

ทำความดีเพราะอยากให้คนยกย่อง จัดเข้าในข้อใด ?

 • โลกาธิปเตยยะ
 • อัตตาธิปเตยยะ
 • ธัมมาธิปเตยยะ
 • ถูกทุกข้อ

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ญาณ ?

 • สมาธิชั้นสูง
 • ปัญญาหยั่งรู้
 • แสดงฤทธิ์ได้
 • การเข้าฌาน

อยากฆ่าตัวตายเพราะเกรดตก อกหัก รักคุด จัดเป็นตัณหาใด ?

 • กามตัณหา
 • ภวตัณหา
 • วิภวตัณหา
 • กิเลส ตัณหา

อยากเป็นใหญ่ จัดเป็นตัณหาอะไร ?

 • กามตัณหา
 • ภวตัณหา
 • วิภวตัณหา
 • กิเลส ตัณหา

ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องข้อใด ?

 • อิทธิปาฏิหาริย์
 • อาเทสนาปาฏิหาริย์
 • อนุสาสนีปาฏิหาริย์
 • ยมกปาฏิหาริย์

โลกัตถจริยา ตรงกับข้อใด ?

 • ช่วยคนให้พ้นทุกข์
 • ประกาศคำสอน
 • บัญญัติสิกขาบท
 • เทศน์โปรดพระญาติ

ข้อใด กล่าวความหมายของวัฏฏะได้ถูกต้องที่สุด ?

 • ทำกรรมแล้วกิเลสจึงเกิด
 • กิเลสเกิดแล้วจึงมีวิบาก
 • วิบากเกิดจึงมีกรรม
 • กิเลสเกิดแล้วให้ทำกรรม

กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง ตรงกับข้อใด ?

 • กิเลส
 • กรรม
 • วิบาก
 • สงสาร

อานิสงส์ของการปฏิบัติไตรสิกขา คือข้อใด ?

 • กำจัดทุกข์
 • กำจัดโศก
 • กำจัดภัย
 • กำจัดกิเลส

ผู้ไม่คิดจองเวรผู้อื่น ชื่อว่าประพฤติอปัสเสนธรรมข้อใด ?

 • พิจารณาแล้วเว้น
 • พิจารณาแล้วบรรเทา
 • พิจารณาแล้วเสพ
 • พิจารณาแล้วอดกลั้น

ยาบ้าและสิ่งเสพติด พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

 • เสพ
 • อดกลั้น
 • เว้น
 • บรรเทา

ทำอย่างไร จึงจะไม่ริษยาผู้อื่น ?

 • หมั่นเจริญเมตตา
 • หมั่นเจริญกรุณา
 • หมั่นเจริญมุทิตา
 • หมั่นเจริญอุเบกขา

อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

 • เมตตา
 • กรุณา
 • มุทิตา
 • อุเบกขา

คำว่า พระสกทาคามี แปลว่าอะไร ?

 • ผู้เกิดอีกครั้งเดียว
 • ผู้ไม่เกิดอีก
 • ผู้เวียนว่ายตายเกิด
 • ผู้ไม่มาสู่ภพนี้อีก

พรหมโลกชั้นสุทธาวาส เป็นที่บังเกิดของพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 • พระโสดาบัน
 • พระอนาคามี
 • พระสกทาคามี
 • พระอรหันต์

กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา เรียกว่าโยคะ เพราะเหตุใด ?

 • เผาใจให้ร้อนรุ่ม
 • หมักดองในสันดาน
 • ผูกสัตว์ไว้ในโลก
 • ประกอบสัตว์ไว้ในภพ

โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความมืดบอดทางปัญญา ?

 • กาโมฆะ
 • ทิฏโฐฆะ
 • อวิชโชฆะ
 • ภโวฆะ

บุคคลเช่นใด เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ?

 • ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
 • ผู้ศึกษาพระรัตนตรัย
 • ผู้ไหว้พระรัตนตรัย
 • ผู้อาศัยพระรัตนตรัย

ผู้อาจรู้ธรรมเมื่อท่านอธิบายความแห่งข้อนั้น ตรงกับข้อใด ?

 • อุคฆฏิตัญญู
 • วิปจิตัญญู
 • เนยยะ
 • ปทปรมะ

ผู้พอจะแนะนำได้ เปรียบได้กับบัวชนิดใด ?

 • บัวพ้นน้ำ
 • บัวเสมอนน้ำ
 • บัวจะพ้นน้ำวันต่อไป
 • บัวจมอยู่ในโคลนตม

คนที่มีใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 • ทานกถา
 • สีลกถา
 • สัคคกถา
 • กามาทีนวกถา

อนุปุพพีกถาข้อใด สนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ?

 • ทานกถา
 • สีลกถา
 • สัคคกถา
 • กามาทีนวกถา

ครูไม่สอนวิชาทั้งหมดแก่ศิษย์ เพราะกลัวรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?

 • กุลมัจฉริยะ
 • ลาภมัจฉริยะ
 • วัณณมัจฉริยะ
 • ธัมมมัจฉริยะ

ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 • โลภะ
 • โทสะ
 • โมหะ
 • มานะ

คนทุจริตคิดมิชอบ เพราะถูกมารประเภทใดครอบงำ ?

 • กิเลสมาร
 • เทวปุตตมาร
 • ขันธมาร
 • อภิสังขารมาร

มารข้อใด ตัดโอกาสทำความดีได้เด็ดขาด ?

 • กิเลสมาร
 • มัจจุมาร
 • ขันธมาร
 • อภิสังขารมาร

ความทุกข์ทางใจ จัดเป็นเวทนาอะไร ?

 • สุข
 • ทุกข์
 • โสมนัส
 • โทมนัส

ความมีเมตตา ช่วยแก้ไขคนที่มีจริตเช่นไร ?

 • ราคจริต
 • โทสจริต
 • โมหจริต
 • วิตักกจริต

เชื่อคนง่าย เป็นผู้มีจริตใด ?

 • สัทธาจริต
 • พุทธิจริต
 • ราคจริต
 • วิตักกจริต

บทสวดใด จัดเป็นธรรมคุณ ?

 • อิติปิ โส ภควา
 • สฺวากฺขาโต
 • สุปฏิปนฺโน
 • มยํ ภนฺเต

ธรรมที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตน ตรงกับข้อใด ?

 • ไตรรัตน์
 • ไตรลักษณ์
 • ไตรสิกขา
 • ไตรทวาร

ผู้มีสมาธิในการเรียน เทียบได้กับวิสุทธิข้อใด ?

 • สีลวิสุทธิ
 • จิตตวิสุทธิ
 • ทิฏฐิวิสุทธิ
 • ญาณทัสสนวิสุทธิ

ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

 • อรหํ
 • พุทฺโธ
 • โลกวิทู
 • ภควา

ความรู้คู่คุณธรรม อนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ?

 • สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 • วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 • สุคโต โลกวิทู
 • สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?

 • อาหุเนยฺโย
 • ปาหุเนยฺโย
 • ทกฺขิเณยฺโย
 • อญฺชลิกรณีโย

ข้อใด เป็นผลของทานบารมี ?

 • มีรูปงาม
 • มีปัญญามาก
 • มีอายุยืน
 • มีทรัพย์มาก

กรรมที่ให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมด ได้แก่ข้อใด ?

 • ชนกกรรม
 • ครุกรรม
 • พหุลกรรม
 • กตัตตากรรม