ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. บูชา มีกี่อย่าง ?

๒. การบูชาด้วยสิ่งของ เรียกว่าอะไร ?

 1. พุทธบูชา
 2. ธรรมบูชา
 3. สังฆบูชา
 4. อามิสบูชา

๓. การต้อนรับ เรียกว่าอะไร ?

 1. บูชา
 2. ปฏิสันถาร
 3. คารวะ
 4. ปฏิการะ

๔. ข้อใด จัดเป็นอามิสปฏิสันถาร ?

 1. ให้หนังสือธรรม
 2. ต้อนรับตามฐานะ
 3. ให้น้ำดื่ม
 4. ถามถึงธุระ

๕. ความนึกคิดในทางอกุศล เรียกว่าอะไร ?

 1. วิตก
 2. วิจารณ์
 3. ปีติ
 4. อกุศลวิตก

๖. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. หมกมุ่นในกาม
 2. ปองร้าย
 3. คดโกง
 4. ทรมานสัตว์

๗. พยาบาทวิตก มีลักษณะเช่นไร ?

 1. คิดโลภ
 2. คิดโกรธ
 3. คิดหลง
 4. คิดประทุษร้าย

๘. ความนึกคิดในทางกุศล เรียกว่าอะไร ?

 1. อกุศลวิตก
 2. กุศลวิตก
 3. อกุศลมูล
 4. กุศลมูล

๙. ความนึกคิดที่จะไม่เบียดเบียนกัน เป็นกุศลวิตกใด ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. คัมภีร์รวบรวมคำสอนของพระพุทธศาสนา เรียกว่าอะไร ?

 1. ไตรปิฎก
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรลักษณ์
 4. ไตรภูมิ

๑๑. พระวินัยปิฎก ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ภาวนา

๑๒. พระพุทธเจ้าทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาวโลก จัดเป็นจริยาใด ?

 1. พุทธัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. โลกัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๑๓. พระพุทธเจ้าทรงประพฤติเป็นประโยชน์แก่พระญาติ จัดเป็นจริยาใด ?

 1. พุทธัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. โลกัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๑๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมประกาศพระพุทธศาสนา จัดเป็นจริยาใด ?

 1. พุทธัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. โลกัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๑๕. สิกขา หมายถึงการฝึกฝนอบรมในเรื่องใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. กิเลสอย่างหยาบกำจัดได้ด้วยสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. กิเลสอย่างละเอียดกำจัดได้ด้วยสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. อนิจจตา มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. ไม่ใช่ตัวตน
 4. ทนได้ยาก

๑๙. ทุกขตา มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. ไม่ใช่ตัวตน
 4. บังคับไม่ได้

๒๐. อนัตตตา มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ไม่เที่ยง
 2. เป็นทุกข์
 3. ไม่ใช่ตัวตน
 4. ทนได้ยาก

๒๑. พระอริยบุคคลระดับที่ ๔ เรียกว่าอะไร ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๒. พระอริยบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีก หมายถึงข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๓. พระอรหันต์ หมายถึงข้อใด ?

 1. ผู้ถึงกระแส
 2. ผู้กลับมาเกิด
 3. ผู้ไม่กลับมาเกิด
 4. ผู้ไกลจากกิเลส

๒๔. เชื่อว่าขยันเรียนจะสอบได้คะแนนดี จัดเป็นสัมปรายิกัตถประโยชน์ใด ?

 1. สัทธาสัมปทา
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

๒๕. รู้จักบาปบุญคุณโทษ จัดเป็นสัมปรายิกัตถประโยชน์ใด ?

 1. สัทธาสัมปทา
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

๒๖. ธรรมเทศนาเพื่อฟอกจิตให้หมดจดเป็นชั้น ๆ เรียกว่าอะไร ?

 1. อนุปุพพีกถา
 2. อริยสัจ
 3. ไตรสิกขา
 4. อัปปมัญญา

๒๗. ทานกถา เหมาะแก่คนประเภทใด ?

 1. คนตระหนี่
 2. คนมักโกรธ
 3. คนมักหลง
 4. คนริษยา

๒๘. คนประเภทไหน ควรฟังสีลกถา ?

 1. คนริษยา
 2. คนโหดร้าย
 3. คนลุ่มหลง
 4. คนตระหนี่

๒๙. อุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลประสบความสำเร็จ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุจริต
 2. อกุศล
 3. อกุศลมูล
 4. มาร

๓๐. ปัญจขันธ์ จัดเป็นมารใด ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. อภิสังขารมาร
 4. มัจจุมาร

๓๑. อาฬารดาบสอุทกดาบสสิ้นชีพก่อนได้ฟังธรรม เพราะถูกมารใดขัดขวาง ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. มัจจุมาร
 4. เทวปุตตมาร

๓๒. ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เรียกว่าอะไร ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๓. นักเรียนท่องจำสูตรคูณได้ เพราะมีขันธ์ใด ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๔. ความคิดสร้างสรรค์ จัดเป็นขันธ์ใด ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๕. คำสอนทางพระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด ?

 1. พุทธคุณ
 2. ธรรมคุณ
 3. สังฆคุณ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. สนฺทิฏฺฐิโก หมายถึงใครที่จะพึงเห็นเอง ?

 1. ผู้ปฏิบัติ
 2. ผู้ฟัง
 3. ผู้สอน
 4. ผู้สังเกตการณ์

๓๗. อกาลิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ตรัสไว้ดีแล้ว
 2. ไม่ล้าสมัย
 3. พิสูจน์ได้
 4. ควรน้อมเข้ามา

๓๘. พุทธคุณ จำแนกไว้กี่ประการ ?

๓๙. ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน หมายถึงพุทธคุณบทใด ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. พุทฺโธ

๔๐. พุทธคุณบทว่า สุคโต แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้มีโชค
 2. ผู้เสด็จไปดี
 3. ผู้ตื่น
 4. ผู้รู้แจ้งโลก

๔๑. พุทธคุณบทว่า ภควา แปลว่าอะไร ?

 1. ผู้มีโชค
 2. ผู้เสด็จไปดี
 3. ผู้ตื่น
 4. ผู้รู้แจ้งโลก

๔๒. อิติปิ โส ภควา ฯลฯ เป็นบทกล่าวสรรเสริญพระคุณของใคร ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ความรู้ดี
 2. ความประพฤติดี
 3. มีคุณธรรม
 4. ความรู้คู่คุณธรรม

๔๔. ที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ มีกี่อย่าง ?

 1. ๑๐

๔๕. บุญกิริยาวัตถุใด กำจัดเสียได้ซึ่งมัจฉริยะ ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๔๖. บุญกิริยาวัตถุใด กำจัดเสียได้ซึ่งความโหดร้าย ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๔๗. บุญกิริยาวัตถุใด อบรมจิตให้เกิดปัญญา ?

 1. ทานมัย
 2. สีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๔๘. การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย สงเคราะห์เข้าในบุญกิริยาวัตถุใด ?

 1. ทานมัย
 2. อปจายนมัย
 3. เวยยาวัจจมัย
 4. ปัตติทานมัย

๔๙. เวยยาวัจจมัย มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๕๐. คำกล่าวในข้อใด เป็นการอนุโมทนาบุญของผู้อื่น ?

 1. สาธุ ๆ
 2. พุทโธ ๆ
 3. ธัมโม ๆ
 4. นะโม ตัสสะ