ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐาน ย่อมได้รับประโยชน์อย่างไร ?

 1. มีสุขภาพดี
 2. ทำงานอย่างมีสติ
 3. นอนหลับง่าย
 4. ผิวพรรณผ่องใส

๒. ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน ควรเลือกสถานที่เช่นไร ?

 1. ในอุโบสถ
 2. ป่าช้า
 3. ที่สงบเงียบ
 4. ที่ใดก็ได้

๓. ข้อใดเป็นอาการเบื้องต้นในการเจริญอานาปานสติ ?

 1. นั่งกายตรงกำหนดลม
 2. นั่งกายตรงภาวนา “พุทโธ”
 3. นั่งกายตรงพิจารณาลม
 4. นั่งกายตรงดำรงสติมั่น

๔. ผลของการเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นคืออะไร ?

 1. จิตผ่องใส
 2. ความจำดี
 3. มีเหตุผล
 4. รู้อดีตอนาคต

๕. การเจริญวิปัสสนา เป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร ?

 1. สภาวธรรม
 2. คำสั่งสอน
 3. อภิญญา
 4. ไตรเพท

๖. ผลสูงสุดแห่งการเจริญวิปัสสนา คือข้อใด ?

 1. ละนิวรณ์ได้
 2. ละกามคุณได้
 3. ละความยึดมั่นได้
 4. สำเร็จเป็นพระโสดาบัน

๗. สิ่งที่ทำให้สัตว์ต้องข้องอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?

 1. กาม
 2. กิเลส
 3. ภพ
 4. ชาติ

๘. ข้อใด ไม่ใช่กิเลสกาม ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. อิจฉา
 4. อิสสา

๙. ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชาแท้จริง ?

 1. ตักบาตรทุกเช้า
 2. ถวายสังฆทานทุกวัน
 3. ฟังเทศน์เป็นประจำ
 4. ทำความดีตลอดเวลา

๑๐. คำว่า “ทำให้ชีวิตก้าวหน้า พาไปสู่สวรรค์ ป้องกันภัยพิบัติ กำจัดสรรพกิเลส” เป็นอานิสงส์ของข้อใด ?

 1. กัมมัฏฐาน
 2. ทาน
 3. ศีล
 4. บูชา

๑๑. ผู้มีปฏิสันถารดี ย่อมมีบุคลิกภาพเช่นไร ?

 1. ต้อนรับด้วยอาหารน้ำดื่ม
 2. กล่าวธรรมให้ฟัง
 3. ใจเย็น หน้ายิ้ม อารมณ์ดี
 4. หัวเราะอยู่เสมอ

๑๒. ผู้ทำการต้อนรับในข้อใด ชื่อว่าปฏิบัติธรรมปฏิสันถาร ?

 1. ต้อนรับด้วยอาหารน้ำดื่มเป็นต้น
 2. ต้อนรับตามสมควรแก่ฐานะ
 3. ต้อนรับโดยการแนะนำประโยชน์ให้
 4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

๑๓. เจตสิกสุข คือสุขทางใจ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. สุขเพราะได้ลาภลอย
 2. สุขเพราะได้รับมรดก
 3. สุขเพราะได้เลื่อนยศ
 4. สุขเพราะไม่ถูกกิเลสครอบงำ

๑๔. คนถูกกามวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. อยากได้ของคนอื่น
 2. ถ่ายรูปอนาจาร
 3. วางแผนต้มตุ๋น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. พฤติกรรมฆ่ารายวัน สงเคราะห์เข้าในอกุศลวิตกใด ?

 1. กามวิตก
 2. พยาบาทวิตก
 3. วิหิงสาวิตก
 4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

๑๖. ความดำริในเรื่อง “สมานฉันท์” จัดเป็นกุศลวิตกใด ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อัพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ความดำริให้อภัยมีเมตตาไม่เบียดเบียนกัน เป็นกุศลวิตกใด ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อัพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

๑๘. ผู้มีพฤติกรรมเช่นใด ชื่อว่าถูกไฟคือโมหะแผดเผา ?

 1. ข่มขืนแล้วฆ่า
 2. หงุดหงิดฉุนเฉียว
 3. ยกพวกตีกัน
 4. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอหวย

๑๙. เหตุใด ราคะ โทสะ โมหะ จึงเรียกว่าไฟ ?

 1. เพราะทำให้เครียด
 2. เพราะทำให้ใจเร่าร้อน
 3. เพราะทำให้กายร้อน
 4. เพราะทำให้เกิดโรค

๒๐. ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ ต้องมีธรรมอะไรเป็นพื้นฐาน ?

 1. อัตตาธิปเตยยะ
 2. โลกาธิปเตยยะ
 3. ธัมมาธิปเตยยะ
 4. ข้อ 2 และข้อ 3 รวมกัน

๒๑. เผด็จการทุกรูปแบบ ตรงกันข้ามกับอธิปเตยยะใด ?

 1. อัตตาธิปเตยยะ
 2. โลกาธิปเตยยะ
 3. ธัมมาธิปเตยยะ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. “แย่งอาหารกันกิน แย่งถิ่นกันอยู่ แย่งคู่กันพิศวาส แย่งอำนาจกันครอง” จัดเป็นตัณหาอะไร ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กามตัณหาและภวตัณหา

๒๓. ความอยากได้อิฏฐารมณ์ เรียกว่าอะไร ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๒๔. ปฏิบัติอย่างไร ชื่อว่าปฏิบัติครบทั้ง ๓ ปิฎก ?

 1. รักษากายไม่ให้วิปริต
 2. รักษาจิตอย่าให้วิปลาส
 3. วาจามีศีลสุขล้ำ
 4. ทั้ง ๓ ข้อรวมกัน

๒๕. วัฏฏะ วนหรือหมุน หมายเอาอาการเช่นไร ?

 1. การหมุนไปแห่งธรรม
 2. การเวียนศพรอบเมรุ
 3. การแก่ เจ็บ ตาย
 4. การเวียนว่ายตายเกิด

๒๖. “กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง” ตรงกับวัฏฏะข้อใด ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. สงสาร

๒๗. ผู้ถือว่า “แมว ๕ หมา ๖” เลี้ยงไว้เป็นอัปมงคล ต้องนำไปปล่อยวัด จัดเป็นคนจริตอะไร ?

 1. สัทธาจริต
 2. โมหจริต
 3. พุทธิจริต
 4. ราคจริต

๒๘. ข้อใด เป็นความหมายที่แท้จริงของสิกขา ๓ ?

 1. การศึกษาเล่าเรียนทั่วไป
 2. การเรียนพระพุทธพจน์
 3. การฝึกฝนพัฒนา
 4. การท่องจำพระไตรปิฎกได้

๒๙. สาระสำคัญของการศึกษาสิกขา ๓ คืออะไร ?

 1. ทำให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์
 2. ทำให้โลกสงบร่มเย็น
 3. ทำให้โลกเจริญก้าวหน้า
 4. ทำให้โลกทันสมัย

๓๐. เหตุใด คนสมัยนี้จึงคอร์รัปชั่นมากขึ้นทุกวัน ?

 1. เพราะกิเลสมาก
 2. เพราะบาปมาก
 3. เพราะตัณหามาก
 4. เพราะโลภมาก

๓๑. พิจารณาแล้วอดกลั้น ตรงกับข้อใด ?

 1. งดเหล้าเข้าพรรษา
 2. เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
 3. อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
 4. เวรระงับด้วยการไม่จองเวร

๓๒. ทำอย่างไร จึงจะไม่ริษยาผู้อื่น ?

 1. หมั่นแผ่เมตตา
 2. หมั่นแผ่กรุณา
 3. หมั่นเจริญมุทิตา
 4. หมั่นเจริญอุเบกขา

๓๓. อัปปมัญญาข้อใด เป็นคุณให้เกิดความเที่ยงธรรม ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๔. เมื่อมีคนอื่นโกรธเรา ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ไม่โกรธตอบ
 2. แผ่เมตตาให้เสมอ
 3. หมั่นทำดีไว้
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. พุทธบริษัทเช่นไร ควรเรียกว่า “ใกล้เกลือกินด่าง” ?

 1. เชื่อเรื่องทรงเจ้าเข้าผี
 2. เชื่อเรื่องเสน่ห์ยาแฝด
 3. เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาล
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. ผู้ใดอุปมาเหมือนดอกบัวเสมอน้ำ จักบานในวันพรุ่ง ?

 1. ผู้พอแนะนำได้
 2. ผู้รู้ธรรมพอยกหัวข้อแสดง
 3. ผู้จำได้เฉพาะบท
 4. ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบายความ

๓๗. ในอนุปุพพีกถา ทรงยกทานกถาขึ้นแสดงก่อน เพื่อพระประสงค์ใด ?

 1. เพื่อสละความเห็นแก่ตัว
 2. เพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น
 3. เพื่อขจัดความตระหนี่
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. “บูชาพระคุณ ค้ำจุนพระศาสนา พาสู่ความสงบ จบแค่นิพพาน” เป็นอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. ศีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. เนกขัมมานิสังสกถา

๓๙. “โตงเตงโตงเต้า กินแต่ของเขา ของเราเก็บไว้” เป็นพฤติกรรมของคนเช่นไร ?

 1. คนตระหนี่
 2. คนเห็นแก่ตัว
 3. คนประหยัด
 4. คนมักน้อย

๔๐. ข้อใด เป็นอาวาสมัจฉริยะ ?

 1. รังเกียจคนต่างชาติ
 2. ไม่อยากแต่งงานด้วย
 3. หวงแหนศิลปวิทยา
 4. ไม่อยากให้คนอื่นดีกว่า

๔๑. เกิดโรคร้าย จนเป็นเหตุถึงกับฆ่าตัวตาย เพราะถูกมารใดครอบงำ ?

 1. มารคือปัญจขันธ์
 2. มารคือกิเลส
 3. มารคือความตาย
 4. มารคือเทวบุตร

๔๒. ฆ่ากันทุกวันเพื่อเอาชนะ เป็นพฤติกรรมของคนจริตอะไร ?

 1. คนโทสจริต
 2. คนโมหจริต
 3. คนวิตักกจริต
 4. คนสัทธาจริต

๔๓. เมื่อผู้น้อยไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา จึงโกรธนินทาผู้ใหญ่ เพราะมีจริตอะไร ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. ทั้ง ๓ จริตระคนกัน

๔๔. “วิชาเป็นอำนาจ มารยาทเป็นเสน่ห์” สงเคราะห์เข้าในข้อใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 4. สุคโต

๔๕. พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไร จึงเป็นนาบุญยอดเยี่ยมของโลก ?

 1. เป็นผู้ปฏิบัติดี
 2. เป็นผู้ควรของคำนับ
 3. เป็นผู้ควรของต้อนรับ
 4. เป็นผู้ควรของทำบุญ

๔๖. ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ขันติบารมี
 2. ศีลบารมี
 3. อธิษฐานบารมี
 4. อุเบกขาบารมี

๔๗. เมื่อชีวิตเกิดอุปสรรค ตั้งใจว่า “ชีวิตยังมีอยู่ ต้องสู้ต่อไป” ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ขันติบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. เมตตาบารมี
 4. สัจจบารมี

๔๘. “ยามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รัก” ตรงกับข้อใด ?

 1. กุศลชนกกรรม
 2. กุศลอุปัตถัมภกกรรม
 3. กุศลอาสันนกรรม
 4. กุศลอาจิณณกรรม

๔๙. “ยังไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวาตม์ ….” เพราะกรรมใดกำลังให้ผล ?

 1. ชนกกรรม
 2. อุปัตถัมภกกรรม
 3. อาสันนกรรม
 4. พหุลกรรม

๕๐. อโหสิกรรม ในคำว่า “รดน้ำศพอโหสิกรรมแก่ผู้ตาย” หมายความว่าอย่างไร ?

 1. ให้อภัยไม่จองเวร
 2. ขอให้ไปสู่ที่ชอบ
 3. อย่ามีทุกข์เลย
 4. หมดกรรมเสียที