ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. สมถกรรมฐาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. สงบใจ
 2. สงบกาย
 3. สงบวาจา
 4. สงบภัย

๒. การพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. สมถะ
 2. วิปัสสนา
 3. อสุภะ
 4. เมตตา

๓. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ?

 1. รูป
 2. เสียง
 3. กลิ่น
 4. ราคะ

๔. การละความชั่วทำความดี จัดเป็นบูชาประเภทใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. พุทธบูชา
 4. สังฆบูชา

๕. การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนด้วยน้ำดื่ม จัดเข้าในข้อใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. อามิสปฏิสันถาร
 4. ธัมมปฏิสันถาร

๖. ความคิดเช่นไร จัดเป็นพยาบาทวิตก ?

 1. คิดดื่มสุรา
 2. คิดเล่นการพนัน
 3. คิดชิงทรัพย์
 4. คิดจองเวร

๗. พยาบาทวิตกมีอะไรเป็นมูล ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. โลภะ

๘. เมตตาต่อผู้อื่น จัดเป็นวิตกใด ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. พยาบาทวิตก

๙. ผู้มีอวิหิงสาวิตก มักมีความคิดเช่นใด ?

 1. ไม่รักสัตว์
 2. ไม่เลี้ยงสัตว์
 3. ไม่ขโมยสัตว์
 4. ไม่ทรมานสัตว์

๑๐. มัวเมาในกามคุณ เพราะถูกแผดเผาด้วยไฟอะไร ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. ผู้ถูกไฟคือโมหะแผดเผา มีอาการเช่นใด ?

 1. เครียด
 2. เร่าร้อน
 3. กลัว
 4. ลุ่มหลง

๑๒. ผู้มีธัมมาธิปเตยยะมีลักษณะเช่นไร ?

 1. ถือตัวตน
 2. ถือพวกพ้อง
 3. ถือความถูกต้อง
 4. ถือเสียงส่วนใหญ่

๑๓. การปกครองที่ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่จัดเข้าในข้อใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. อนาธิปไตย

๑๔. ปัญญาหยั่งรู้ในอริยสัจมีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ฌาน
 2. ญาณ
 3. สมาบัติ
 4. สมาธิ

๑๕. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอนุสาสนีปาฏิหาริย์ เพราะเหตุใด ?

 1. ทำให้สวย
 2. ทำให้รวย
 3. ทำให้ฉลาด
 4. ทำให้พ้นทุกข์

๑๖. บรรดาปิฎก ๓ พระวินัยปิฎกว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. ข้อบัญญัติ
 2. นิทานชาดก
 3. ตำนาน
 4. ปรมัตถธรรม

๑๗. พุทธกิจที่ทรงบำเพ็ญในฐานะเป็นพระพุทธเจ้า ตรงกับจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. พระพุทธรูปปางห้ามญาติ แสดงถึงจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. วัฏฏะ วนหรือหมุน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เวียนว่ายตายเกิด
 2. แก่เจ็บตาย
 3. โลกหมุน
 4. เปลี่ยนฤดู

๒๐. อานิสงส์สูงสุดของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ตรงกับข้อใด ?

 1. กำจัดภัย
 2. กำจัดโศก
 3. กำจัดโรค
 4. กำจัดกิเลส

๒๑. อปัสเสนธรรม มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. เป็นที่พึ่งพิง
 2. เป็นที่เจริญ
 3. เป็นที่สำเร็จ
 4. เป็นที่หลุดพ้น

๒๒. อปัสเสนธรรม ข้อพิจารณาแล้วบรรเทา ได้แก่บรรเทาอะไร ?

 1. อกุศลมูล
 2. อกุศลกรรม
 3. อกุศลวิตก
 4. อกุศลธรรม

๒๓. ถูกผิดว่าไปตามความเป็นจริง จัดเป็นอัปปมัญญาข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๔. แผ่เมตตาอย่างไร จัดเป็นอัปปมัญญา ?

 1. เจาะจงบุคคล
 2. จำกัดบุคคล
 3. ไม่จำกัดบุคคล
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ผู้ถึงกระแสนิพพาน หมายถึงใคร ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๖. ผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว หมายถึงใคร ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๗. กิเลสที่เป็นดุจกระแสน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

 1. โอฆะ
 2. อาสวะ
 3. มานะ
 4. ทิฏฐิ

๒๘. ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ เพราะถูกครอบงำด้วยโอฆะใด ?

 1. กาโมฆะ
 2. ภโวฆะ
 3. ทิฏโฐฆะ
 4. อวิชโชฆะ

๒๙. ปหานะ เป็นกิจของอริยสัจ ข้อใด ?

 1. ทุกขสัจ
 2. สมุทัยสัจ
 3. นิโรธสัจ
 4. มรรคสัจ

๓๐. ผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัย หมายถึงใคร ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. สามเณร
 4. อุบาสก

๓๑. ผู้ฟังคำสอนแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๓๒. พระอริยบุคคลชั้นใด ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบาง ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๓. คนที่มีจิตใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๓๔. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จัดเข้าในอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๓๕. ไม่ยอมให้สกุลอื่นเข้ามาเกี่ยวดองด้วย จัดว่ามีมัจฉริยะใด ?

 1. อาวาสมัจฉริยะ
 2. กุลมัจฉริยะ
 3. ลาภมัจฉริยะ
 4. วัณณมัจฉริยะ

๓๖. ความเจ็บไข้ได้ป่วย จัดเป็นมารชนิดใด ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. มัจจุมาร
 4. เทวปุตตมาร

๓๗. ดีใจได้รับทุนการศึกษา จัดว่ามีเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. โสมนัสเวทนา
 3. โทมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๘. ผู้มีปกติโกรธง่าย พึงแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. เมตตา
 2. อสุภะ
 3. อนุสสติ
 4. อานาปานสติ

๓๙. ผู้มีปกติฟุ้งซ่าน พึงแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อสุภะ
 3. อนุสสติ
 4. อานาปานสติ

๔๐. โอปนยิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ควรเรียกให้มาดู
 2. ควรน้อมเข้ามา
 3. ไม่จำกัดกาล
 4. พึงรู้เฉพาะตน

๔๑. ธรรมคุณข้อว่า อกาลิโก มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ล้ำสมัย
 2. ล้าสมัย
 3. ทันสมัย
 4. ตามสมัย

๔๒. การรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ ตรงกับวิสุทธิข้อใด ?

 1. สีลวิสุทธิ
 2. จิตตวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๔๓. ผู้ไม่ทำบาปแม้ในที่ลับ ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 3. สุคโต
 4. โลกวิทู

๔๔. ผู้เสด็จไปทำประโยชน์ให้เกิดแก่มหาชน ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

 1. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 2. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 3. สุคโต
 4. โลกวิทู

๔๕. พุทฺโธ เป็นผู้ตื่นแล้ว หมายถึงตื่นจากอะไร ?

 1. กิเลส
 2. โมหะ
 3. ทิฏฐิ
 4. มานะ

๔๖. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตรงต่ออะไร ?

 1. ระเบียบ
 2. ประเพณี
 3. ตำรา
 4. ธรรมวินัย

๔๗. เมื่อกล่าวว่า สุปฏิปนฺโน ภควโต…หมายถึงระลึกถึงอะไร ?

 1. พระพุทธคุณ
 2. พระธรรมคุณ
 3. พระสังฆคุณ
 4. พระรัตนตรัย

๔๘. คำว่า สู้ต่อไปตราบเท่าที่ลมหายใจยังอยู่ แสดงว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ขันติบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. สัจจบารมี
 4. อธิษฐานบารมี

๔๙. กรรมใด แต่งให้ไปเกิด ?

 1. อโหสิกรรม
 2. ชนกกรรม
 3. ครุกรรม
 4. อุปัตถัมภกกรรม

๕๐. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ให้ผลในภพใด ?

 1. ภพนี้
 2. ภพหน้า
 3. ภพต่อไป
 4. ทุกภพ