แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง มีความหมายตรงกับข้อใด ? ข้อใด แสดงออกถึงการขาดเมตตาจิต ? แข่งขันกัดสุนัข เป็นการทรมานสัตว์ลักษณะใด ? ใช้การ จัดเป็นทรกรรมอย่างหนึ่ง ตรงกับข้อใด ? การรักษาศีลข้อปาณาติบาต ทำให้คนเราเกิดความคิดในเรื่องใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

พุทธประวัติกล่าวถึงเรื่องอะไร ? พระโพธิสัตว์ก่อนเสด็จมาอุบัติในมนุษยโลกนี้อยู่สวรรค์ช์้นไหน ? ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? กษัตริย์พระองค์ใดเป็นต้นศากยวงศ์ ? เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ที่ไหน ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมข้อใด ทำให้เป็นคนไม่ประมาท ? ธรรมที่คอยกำกับให้รู้ตัวขณะทำ พูด คิด ได้แก่ข้อใด ? ความระลึกได้ก่อนทำ พูด คิด เป็นลักษณะของธรรมข้อใด ? ข้อใด จัดเป็นความละอายใจ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

หลักธรรมใด ปรับพฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์ให้เรียบร้อย ? ข้อห้าม ๕ อย่าง มีปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าอะไร ? ข้อใดเป็นประโยชน์ในการบัญญัติศีล ? การเบียดเบียนกันทางกาย ตรงกับข้อใด ? การเบียดเบียนกันทางวาจา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร? ผู้ศึกษาด้านศิลปะและกสิกรรม พาณิชการ คือพวกใด? พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระราชโอรสของใคร ? พระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร? พระโพธิสัตว์ ก่อนอุบัติในมนุษยโลกเสด็จอยู่สรรค์ชั้นไหน ? สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันคือประเทศอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ธรรมสำหรับป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน ได้แก่ข้อใด ? ข้อใด ชื่อว่ามีสติสัมปชัญญะในการทำงาน ? ข้อความรณรงค์วา เมาไม่ขับ สอนให้มีธรรมข้อใด ? คำว่า พระในบ้าน หมายถึงข้อใด ? ข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ธรรมมีอุปการะมากได้แก่ข้อใด? ก. สติ-สัมปชัญญะข. หิริ-โอตตัปปะค. ขันติ-โสรัจจะง. กตัญญู-กตเวที ๒. ทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมข้อใด ก. ธรรมเป็นโลกบาลข. ธรรมมีอุปการะมากค. ธรรมอันทำให้งามง. ธรรมหาได้ยาก…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. อุบายเครื่องป้องกันไม่ให้คนทำชั่วทางกาย วาจา เรียกว่าอะไร ๒. คุณธรรมอะไร ทำให้โลกเว้นจากการเบียดเบียนล้างผลาญกัน ๓. ข้อใดไม่นับเข้าในเบญจศีลที่มนุษย์ทุกคนควรยึดเป็นหลักปฏิบัติ ๔. สิกขาบทที่ท ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เว้นการเบียดเบียนกันในเรื่องใด ๕. การกระทำใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ประเทศไทยตั้งอยุ่ทางทิศใดของประเทศอินเดีย ๒. มิลักขะ หมายถึงชนชาติใด ๓. หัวเมืองชั้นนอก ตรงกับข้อใด ๔. ผู้ทำการค้าขาย หมายถึงบุคคลจำพวกใด ๕. คนจัณฑาล เกิดขึ้นได้อย่างไร ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญคุณธรรมทางใจ ควรเริ่มต้นที่อะไรก่อน ? ก. สวดมนต์ข. ถือศีลค. นั่งสมาธิง. แผ่เมตตา ๒. ศีล แปลตามรูปศัพท์ว่า ปกติ หมายถึงปกติอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. พุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? ก. เรื่องศาสดาข. เรื่องพระพุทธเจ้าค. เรื่องนักพรตง. เรื่องพระปัจเจกพุทธเจ้า ๒. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกลุ่มวรรณะ ๔ ? ก.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ผู้ไม่รอบคอบทำงานผิดพลาด เพราะขาดธรรมหมวดไหน ? ก. ธรรมมีอุปการะมากข. ธรรมเป็นโลกบาลค. ธรรมอันทำให้งามง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๒. สติ ควรใช้เมื่อใด ? ก. ก่อนทำ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. สิกขาบทที่ปรากฏในเบญจศีล หมายถึงอะไร ? ก. องค์แห่งศีลข. ข้อห้ามแห่งศีลค. ขอบเขตแห่งศีลง. การสมาทานศีล ๒. ศีล ๕ บัญญัติไว้สำหรับบุคคลประเภทใด ? ก.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ชมพูทวีปตั้งอยู่ในทิศใดของประเทศไทย ? ก. ทิศเหนือข. ทิศตะวันออกค. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือง. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ๒. มัชฌิมประเทศ หมายถึงส่วนใดของประเทศ ? ก. ส่วนภายนอกข. ส่วนภายในค.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. ผู้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีธรรมอะไร ? ก. ธรรมมีอุปการะมากข. ธรรมอันทำให้งามค. ธรรมเป็นโลกบาลง. ธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๒. การรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ ส่งเสริมให้มีธรรมข้อใด ? ก. สติข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. คุณธรรมอะไร เป็นเครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา ? ๒. คุณธรรมอะไร ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ? ๓. คำว่า “สัตว์มีชีวิต” ในศีลข้อปาณาติบาต ตรงกับข้อใด ? ๔.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. เรียนพุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ? ๒. ประโยชน์ในการเรียนรู้พุทธประวัติ คือข้อใด ? ๓. สาเหตุหลักที่ทำให้พวกอริยกะเจริญกว่าพวกมิลักขะ คืออะไร ? ๔. นครที่ได้นามว่ากบิลพัสดุ์ เพราะเหตุใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. ธรรมอะไร ทำให้เป็นคนรอบคอบ ? ๒. ขาดธรรมอะไร แม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตาย ? ๓. คนเช่นไร ไตร่ตรองทุกสิ่งที่ทำ ทุกคำที่พูด ทุกสิ่งที่คิด ? ๔.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๔๙