แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ? ผลของการกระทำ เรียกว่าอะไร ? พระพุทธศาสนากล่าวว่า สรรพสัตว์ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอะไร ? กรรมบถ แปลว่าอะไร ? ข้อใด เป็นความหมายของกุศลกรรมบถ ? การกระทำพร้อมทั้งเจตนา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ ตรงกับข้อใด ? พระนามใด มีความหมายว่า พระผู้มีฉัพพรรณรังสีแผ่ซ่านออกจาก พระวรกาย ? ใครมิใช่สหชาติกับเจ้าชายสิทธัตถะ ? พระวาจาว่า เราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้เจริญ เป็นผู้ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่าอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

คำว่า สูทั้งหลาย หมายถึงใคร ? คำว่า คนเขลา หมายถึงใคร ? คำว่า หมกอยู่ หมายถึงอาการเช่นใด ? คำว่า หาข้องอยู่ไม่ มีความหมายตรงกับอะไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พระพุทธศาสนาสอนว่า สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ? คำว่า กรรมบถ หมายถึง กรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ใด ? กุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด ? อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด ? กรรมบถ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พุทธานุพุทธประวัติ กล่าวถึงเรื่องอะไร ? ปัญจมหาวิโลกนะ ที่พระมหาสัตว์ทรงพิจารณาถึง คือข้อใด ? ข้อใด แสดงถึงทิฏฐิมานะกล้าของชาวชมพูทวีป ? พระวาจาว่า เราเป็นเลิศ เป็นใหญ่ ประเสริฐสุดในโลก เรียกว่า…?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พระพุทธเจ้าตรัสชวนพุทธบริษัทให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์ใด ? ทำอย่างไร ถึงจะไม่ข้องอยู่ในโลก ? ผู้ไม่ข้องอยู่ในโลก จะได้รับผลอย่างไร ? เจตสิกที่เป็นกิเลสกามเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไร ? รูป เสียง กลิ่น รส…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อใดเป็นความหมายของกรรมบถ กุศลกรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด กรรมบถ 10 ประการ จัดเป็นกรรม 3 อย่าง ยกเว้นข้อใด ในทางพระพุทธศาสนา ว่าสุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร อโลภะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒

ประวัติของพระพุทธเจ้าและพระสาวก คือข้อใด ชาวชมพูทวีปมีทิฏฐิมานะกล้า ชอบรังเกียจกันด้วยเหตุใด ส่วนกลางของประเทศเป็นที่อยู่ของชนชาติอริยกะเรียกว่าอะไร ชมพูทวีป แบ่งออกเป็นกี่อาณาจักรใหญ่ บุตรที่เกิดจากมารดาบิดาต่างวรรณะกัน เรียกว่าอะไร ใครประกอบด้วยลักษณะแห่งเบญจกัลยาณี สุเมธดาบส ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีครบถ้วน ขณะเสวยพระชาติเป็นใคร การตรวจดูอันยิ่งใหญ่ก่อนเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ของพระมหาสัตว์ตรงกับข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ธรรมวิจารณ์ หมายถึงข้อใด ๒. คนผู้ไร้พิจารณ์ หมายถึง…..? ๓. ผู้ข้องอยู่ในโลกมีอาการเช่นไร ๔. ผู้ข้องอยู่ในโลกจะได้รับผลอย่างไร ๕. “ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” หมายความว่าอย่างไร ๖. ท่านเปรียบสิ่งที่มีอุปการะว่าเหมือนเภสัช…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ชีวิตสรรพสัตว์จะสุขหรือทุกข์ มีอะไรเป็นเครื่องกำหนด ? ก. เทวดาข. กรรมค. มารง. พรหม ๒. วิชากรรมบถ เน้นหลักคำสอนว่าด้วยเรื่องอะไร ? ก. อำนาจแห่งวิบากกรรมข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เพื่ออะไร ? ก. เป็นศาสดาสร้างสันติข. เป็นศาสดาคุ้มครองโลกค. เป็นศาสดาสร้างโลกง. เป็นศาสดาสอนเวไนยสัตว์ ๒. ข้อใด แสดงความเป็นผู้มีมานะถือตัวของชาวชมพูทวีป ? ก. ถือว่าโลกเที่ยงข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. พระพุทธเจ้าตรัสเรียกให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร ? ก. เพื่อคลายเครียดข. เพื่อคลายทุกข์ค. เพื่อเพลิดเพลินง. เพื่อให้รู้ความจริง ๒. คำว่า พวกคนเขลา หมายถึงบุคคลข้อใด ? ก.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๑
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องใด ? ก. เรื่องพรหมลิขิตข. เรื่องดวงค. เรื่องการกระทำง. เรื่องลี้ลับ ๒. คนจะดีหรือเลว พิจารณาจากอะไร ? ก. การกระทำข. คำพูดค.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. การศึกษาพุทธานุพุทธประวัติ มีประโยชน์อย่างไร ? ก. รู้ความเป็นไปข. รู้ปฏิปทาจริยาวัตรค. ได้ทิฏฐานุคติง. ถูกทุกข้อ ๒. ไตรเพท เป็นคัมภีร์การศึกษาของวรรณะใด ? ก. กษัตริย์ข.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. พระพุทธเจ้าทรงเชิญชวนให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร ? ก. เพื่อคลายเครียดข. เพื่อคลายทุกข์ค. เพื่อให้รู้ความจริงง. เพื่อเพลิดเพลิน ๒. คำว่า โลก ในส่วนปรมัตถปฏิปทา หมายถึงอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. ธรรมชาติที่มีอิทธิพลเหนือดวงดาว ผีสางเทวดา ตรงกับข้อใด ? ก. เทวานุภาพข. พระผู้เป็นเจ้าค. เครื่องรางของขลังง. กฎแห่งกรรม ๒. การประกอบกรรมดี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เรียกว่าอะไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๙
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๙

๑.การศึกษาพุทธานุพุทธประวัติ ได้ความรู้ทางใดบ้าง ? ก. ประวัติศาสตร์ข. พุทธจริยาค. ศาสนธรรมง. ถูกทุกข้อ ๒. ประชาชนส่วนใหญ่ก่อนพุทธกาล นับถือศาสนาใด ? ก. ศาสนาพราหมณ์ข. ศาสนาพุทธค.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๙
แนวข้อสอบธรรมศึกษา

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. คำว่า “โลก” ในบาลีว่า “เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ” หมายถึงข้อใด ? ๒. พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ดูโลกอย่างไร ? ๓. ข้อใด เป็นพุทธประสงค์ให้มาดูโลก…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๙