ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. ข้อใด เป็นวิธีปฏิบัติทำให้จิตผ่องใส ?

 1. ไหว้พระสวดมนต์
 2. เจริญกัมมัฏฐาน
 3. เดินจงกรม
 4. ถูกทุกข้อ

๒. ข้อใด เป็นผลของการเจริญกัมมัฏฐาน ?

 1. สุขภาพจิตดี
 2. หลับตื่นเป็นสุข
 3. ทำงานอย่างมีสติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓. เมื่อกล่าวบทว่า “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ …” ควรระลึกถึงอะไร ?

 1. พระพุทธคุณ
 2. พระธรรมคุณ
 3. พระสังฆคุณ
 4. พระรัตนตรัย

๔. บทว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม …” ควรระลึกถึงอะไร ?

 1. พระพุทธคุณ
 2. พระธรรมคุณ
 3. พระสังฆคุณ
 4. พระรัตนตรัย

๕. บทว่า “สุปฏิปนฺโน ภควโต …” ควรระลึกถึงอะไร ?

 1. พระพุทธคุณ
 2. พระธรรมคุณ
 3. พระสังฆคุณ
 4. พระรัตนตรัย

๖. พระสังฆรัตนะ หมายถึงพระสงฆ์ประเภทใด ?

 1. สมมุติสงฆ์
 2. อริยสงฆ์
 3. พระอรหันต์
 4. ถูกทุกข้อ

๗. จักรู้แจ้งสรรพสิ่งตามความเป็นจริง ต้องเจริญอะไร ?

 1. กัมมัฏฐาน
 2. สมถกัมมัฏฐาน
 3. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 4. อนุสสติกัมมัฏฐาน

๘. รู้อย่างไร จึงเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริง ?

 1. รู้ว่าไม่เที่ยง
 2. รู้ว่าเป็นทุกข์
 3. รู้ว่าเป็นอนัตตา
 4. รู้ว่าเป็นไตรลักษณ์

๙. กาม มีโทษโดยรวมแก่สัตว์โลกอย่างไร ?

 1. ทำให้ข้องอยู่ในโลก
 2. ทำให้รบราฆ่าฟันกัน
 3. ทำให้เห็นแก่ตัว
 4. ทำให้แข่งขันกันในโลก

๑๐. คำว่า “อิจฉาริษยา” มาจากคำบาลีใด ?

 1. ราคะ
 2. โทสะ
 3. อิจฉา
 4. อิสสา

๑๑. บูชาอย่างไหน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเลิศของการบูชา ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. สักการบูชา
 4. ธรรมบูชา

๑๒. “ปูชนียบุคคล” ในเรื่องบูชา ๒ หมายถึงบุคคลเช่นไร ?

 1. คนดีมีเมตตา
 2. คนดีของสังคม
 3. คนที่ควรบูชายกย่อง
 4. คนปฏิบัติธรรม

๑๓. ศิษย์ปฏิบัติต่อครูอาจารย์อย่างไร จึงเรียกว่าปฏิบัติบูชา ?

 1. จัดพิธีไหว้ครูทุกปี
 2. ให้ของขวัญวันเกิด
 3. ปฏิบัติยามเจ็บไข้
 4. ปฏิบัติตามคำสอน

๑๔. เมื่อมีผู้มาเยือน ควรปฏิสันถารอย่างไร ?

 1. ต้อนรับให้ควรแก่ฐานะ
 2. แนะนำประโยชน์ให้
 3. ถามถึงธุระที่มาเยือน
 4. รู้หน้าไม่รู้ใจไม่เปิดประตู

๑๕. ผู้ถูกกามวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. อยากได้ของคนอื่น
 2. โกงเมื่อมีโอกาส
 3. เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. จะบรรเทากามวิตกนั้น ด้วยวิธีใด ?

 1. หมั่นแผ่เมตตา
 2. หมั่นบริจาค
 3. หมั่นเข้าวัด
 4. หมั่นฟังธรรม

๑๗. ผู้ถูกพยาบาทวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ลอบยิงด้วยปืน
 2. ลอบวางระเบิด
 3. ดักฆ่ากลางทาง
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. จะบรรเทาพยาบาทวิตกนั้น ด้วยวิธีใด ?

 1. แผ่เมตตา – ให้อภัย
 2. แผ่กรุณา – ให้อภัย
 3. แผ่มุทิตา – ให้อภัย
 4. วางอุเบกขา – ให้อภัย

๑๙. “ปล่อยเงินกู้ คิดดอกแพง” สงเคราะห์เข้าในอกุศลวิตกใด ?

 1. กามวิตก
 2. พยาบาทวิตก
 3. วิหิงสาวิตก
 4. ข้อ 1 และ 3 ถูก

๒๐. คนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟชนิดใดแผดเผา ?

 1. ไฟคือราคะ
 2. ไฟคือโทสะ
 3. ไฟคือโมหะ
 4. ไฟคือตัณหา

๒๑. คนที่มักโกรธ มักมีอารมณ์เสีย เพราะถูกไฟชนิดใดแผดเผา ?

 1. ไฟคือราคะ
 2. ไฟคือโทสะ
 3. ไฟคือโมหะ
 4. ไฟทั้ง ๓ ชนิด

๒๒. คนถูกไฟคือราคะแผดเผา มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ละเมิดทางเพศ
 2. ยกพวกตีกัน
 3. เครียดหงุดหงิด
 4. ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

๒๓. ประชาธิปไตยที่แท้จริง มุ่งประโยชน์ของใคร ?

 1. ของชาติ
 2. ของประชาชน
 3. ของสังคม
 4. ของพรรคการเมือง

๒๔. ประชาธิปไตยล้มเหลว เพราะขาดอธิปเตยยะข้อใด ?

 1. อัตตาธิปเตยยะ
 2. โลกาธิปเตยยะ
 3. ธัมมาธิปเตยยะ
 4. อนาธิปเตยยะ

๒๕. “แย่งอำนาจกันครอง” จัดเป็นตัณหาอะไร ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๒๖. “พอสมหวังเป็นสุข ไม่นานก็เป็นทุกข์ อยากได้สูงยิ่งขึ้นไปอีก” จัดเป็นตัณหาข้อใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. “รักษากายไม่ให้วิปริต รักษาจิตอย่าให้วิปลาส วาจามีศีลสุขล้ำ” ชื่อว่าปฏิบัติตามข้อใด ?

 1. วินัยปิฎก
 2. สุตตันตปิฎก
 3. อภิธรรมปิฎก
 4. ทั้งสามปิฎก

๒๘. การเล่าเรียนพระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎก จัดเป็นสัทธรรมใด ?

 1. ปริยัติ
 2. ปฏิบัติ
 3. ปฏิเวธ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย สงเคราะห์เข้าในพุทธจริยาใด ?

 1. พุทธัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. โลกัตถจริยา
 4. อัตตัตถจริยา

๓๐. อาการเช่นไรเรียกว่า “วัฏฏะ” ?

 1. การเวียนเทียน
 2. การเวียนว่ายตายเกิด
 3. การแก่ เจ็บ ตาย
 4. การเวียนศพรอบเมรุ

๓๑. “ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว” มีความหมายตรงกับวัฏฏะใด ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. การฝึกฝนพัฒนาในข้อใด จัดเป็นจิตตสิกขา ?

 1. รักษาจิตให้มีสิกขา
 2. รักษาจิตให้อยู่ในอำนาจ
 3. รักษาจิตให้รู้แจ้งธรรม
 4. รักษาจิตให้หมดตัณหา

๓๓. เมื่อเกิดอารมณ์โกรธผู้อื่น ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. รีบไปทำกิจอื่นก่อน
 2. ตั้งสติแผ่เมตตา
 3. อดกลั้นหายใจลึกๆ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. ควรปฏิบัติต่อคนที่โกรธเราอย่างไร ?

 1. อดกลั้นไม่โกรธตอบ
 2. แผ่เมตตาให้เสมอ
 3. หมั่นทำดีให้
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. เมตตา ควรแผ่ให้แก่สัตว์จำพวกใด ?

 1. สัตว์ทุกจำพวก
 2. สัตว์ผู้ประสบทุกข์
 3. สัตว์ผู้ประสบสุข
 4. สัตว์ที่ตายแล้ว

๓๖. กรุณา ควรแผ่ให้แก่สัตว์จำพวกใด ?

 1. สัตว์ทุกจำพวก
 2. สัตว์ผู้ประสบทุกข์
 3. สัตว์ผู้ประสบสุข
 4. สัตว์ผู้ใกล้ตาย

๓๗. จะแก้โรคริษยาด้วยวิธีใด ?

 1. หมั่นเจริญเมตตา
 2. หมั่นเจริญกรุณา
 3. หมั่นเจริญมุทิตา
 4. หมั่นเจริญอุเบกขา

๓๘. คนมีจิตตระหนี่เห็นแก่ตัว ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๓๙. อนุปุพพีกถาข้อใด ส่งเสริมให้ไม่ฆ่าและไม่เบียดเบียนกัน ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

๔๐. ผู้ประกอบด้วยวัณณมัจฉริยะ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. เห็นแก่ตัว
 2. กลัวคนอื่นจะดีกว่า
 3. ปากว่าตาขยิบ
 4. ชอบมุบมิบเป็นของตัว

๔๑. คนสัทธาจริต มักชอบเชื่อข่าวลือ ควรแก้ด้วยวิธีใด ?

 1. ฟังหลาย ๆ ด้าน
 2. คบหาบัณฑิต
 3. พิจารณาหาเหตุผล
 4. หมั่นฟังเทศน์

๔๒. คนไม่รู้จริง ไม่วิเคราะห์ แต่ชอบวิจารณ์ จัดเป็นคนจริตอะไร ?

 1. สัทธาจริต
 2. วิตกจริต
 3. พุทธิจริต
 4. โมหจริต

๔๓. พิจารณาเห็นร่างกายไม่งาม ปฏิกูลเหมือนซากศพ ช่วยบรรเทาจริตอะไรได้ ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตกจริต

๔๔. ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี ไม่โกง อนุโลมตามพุทธคุณใด ?

 1. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 2. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 3. สุคโต โลกวิทู
 4. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๔๕. เมื่อพบพระสงฆ์ในที่ใด ควรทำความเคารพแล้วระลึกถึง … ?

 1. พระพุทธคุณ
 2. พระธรรมคุณ
 3. พระสังฆคุณ
 4. ขอให้พระคุ้มครองตน

๔๖. ข้อใด เป็นผลของทานบารมี ?

 1. มีปัญญามาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีอายุยืน
 4. มีรูปงาม

๔๗. คนที่ตั้งใจแน่วแน่ จะไม่เสพสิ่งเสพติด ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ขันติบารมี
 2. สีลบารมี
 3. อุเบกขาบารมี
 4. อธิษฐานบารมี

๔๘. “รุดไปข้างหน้า ดีกว่านั่งเต๊ะท่าอยู่กับที่” หมายถึงบารมีใด ?

 1. ปัญญาบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. สัจจบารมี
 4. ขันติบารมี

๔๙. ผู้พลีชีพเพื่อชาติ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. ทานอุปบารมี
 3. ทานปรมัตถบารมี
 4. เมตตาบารมี

๕๐. “โชติ โชติปรายโน สว่างมาสว่างไป” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ชนกกรรม
 2. อุปัตถัมภกกรรม
 3. อุปปีฬกกรรม
 4. อุปฆาตกกรรม