ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. กิเลสเป็นเหตุใคร่ เรียกว่าอะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กิเลสกาม
 3. วัตถุกาม
 4. กามฉันทะ

๒. คนที่ติดข้องในกาม มีอาการเช่นไรปรากฏชัด ?

 1. อิจฉาริษยา
 2. หัวดื้อ
 3. งมงายไร้สาระ
 4. ถือพรรคถือพวก

๓. อะไร จัดเป็นวัตถุกาม ?

 1. ขันธ์ ๕
 2. กามคุณ ๕
 3. มัจฉริยะ ๕
 4. เวทนา ๕

๔. สภาพที่ทนได้ง่าย หมายถึงข้อใด ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. เวทนา
 4. สังขาร

๕. ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จัดเป็นสุขประเภทใด ?

 1. กายิกสุข
 2. เจตสิกสุข
 3. สามิสสุข
 4. นิรามิสสุข

๖. ความสุขเช่นไร จัดเป็นเจตสิกสุข ?

 1. ได้ลาภ
 2. ได้ยศ
 3. ไม่ถูกกิเลสครอบงำ
 4. ไม่มีโรค

๗. ไฟใด ดับได้ด้วยเมตตา ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟริษยา

๘. คนที่ถูกไฟคือโมหะครอบงำ มักมีอาการเช่นไร ?

 1. รักสวยรักงาม
 2. โกรธง่าย
 3. เชื่อง่าย
 4. มักง่าย

๙. คนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ เพราะถูกไฟชนิดใดแผดเผา ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟตัณหา

๑๐. ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ ใช้หลักอธิปไตยใด ปกครองประเทศ ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. สำนวนว่า ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว จัดเข้าในอธิปไตยใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. ประชาธิปไตยที่แท้จริงมุ่งประโยชน์เพื่อใคร ?

 1. คนร่ำรวย
 2. คนยากจน
 3. คนมีอำนาจ
 4. ทุกๆ คน

๑๓. ข้อใด เป็นความหมายของญาณ ?

 1. สมาธิชั้นสูง
 2. การบรรลุธรรม
 3. ปัญญาหยั่งรู้
 4. อิทธิฤทธิ์

๑๔. เมื่อประสบความทุกข์ ควรทำอย่างไร ?

 1. กำหนดรู้
 2. กำหนดละ
 3. ทำให้แจ้ง
 4. ทำให้เจริญ

๑๕. เมื่อค้นพบสาเหตุของความทุกข์แล้ว ควรทำอย่างไร ?

 1. กำหนดรู้
 2. กำหนดละ
 3. ทำให้แจ้ง
 4. ทำให้เจริญ

๑๖. อยากได้โทรศัพท์มือถือที่มีรูปลักษณ์สวยงาม จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๑๗. ผิดหวังฆ่าตัวตาย จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๑๘. อยากอยู่ในตำแหน่งนานๆ จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๑๙. การเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด ตรงกับข้อใด ?

 1. วัฏฏะ
 2. จุติ
 3. ปฏิสนธิ
 4. อุบัติ

๒๐. วงจรวัฏฏะ ๓ วนเวียนอย่างไร ?

 1. กิเลสวิบากกรรม
 2. กิเลสกรรมวิบาก
 3. วิบากกรรมกิเลส
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. พระอริยบุคคลใด ตัดการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่ได้ ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. ในอปัสเสนธรรม เมื่อพิจารณาแล้วควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. อดกลั้น
 2. เว้น
 3. บรรเทา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ข้อใด ไม่ใช่วิธีปฏิบัติในอปัสเสนธรรม ?

 1. อดกลั้น
 2. รู้แจ้ง
 3. บรรเทา
 4. เสพ

๒๔. วิธีแผ่เมตตาที่ถูกต้อง ควรเริ่มที่ใคร ?

 1. ตนเอง
 2. มิตร
 3. ศัตรู
 4. สรรพสัตว์

๒๕. เห็นคนอื่นเจริญในหน้าที่การงาน ควรเจริญอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๖. เมื่อเห็นผู้อื่นประสบทุกข์ ควรเจริญอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๗. อาวาสมัจฉริยะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. หวงที่อยู่
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวรรณะ

๒๘. ธัมมมัจฉริยะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. หวงวิชา
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวรรณะ

๒๙. การกีดกันทางการค้า จัดเข้าในมัจฉริยะใด ?

 1. อาวาสมัจฉริยะ
 2. กุลมัจฉริยะ
 3. ลาภมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๓๐. อกุศลธรรมที่ครอบงำจิตไม่ให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมชั้นสูงขึ้นไป ตรงกับข้อใด ?

 1. มัจฉริยะ
 2. นิวรณ์
 3. ตัณหา
 4. มาร

๓๑. คนที่ถูกถีนมิทธะครอบงำเป็นโรคซึมเศร้า ควรแก้ด้วยกัมมัฏฐานใด ?

 1. อนุสสติ
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. พรหมวิหาร

๓๒. คนที่มีความสงสัยในเรื่องบาปบุญ เพราะจิตถูกนิวรณ์ใดครอบงำ ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๓. ข้อใด กล่าวความหมายของเวทนาได้ชัดเจนที่สุด ?

 1. ความรู้สึก
 2. ความเจ็บปวด
 3. ความสงสาร
 4. ความเห็นใจ

๓๔. ความสบายใจ มีความหมายตรงกับเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. โสมนัสเวทนา
 3. อุเบกขาเวทนา
 4. ทุกขเวทนา

๓๕. ความเสียใจของนักกีฬาที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล จัดเป็นเวทนาใด ?

 1. ทุกขเวทนา
 2. โสมนัสเวทนา
 3. โทมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๖. คนโกรธง่าย เป็นคนจริตใด ?

 1. โทสจริต
 2. วิตักกจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๓๗. คนโกรธง่าย ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภะ
 2. พรหมวิหาร
 3. กายคตาสติ
 4. อนุสสติ

๓๘. คนโมหจริต มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เชื่อง่าย
 2. โกรธง่าย
 3. เครียดง่าย
 4. งมงาย

๓๙. คนโมหจริต ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. อสุภะ
 2. พรหมวิหาร
 3. อานาปานสติ
 4. เทวตานุสสติ

๔๐. คนมีความรู้ชอบใช้เหตุผล เป็นลักษณะของคนจริตใด ?

 1. วิตักกจริต
 2. โทสจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๔๑. อปริหานิยธรรม เป็นหลักธรรมส่งเสริมประเทศชาติในเรื่องใด ?

 1. ความสามัคคี
 2. ความมั่นคง
 3. ความทันสมัย
 4. ความร่ำรวย

๔๒. แคว้นใด ใช้หลักอปริหานิยธรรมปกครอง ?

 1. โกศล
 2. มคธ
 3. กาสี
 4. วัชชี

๔๓. พระสงฆ์ในสังฆคุณ ๙ หมายถึงพระสงฆ์ในข้อใด ?

 1. สมมติสงฆ์
 2. อริยสงฆ์
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๔๔. สังฆคุณบทว่า อุชุปฏิปนฺโน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติไม่ลวงโลก
 3. ปฏิบัติถูกทาง
 4. ปฏิบัติชอบยิ่ง

๔๕. สังฆคุณบทที่เท่าไหร่ มีความหมายว่าพระอริยสงฆ์เป็นนาบุญของโลก ?

 1. บทที่ ๓
 2. บทที่ ๕
 3. บทที่ ๗
 4. บทที่ ๙

๔๖. สังฆคุณบทว่า ทกฺขิเณยฺโย มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ควรคำนับ
 2. ควรต้อนรับ
 3. ควรของทำบุญ
 4. ควรกราบไหว้

๔๗. ในพระพุทธศาสนา คนมีบารมี หมายถึงใคร ?

 1. มีอำนาจ
 2. มีวาสนา
 3. มีบริวาร
 4. มีคุณธรรม

๔๘. ในบารมี ๑๐ ใครบำเพ็ญเมตตาบารมีเป็นพิเศษ ?

 1. เวสสันดร
 2. มหาชนก
 3. มโหสถ
 4. สุวรรณสาม

๔๙. การบริจาคดวงตา จัดเป็นทานระดับใด ?

 1. ทานปกติ
 2. ทานบารมี
 3. ทานอุปบารมี
 4. ทานปรมัตถปารมี

๕๐. คนที่ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่เสพสิ่งเสพย์ติด ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ศีล
 2. ขันติ
 3. อธิษฐาน
 4. อุเบกขา