แนวข้อสอบนักธรรมชั้นตรี

แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงชื่อว่ามีศีล? ตอบ ภิกษุสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เว้นข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต ชื่อว่ามีศีล ปัญหาข้อที่ 2 ถาม นิสสัย 4…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุคคลต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระมหาบุรุษในฐานะใด? ตอบ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชาเพราะทรงปรารภเหตุอะไร? ตอบ พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา เพราะทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย อันครอบงำมหาชนทุกคน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมอะไรไว้สำหรับคุ้มครองโลก? ตอบ ทรงสอนธรรมไว้ 2 ข้อ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม คำต่อไปนี้มีความหมายว่าอย่างไร? ตอบ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2555
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระภิกษุผู้รักษาพระวินัยดีโดยถูกทางแล้ว ย่อมได้อานิสงส์อะไร ? ตอบ ย่อมได้อานิสงส์ คือ ความไม่ต้องเดือดร้อนใจ ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สิกขา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่จำพวก ? จำพวกไหนบ้าง ? ตอบ มี 2 จำพวก คือ (หรือจะตอบว่า มี…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ? ตอบ บุพพการีได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทไแล้ว และตอบแทน ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม พระพุทธเจ้าคือใคร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระวินัย ได้แก่อะไร ? สิกขาบทที่เป็นอเตกิจฉา คือที่ภิกษุล่วงละเมิดแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้ ได้แก่อะไร ? ตอบ พระวินัย ได้แก่ พระพุทธบัญญัติ และอภิสมาจาร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ศากยวงศ์สืบเชื้อสายมาจากชนชาติใด ? ชนชาตินั้นมาตั้งถิ่นฐานชมพูทวีปได้อย่างไร ? ตอบ สืบเชื้อสายมาจากชนชาติอริยกะ ฯ ชาวอริยกะนั้นเป็นผู้เจริญด้วยความรู้และขนบธรรมเนียม มีอำนาจมากกว่าพวกมิลักขะเจ้าของถิ่นเดิม เมื่อข้ามภูเขาหิมาลัยมาก็รุกไล่พวกมิลักขะเจ้าของถิ่นเดิมให้ถอยร่นลงมาทางใต้แล้วเข้าตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปแทน ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ธรรมมีอุปการะมากมีอะไรบ้าง ? ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะเหตุไร ? ตอบ ธรรมมีอุปการะมากมี ที่ว่ามีอุปการะมากนั้นเพราะทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการทำกิจการงานใด ๆ และเป็นอุปการะให้ธรรมเหล่าอื่นเกิดขึ้น ฯ ปัญหาข้อที่ 2…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พุทธบัญญัติและอภิสมาจาร คืออะไร ? ทั้ง 2 รวมเรียกว่าอะไร ? ตอบ พุทธบัญญญัติ คือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหาย และวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดด้วยปรับอาบัติหนักบ้าง…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์อย่างไร ? ตอบ ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม เทวทูต 4…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลเช่นไร ? จงยกตัวอย่างมาสัก 2 คู่ ตอบ บุพพการี ได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม อรณียกิจ 4 คืออะไร ? ข้อที่ 3 ว่าอย่างไร ตอบ คือ กิจที่ไม่ควรทำ 4 ฯ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม คนในชมพูทวีปแบ่งเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ? พระพุทธบิดาอยู่ในวรรณะอะไร ? ตอบ แบ่งเป็น 4 วรรณะ ฯ คือ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม การที่บุคคลพบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกกัดตาย จัดเป็นโอตตัปปะ ได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? ตอบ ไม่ได้ ฯ เพราะไม่ใช่ความเกรงกลัวต่อบาป ฯ ปัญหาข้อที่…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม พระศาสดาทรงบัญญัติพระวินัยไว้เพื่ออะไร ? ตอบ เพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายของภิกษุสงฆ์ และเพื่อชักนำความประพฤติของภิกษุสงฆ์ให้ดีงาม ฯ ปัญหาข้อที่ 2 ถาม สิกขาบทที่มีมาในพระปาติโมกข์ มีเท่าไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติได้ 5 วัน และ 7 วัน มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้น ? ตอบ เมื่อประสูติได้ 5 วัน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550
แนวข้อสอบนักธรรม

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550

ปัญหาข้อที่ 1 ถาม ในทางโลก ดูคนงามกันที่รูปร่างหน้าตา ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่ไหน ? ตอบ ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่มีคุณธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ คือ ขันติ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2550