แนวข้อสอบวิชาอุโบสถศีล ธ.ศ.โท

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่เรีกยว่า พรต ได้แก่ข้อใด ? ๒. ข้อใด เป็นการฝึกใช้ชีวิตแบบสันโดษเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อ ? ๓. ข้อใด เป็นวิธีรักษาอุโบสถในอรรถกถาคังคมาลชาดก ? ๔. การรักษาอุโบสถของชาวพุทธ เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด ? ๕. อุโบสถที่เป็นพุทธบัญญัติต่างจากอุโบสถที่มีมาก่อนอย่างไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นวิธียกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นกว่าการถือศีล ๕ ? ๒. อุโบสถศีล คือการรักษาศีลประเภทใด ? ๓. ข้อใด เป็นส่วนสำคัญของอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ? ๔. การถืออุโบสถ บัญญัติไว้สำหรับใคร ? ๕. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถในพระพุทธศาสนา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ข้อใด เป็นวิธียกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้นกว่าการถือศีล ๕ ? ๒. อุโบสถศีล มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๓. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นเพื่อฝึกตนไม่ให้มัวเมาในสิ่งใดมากเกินไป? ๔. การรักษาอุโบสถศีล เป็นวิธีปฏิบัติของใคร ? ๕. ข้อใด เป็นการรักษาอุโบสถก่อนพุทธกาล ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ข้อใดเป็นศีลขั้นสูงของคฤหัสถ์ ? ๒. ข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับการรักษาอุโบสถศีล ? ๓. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการรักษาอุโบสถศีล ? ๔. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของการรักษาอุโบสถศีล ? ๕. อุโบสถประเภทใดให้รักษาเฉพาะวันหนึ่งคืนหนึ่ง ? ๖. การถืออุโบสถจะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ? ๗. การขาดจากสรณคมน์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับใคร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. การเข้าจำหรืออยู่จำมีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. อุโบสถศีลเป็นศีลประเภทใด ? ๓. การรักษาอุโบสถศีลกับศีล ๕ ไม่แตกต่างกันในเรื่องใด ? ๔. ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์การรักษาอุโบสถศีล ? ๕. ในอุโบสถขันธกะกล่าวว่าการรักษาอุโบสถมีมาแต่ครั้งใด ? ๖. สมัยใดมีการรักษาอุโบสถศีลด้วยวิธีอดอาหาร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. อุโบสถมีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. อุโบสถศีลเป็นข้อปฏิบัติสำหรับใคร ? ๓. อุโบสถศีลได้แก่ศีลประเภทใด ? ๔. อุโบสถศีลนิยมรักษากันในวันไหน ? ๕. นักเรียนรักษาอุโบสถศีลเพื่ออะไร ? ๖. ขณะรักษาอุโบสถศีลควรเพิ่มกิจกรรมใด ? ๗. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุโบสถศีล…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. วิชาอุโบสถศีล เป็นการศึกษาเรื่องใด ? ๒. การถืออุโบสถศีล เพื่อประโยชน์อะไร ? ๓. ข้อใด เป็นเคตรื่องควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ? ๔. อุโบสถศีล หมายถึงศีลประเภทใด ? ๕. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลเหมาะแก่ใคร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ? ๒. การรักษาอุโบสถ หมายถึง การรักษาศีลประเภทใด ? ๓. อุโบสถศีล เป็นศีลสำหรับใคร ? ๔. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล ? ๕. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำว่า อุโบสถ หมายถึงข้อใด ? ๒. การรักษาอุโบสถ จัดเข้าในพิธีใด ? ๓. การถืออุโบสถศีล เพื่อประโยชน์อะไร ? ๔. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? ๕. ข้อใด ไม่ปรากฎในอุโบสถนอกพุทธกาล…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. อุโบสถศีล มีลักษณะตรงกับข้อใด ? ๒. การถืออุโบสถที่ปรากฏในอุโบสถขันธกะ มีกี่แบบ ? ๓. อุโบสถสมัยใด งดอาหารตั้งเที่ยงวันไปจนถึงอรุณขึ้น ? ๔. การถือไตรสรณคมน์และสมาทานสิกขาบท ๘ เกิดขึ้นในสมัยใด ? ๕. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรสมาทานรักษาศีลประเภทใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การเข้าจำหรืออยู่จำ มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. อุโบสถศีล เป็นศีลประเภทใด ? ๓. การเข้าจำหรือถืออุโบสถศีลนั้น ทำเพื่อประโยชน์อะไร ? ๔. อุบายเครื่องควบคุม กาย วาจา ใจ ให้สงบ หมายถึงข้อใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. อุโบสถ หมายความว่าอะไร ? ๒. อุโบสถศีล เป็นข้อปฏิบัติสำหรับใคร ? ๓. การรักษาอุโบสถ เพื่อกำจัดกิเลสประเภทใด ? ๔. ข้อใด เป็นการใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ? ๕. การถืออุโบสถด้วยการงดอาหารนั้น มีมาแต่สมัยใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ในเรื่องอุโบสถศีล คำว่า อุโบสถ มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. อุโบสถศีล มีลักษณะตรงกับข้อใด ? ๓. การถืออุโบสถที่ปรากฏในอุโบสถขันธกะ มีกี่แบบ ? ๔. อุโบสถสมัยใด งดอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงอรุณขึ้น ? ๕. การถือไตรสรณคมน์และสมาทานสิกขาบท…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. อุโบสถศีล เป็นการศึกษาเรื่องใด ? ๒. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการถืออุโบสถศีล ? ๓. ข้อใด เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ? ๔. อาการเช่นไร เรียกว่า รักษาศีล ? ๕. อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นสำหรับใคร ? ๒. กิริยาเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล ? ๓. การถืออุโบสถนอกพุทธกาล เน้นวิธีรักษาในเรื่องใด ? ๔. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับอุโบสถนอกพุทธกาล ? ๕. อุโบสถในพระพุทธศาสนา ทรงบัญญัติไว้กี่สิกขาบท ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ? ๒. อุโบสถศีล คือศีลประเภทใด ? ๓. เจตนางดเว้นจากข้อห้าม หมายถึงข้อใด ? ๔. การรักษาอุโบสถ เป็นการทำความดีของใคร ? ๕. การเข้าจำอุโบสถ เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ? ๒. อุโบสถศีล เป็นศีลประเภทใด ? ๓. อุโบสถศีล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด ? ๔. การถืออุโบสถศีล เพื่อประโยชน์อะไร ? ๕. อาการเช่นไร เรียกว่า…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ? ๒. อุโบสถศีล หมายถึง ศีลประเภทใด ? ๓. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ? ๔. ปกติอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาเดือนหนึ่งกี่วัน ? ๕. ปฏิชาครอุโบสถ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐