ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. บ้านเกิดของพระอัญญาโกณฑัญญะ ตั้งอยู่ใกล้เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. เทวทหะ
 4. กบิลพัสดุ์

๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. ปิปผลิ
 3. อุปติสสะ
 4. โกลิตะ

๓. พระอัญญาโกณฑัญญะ เคยเป็นผู้ทำนายลักษณะของเจ้าชายพระองค์ใด ?

 1. เจ้าชายสิทธัตถะ
 2. เจ้าขายนันทะ
 3. เจ้าชายอานนท์
 4. เจ้าชายอนุรุทธ์

๔. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. มีปัญญามาก
 3. รู้ราตรีนาน
 4. มีบริวารมาก

๕. พระสารีบุตร เกิดในหมู่บ้านใด ?

 1. โทณวัตถุ
 2. นาลันทา
 3. โกลิตคาม
 4. ถูนคาม

๖. บ้านเกิดพระสารีบุตร ตั้งอยู่ใกล้เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. พาราณสี
 3. สาวัตถี
 4. กบิลพัสดุ์

๗. พระสารีบุตร เดิมมีชื่อว่าอะไร ?

 1. ปิปผลิ
 2. โกลิตะ
 3. อุปติสสะ
 4. สุทัตตะ

๘. อุปติสสมาณพ เป็นเพื่อนสนิทกับใคร ?

 1. วิมละ
 2. สุพาหุ
 3. ควัมปติ
 4. โกลิตะ

๙. อุปติสสมาณพพอออกบวชครั้งแรก ในลัทธิใด ?

 1. ปริพาชก
 2. เดียรถีย์
 3. อาชีวก
 4. นิครนถ์

๑๐. อุปติสสปริพาชกพบพระอัสสชิ ขณะที่ท่านกำลังทำกิจใด ?

 1. เที่ยวบิณฑบาต
 2. เดินจงกรม
 3. นั่งสมาธิ
 4. แสดงธรรม

๑๑. อุปติสสปริพาชก ฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วไปบอกต่อแกใคร ?

 1. วิมละ
 2. สุพาหุ
 3. ปิปผลิ
 4. โกลิตะ

๑๒. คุณธรรมใด ของพระสารีบุตรที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ?

 1. ความกตัญญู
 2. ความมีหิริ
 3. ความมีสติ
 4. ความมีขันติ

๑๓. พระสาวกองค์ใด เกิดที่โกลิตคาม ?

 1. พระยสะ
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอุบาลี

๑๔. โกลิตะ เป็นชื่อเดิมของพระสาวกองค์ใด ?

 1. พระควัมปติ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๑๕. พระโมคคัลลานะ ได้ฟังอุบายแก้ความโงกง่วงกี่ข้อ ?

 1. ๘ ข้อ
 2. ๙ ข้อ
 3. ๑๐ ข้อ
 4. ๑๑ ข้อ

๑๖. พระโมคคัลลานะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. ถือธุดงค์
 2. ทรงผ้าเศร้าหมอง
 3. มีปัญญามาก
 4. มีฤทธิ์มาก

๑๗. พระโมคคลัลลานะ ดูแลการก่อสร้างพระอารามใด ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. เชตวนาราม
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๑๘. พรพเจ้าสุกโกธนะเป็นพระราชบิดาของพระสาวกองค์ใด ?

 1. พระนันทะ
 2. พระอานนท์
 3. พระอนุรุทธ์
 4. พระราหุล

๑๙. พระมารดาของพระอานนท์ มีพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดีโคตมี
 3. กีสาโคตมี
 4. รูปนันทา

๒๐. พระอานนท์ ประสูติในราชวงศ์ใด ?

 1. ศากยวงศ์
 2. โกลิยวงศ์
 3. ลังกาวงศ์
 4. สยามวงศ์

๒๑. พระเถระใด มิได้ประสูติในฝ่ายศากยวงศ์ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอนุรุทธ์
 3. พระกิมพิละ
 4. พระเทวทัต

๒๒. พระอานนท์ได้รับการบรรพชาอุปสมบท ณ สถานที่ใด ?

 1. อนุปิยอัมวัน
 2. ลัฏฐิวัน
 3. เวฬุวัน
 4. สาลวัน

๒๓. พระอานนท์ทรงฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรแล้วได้บรรลุผลใด ?

 1. โสดาปัตติผล
 2. สกทาคามิผล
 3. อนาคามิผล
 4. อรหันตผล

๒๔. ช้างใด ที่พระอานนท์ไปยืนขวางหน้าเพื่อมิให้ทำร้ายพระพุทธเจ้า ?

 1. ช้างอุโบสถ
 2. ช้างปาลิไลยกะ
 3. ช้างนาฬาคิรี
 4. ช้างฉัททันต์

๒๕. พระอานนท์ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกี่อย่าง ?

 1. ๒ อย่าง
 2. ๓ อย่าง
 3. ๔ อย่าง
 4. ๕ อย่าง

๒๖. พระอานนท์นิพพาน ในท่ามกลางแม่น้ำใด ?

 1. โรหิณี
 2. อโนมา
 3. คงคา
 4. ยมุนา

๒๗. ราหุลกุมาร ประสูติในเมืองใด ?

 1. กบิลพัสดุ์
 2. เทวทหะ
 3. พาราณสี
 4. สาวัตถี

๒๘. ราหุลกุมารไปพบพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่อารามใด ?

 1. เวฬุวนาราม
 2. เชตวนาราม
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๒๙. สามเณรใด บรรพชาด้วยติสรณคมนูปสัมปทาเป็นรูปแรก ?

 1. สามเณรราหุล
 2. สามเณรสุมนะ
 3. สามเณรสังกิจจะ
 4. สามเณรบัณฑิต

๓๐. พระสาวกองค์ใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระอานนท์
 4. พระราหุล

๓๑. พระราหุลเถระ ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด ?

 1. ใคร่ในการศึกษา
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. ทรงธุดงค์

๓๒. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เป็นพระธิดาของกษัตริย์ผู้ครองนครใด ?

 1. พาราณสี
 2. ราชคฤห์
 3. กบิลพัสดุ์
 4. เทวทหะ

๓๓. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เป็นกนิษฐภคินีของสตรีพระนางใด ?

 1. สิริมหามายา
 2. กีสาโคตมี
 3. ปมิตา
 4. อมิตา

๓๔. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ?

 1. เป็นพระมารดา
 2. เป็นพระน้านาง
 3. เป็นพระมาตุลา
 4. เป็นพระกนิษฐา

๓๕. พระมหาบดีโคตมีเถรีทรงได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านใด ?

 1. รู้ราตรีนาน
 2. มีปัญญามาก
 3. มีฤทธิ์มาก
 4. ทรงพระวินัย

๓๖. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดในเมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. พาราณสี
 3. สาวัตถี
 4. กบิลพัสดุ์

๓๗. อนาถบิณฑิกะ หมายถึง ผู้มีก้อนข้าวเพื่อใคร ?

 1. คนราวย
 2. คนค้าขาย
 3. คนรับจ้าง
 4. คนอนาถา

๓๘. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังคำว่าพระพุทธเจ้า จากบุคคลใด ?

 1. ราชคหกเศรษฐี
 2. นางวิสาขา
 3. ธัมมิกอุบาสก
 4. จิตตคฤหบดี

๓๙. นางวิสาขา เกิดในเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. กบิลพัสดุ์
 4. ภัททิยะ

๔๐. นางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?

 1. มีฤทธิ์มาก
 2. มีบริวารมาก
 3. ให้ทาน
 4. มีปัญญามาก

๔๑. พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานเข้าจำพรรษา ในช่วงฤดูใด ?

 1. ฤดูร้อน
 2. ฤดูฝน
 3. ฤดูหนาว
 4. ฤดูแล้ง

๔๒. การอธษฐานจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ มีเท่าไหร่ ?

๔๓. วันเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด ?

 1. ดาวดึงส์
 2. ยามา
 3. ดุสิต
 4. นิมมานรดี

๔๔. วันธรรมสวนะ แปลว่าอะไร ?

 1. วันเข้าพรรษา
 2. วันออกพรรษา
 3. วันสาธยายธรรม
 4. วันฟังธรรม

๔๕. การทำบุญฉลองอายุ เริ่มมีในรัชกาลใด ?

 1. รัชกาลที่ ๒
 2. รัชกาลที่ ๓
 3. รัชกาลที่ ๔
 4. รัชกาลที่ ๕

๔๖. งานพิธีใด นิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ?

 1. งานวันเกิด
 2. งานขึ้นบ้านใหม่
 3. งานฉลองอัฐิ
 4. งานศพ

๔๗. ประเพณีใด จัดให้มีขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ?

 1. ทอดผ้าป่า
 2. เทศน์มหาชาติ
 3. ถวายสลากภัตร
 4. ลอยกระทง

๔๘. พิธีลอยกระทงบูชารอยพระพุทธบาท เกิดขึ้นครั้งแรก ณ ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. แม่น้ำนัมมทา
 2. แม่น้ำคงคา
 3. แม่น้ำอโนมา
 4. แม่น้ำอิรวดี

๔๙. ผ้าบังสุกุล แปลว่าอะไร ?

 1. ผ้าเปื้อนฝุ่น
 2. ผ้าสะอาด
 3. ผ้าสงบ
 4. ผ้าจีวร

๕๐. ผู้จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุครบกี่ปี ?

 1. ๑๗ ปี
 2. ๑๘ ปี
 3. ๑๙ ปี
 4. ๒๐ ปี