ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ความปรารถนาสิ่งที่น่าใคร่น่าชอบใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. กาม
 2. โลภะ
 3. โทสะ
 4. โมหะ

๒. กิเลสกาม หมายถึงข้อใด ?

 1. รูปสวย
 2. เสียงเพราะ
 3. กลิ่นหอม
 4. ความโลภ

๓. ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน จัดเป็นสุขประเภทใด ?

 1. กายิกสุข
 2. เจตสิกสุข
 3. สามิสสุข
 4. นิรามิสสุข

๔. ปรารศจากอะไร จัดเป็นเจตสิกสุข ?

 1. โรค
 2. ภัย
 3. อันตราย
 4. กิเลส

๕. ไฟราคะเกิดขึ้นอาจทำให้ละเมิดศีลข้อใดได้ ?

 1. ปาณา ติบาต
 2. อทินนา
 3. กาเมสุ มิจฉาจาร
 4. มุสาวา

๖. รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่โกรธ ชื่อว่าดับเสียได้ซึ่งไฟใด ?

 1. ไฟคือราคะ
 2. ไฟคือโทสะ
 3. ไฟคือโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๗. คนที่ถูกไฟคือโมหะครอบงำ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. ลุ่มหลงงมงาย
 2. เชื่อง่าย
 3. ไร้เหตุผล
 4. ถูกทุกข้อ

๘. การถือตนเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๙. การลงมติถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. การยึดถือความถูกต้องเป็นใหญ่ เรียกว่าอะไร ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๑๑. สังคมแตกแยกต่างความเห็นกัน เพราะถืออะไรเป็นใหญ่ ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. ปัญญาหยั่งรู้อะไร เรียกว่าญาณ ?

 1. อดีต
 2. ปัจจุบัน
 3. อนาคต
 4. เหตุผล

๑๓. ปรีชาหยั่งรู้อริยสัจ เรียกว่าอะไร ?

 1. สัจจญาณ
 2. กิจจญาณ
 3. กตญาณ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. ความทะยานอยากในวัตถุกาม จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. คนที่ติดยึดในยศถาบรรดาศักดิ์ จัดได้ว่ามีตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า วัฏฏะ ?

 1. เวียนว่ายตายเกิด
 2. ดับสูญ
 3. ปฏิสนธิ
 4. เกิด แก่ เจ็บ ตาย

๑๗. เพราะอะไร คนจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ ?

 1. กิเลส กรรม วิบาก
 2. กิเลส ตัณหา
 3. กิเลส ผลกรรม
 4. ตัณหา ผลกรรม

๑๘. จะตัดวัฏฏะให้ขาด ต้องตัดอะไรก่อน ?

 1. กรรม
 2. กิเลส
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. หลักอปัสเสนธรรม พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

 1. บรรเทา
 2. อดกลั้น
 3. เว้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. เจริญอัปปมัญญาใด จึงจะบรรเทาพยาบาทได้ ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๑. ความคิดที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ จัดเป็นอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๒. ความพลอยยินดี เมื่อเห็นคนอื่นได้ดี จัดเป็นอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๓. อาวาสมัจฉริยะ หมายถึงความตระหนี่ในเรื่องใด ?

 1. เจ้าอาวาส
 2. ถิ่นที่อยู่
 3. สกุล
 4. ลาภ

๒๔. ลาภมัจฉริยะ หมายถึงความตระหนี่ในเรื่องใด ?

 1. ถิ่นที่อยู่
 2. สกุล
 3. ทรัพย์สมบัติ
 4. วรรณะ

๒๕. หวงวิชาความรู้ จัดเป็นมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๖. พิจารณาร่างกายด้วยอาการอย่างไร จึงจะไม่ถูกกามฉันท์ครอบงำ ?

 1. ไม่งาม
 2. น่าเกลียด
 3. ปฏิกูล
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. คนที่คิดจะฆ่าตัวตาย ควรแก้ด้วยการเจริญธรรมใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. สังฆานุสสติ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. คนที่ถูกวิจิกิจฉานิวรณ์ครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. จองเวร
 2. หดหู่
 3. ฟุ้งซ่าน
 4. ลังเลสงสัย

๒๙. คนที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำ ควรแก้ด้วยการเจริญธรรมใด ?

 1. กสิณ
 2. มรณัสสติ
 3. อสุภะ
 4. วิปัสสนากัมมัฏฐาน

๓๐. ความรู้สึกสบายใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. โสมนัส
 4. โทมนัส

๓๑. ความรู้สึกเสียใจ เรียกว่าอะไร ?

 1. สุข
 2. ทุกข์
 3. โสมนัส
 4. โทมนัส

๓๒. อุเบกขาเวทนา เกิดทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. กายกับใจ

๓๓. เมื่อสรุปรวม สุขกับโสมนัส จัดเป็นเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. ทุกขเวทนา
 3. โทมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๔. คนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๓๕. คนอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่าย ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อานาปานสติ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๓๖. คนที่เชื่อง่ายไร้เหตุผล จัดได้ว่ามีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตักกจริต

๓๗. คนที่เชื่อง่ายไร้เหตุผลควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๓๘. คนย้ำคิดย้ำทำขาดความมั่นใจในตนเอง เป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตักกจริต

๓๙. คนย้ำคิดย้ำทำขาดความมั่นใจในตนเอง ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อานาปานสติ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๔๐. คนจริตใด เน้นใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ ?

 1. ราคจริต
 2. วิตักกจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๔๑. อปริหานิยธรรม ส่งเสริมสังคมในเรื่องใด ?

 1. สามัคคี
 2. ความสงบ
 3. ความมั่นคง
 4. ความร่ำรวย

๔๒. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า สุปฏิปนฺโน ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๓. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า สามีจิปฏิปนฺโน ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๔. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า อาหุเนยฺโย ?

 1. ควรคำนับ
 2. ควรต้อนรับ
 3. ควรของทำบุญ
 4. ควรกราบไหว้

๔๕. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า ทกฺขิเณยฺโย ?

 1. ควรคำนับ
 2. ควรต้อนรับ
 3. ควรของทำบุญ
 4. ควรกราบไหว้

๔๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า อยฺชลิกรณีโย ?

 1. ควรคำนับ
 2. ควรต้อนรับ
 3. ควรของทำบุญ
 4. ควรกราบไหว้

๔๗. บารมีข้อใด ไม่ใช่บารมี ๑๐ ?

 1. บุญบารมี
 2. ทานบารมี
 3. สีลบารมี
 4. เนกขัมมบารมี

๔๘. คนที่มีความอดทนอดกลั้นไม่ลุอำนาจกิเลส จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. วิริยะ
 2. ขันติ
 3. สัจจะ
 4. อธิษฐาน

๔๙. คนที่รักษาสัจจะถึงขั้นยอมสละชีวิตได้ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีระดับใด ?

 1. สัจจบารมี
 2. สัจจอุปบารมี
 3. สัจจปรมัตถบารมี
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. การตั้งใจแน่วแน่ที่จะละชั่วทำดี จัดเป็นการบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. เนกขัมมบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. อธิษฐานบารมี
 4. เมตตาบารมี