แนวข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.โท

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายให้สงบอะไร ? ๒. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ? ๓. ผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งอันน่าใคร่ เพราะถูกอะไรครอบงำ ? ๔. ปฏิบัติบูชา มีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ? ๕. ต้อนรับแบบใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ? ๖.…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๙

สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายสงบใจจากอะไร นิวรณ์ อุปกิเลส วัตถุกาม อุกุศลกรรม จะรู้แจ้งสรรพสิ่งตามเป็นจริง ต้องเจริญกัมมัฏฐานอะไร อนุสสติ อสุภะ สมถะ วิปัสสนา ข้อใด จัดเป็นอามิสบูชา ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย ให้เงินพ่อแม่ เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ รักษาศีล ข้อใดจัดเป็นอามิสปฏิสันถาร เลี้ยงอาหาร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๙

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. สมถกรรมฐาน มีความหมายตรงกับข้อใด ? ๒. การพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? ๓. ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? ๔. การละความชั่วทำความดี จัดเป็นบูชาประเภทใด ? ๕. การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนด้วยน้ำดื่ม จัดเข้าในข้อใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๘

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๗

บริกรรมว่า พุทโธ จัดเป็นการเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? สมถะ วิปัสสนา อสุภะ เมตตา ข้อใด จัดเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐาน ? เพ่งอสุภะ พิจารณาไตรลักษณ์ บริกรรมกสิณ บริกรรมอนุสสติ  ข้อใด ไม่ใช่กิเลสกาม ? ราคะ โลภะ…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๗

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๖

สมถกัมมัฏฐานเป็นอุบายให้เกิดอะไร ? กัมมัฏฐาน หมายถึงอะไร ? เจริญกัมมัฏฐานใด ทำให้เกิดปัญญา ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? การบูชาเป็นการแสดงออกถึงเรื่องใด ? ปฏิสันถารมีความหมายว่าอย่างไร ? อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ ? ผู้ถูกกามวิตกครอบงำ มีพฤติกรรมเช่นไร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๕

สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายสงบใจจากอะไร ? การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ? ข้อใด เป็นโทษของกิเลสกาม ? ข้อใด จัดเป็นวัตถุกาม ? ข้อใด จัดเป็นอามิสบูชา ? ปฏิบัติบูชา มีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ? ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

ขณะบริกรรมว่า พุทฺโธ พุทฺโธ จัดเป็นกัมมัฏฐานอะไร ? พิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นอะไร ? ข้อใด จัดเป็นอามิสบูชา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๔

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า สมถะ ? ผลของการเจริญวิปัสสนาคืออะไร ? ข้อใด จัดเป็นกิเลสกาม ? กามเป็นเหตุให้สัตว์หลงติดอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ? ข้อใด เป็นปฏิบัติบูชา ? ปูชนียบุคคล หมายถึงบุคคลประเภทใด ? เมื่อมีผู้มาเยือน ควรต้อนรับตามหลักปฏิสันถารอย่างไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๓

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. สมถกรรมฐาน เป็นอุบายให้เกิดสิ่งใด ? ก. อุบายสงบกายข. อุบายสงบวาจาค. อุบายสงบใจง. อุบายให้เกิดปัญญา ๒. ปัญญาสิกขา จัดเข้าในกัมมัฏฐานข้อใด ? ก. สมถกัมมัฏฐานข. วิปัสสนากรรมฐานค. มูลกัมมัฏฐานง. อารมณ์กัมมัฏฐาน ๓. สิ่งใดคือผลโดยตรงที่เกิดจากการเจริญกัมมัฏฐาน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๒

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑

๑. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า สมถะ ? ก. อุบายเรืองปัญญาข. อุบายสงบกายค. อุบายสงบใจง. อุบายสงบวาจา ๒. จะรู้แจ้งสรรพสิ่งตามเป็นจริง ต้องเจริญกัมมัฏฐานอะไร ? ก. อนุสสติกัมมัฏฐานข. สมถกัมมัฏฐานค. วิปัสสนากัมมัฏฐานง. อสุภกัมมัฏฐาน ๓. ผู้ลุ่มหลงอยู่กับการเล่นเกมส์…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๑

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐

๑. สมถกัมมัฏฐาน ตรงกับข้อใด ? ก. อุบายสงบกายข. อุบายสงบวาจาค. อุบายสงบใจง. อุบายเรืองปัญญา ๒. กัมมัฏฐานข้อใด อบรมให้เกิดปัญญา ? ก. สมถกัมมัฏฐานข. วิปัสสนากัมมัฏฐานค. อสุภกัมมัฏฐานง. อนุสสติกัมมัฏฐาน ๓. ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐาน…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. ข้อใด เป็นวิธีปฏิบัติทำให้จิตผ่องใส ? ๒. ข้อใด เป็นผลของการเจริญกัมมัฏฐาน ? ๓. เมื่อกล่าวบทว่า “อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ …” ควรระลึกถึงอะไร ? ๔. บทว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. ผู้หมั่นเจริญกัมมัฏฐาน ย่อมได้รับประโยชน์อย่างไร ? ๒. ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน ควรเลือกสถานที่เช่นไร ? ๓. ข้อใดเป็นอาการเบื้องต้นในการเจริญอานาปานสติ ? ๔. ผลของการเจริญวิปัสสนาเบื้องต้นคืออะไร ? ๕. การเจริญวิปัสสนา เป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร ? ๖. ผลสูงสุดแห่งการเจริญวิปัสสนา…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๘

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. พระอริยบุคคลชั้นใด ชื่อว่า พระอเสขะ ? ๒. การกระทำในข้อใด เป็นอุบายสงบใจ ? ๓. การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์ จัดเป็นบูชาใด ? ๔. การมอบไมตรีแก่ผู้มาเยือนลักษณะใด เรียกว่าธัมมปฏิสันถาร ? ๕. คนที่มีพยาบาทวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นไร…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๗

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. กัมมัฏฐานข้อใด เกี่ยวกับปัญญา ? ๒. เพื่อให้เกิดสมาธิในการเรียน ควรปฏิบัติตามหลักธรรมใด ? ๓. ผู้ที่ชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ชื่อว่าหลงยึดติดในอะไร ? ๔. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการบูชาแบบใด ว่าเป็นเลิศ ? ๕. การกล่าวต้อนรับด้วยคำไพเราะ ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๖

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. การศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญ พระเสขะ ต้องศึกษาเรื่องอะไร ? ๒. คำว่า สมถะ หมายถึงอะไร ? ๓. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ? ๔. ข้อใด ไม่ใช่รูปธรรม ? ๕. ข้อใด…

อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2544

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท สอบในสนามหลวง วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 1. การเจริญสมถกัมมัฏฐาน จัดเข้าในสิกขาข้อใด ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2544

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2543

ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท สอบในสนามหลวง วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 1. ข้อใด ไม่ใช่เป็นพระเสขะในอริยบุคคล 2 ?
อ่านต่อปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2543