ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๕

สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายสงบใจจากอะไร ?

 1. นิวรณ์
 2. อุปกิเลส
 3. วัตถุกาม
 4. อกุศลกรรม

การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ทำให้จิตสงบ
 2. ทำให้รู้แจ้ง
 3. ทำให้จิตผ่องใส
 4. ทำให้เบื่อหน่าย

ข้อใด เป็นโทษของกิเลสกาม ?

 1. ไม่รู้จักพอ
 2. ก่อการทะเลาะวิวาท
 3. ไม่มีเหตุผล
 4. ไม่มีคนเชื่อใจ

ข้อใด จัดเป็นวัตถุกาม ?

 1. รูป เสียง กลิ่น รส
 2. ตา หู จมูก ลิ้น
 3. ผม ขน เล็บ ฟัน
 4. ดิน น้ำ ลม ไฟ

ข้อใด จัดเป็นอามิสบูชา ?

 1. ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย
 2. ให้เงินพ่อแม่
 3. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่
 4. รักษาศีล

ปฏิบัติบูชา มีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ?

 1. ทำให้พ้นทุกข์
 2. ทำให้มีบริวาร
 3. ทำให้จิตสงบ
 4. ทำให้คนนับถือ

ข้อใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?

 1. ให้หนังสือธรรมะ
 2. ชวนปฏิบัติธรรม
 3. ต้อนรับด้วยสิ่งของ
 4. แนะนำอาชีพ

อะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางใจ ?

 1. ใช้จ่ายทรัพย์
 2. ใช้ชีวิตพอเพียง
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4. มีทรัพย์สมบัติ

จะบรรเทาพยาบาทวิตกด้วยวิธีใด ?

 1. แผ่เมตตา
 2. รักษาศีล
 3. สวดมนต์
 4. ฟังธรรม

วิหิงสาวิตกมีอะไรเป็นมูลเหตุ ?

 1. ราคะ
 2. โลภะ
 3. โทสะ
 4. โมหะ

ราคะ โทสะ โมหะ จัดเป็นไฟเพราะเหตุใด ?

 1. เผาโลกให้เร่าร้อน
 2. เผากิเลสให้เร่าร้อน
 3. เผาจิตใจให้เร่าร้อน
 4. เผากายให้เร่าร้อน

กิเลสใดทำใจคนให้มืดบอด ?

 1. ราคะ
 2. ริษยา
 3. โทสะ
 4. โมหะ

อัตตาธิปเตยยะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ถือตนเป็นใหญ่
 2. ถือสังคมเป็นใหญ่
 3. ถือพวกพ้องเป็นใหญ่
 4. ถือความถูกต้องเป็นใหญ่

คนยึดธรรมเป็นใหญ่ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เห็นแก่พวกพ้อง
 2. เห็นแก่ความถูกต้อง
 3. เห็นแก่ประโยชน์ตน
 4. เห็นแก่ความถูกใจ

ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ?

 1. อยากเป็นใหญ่
 2. อยากได้รับคำชม
 3. อยากได้ของฝาก
 4. อยากได้รับยกย่อง

ความอยากใด จัดเป็นวิภวตัณหา ?

 1. อยากออกจากตำแหน่ง
 2. อยากมียศถาบรรดาศักดิ์
 3. อยากเป็นมหาเศรษฐี
 4. อยากเกิดบนสวรรค์

ข้อใด จัดเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริยะ ?

 1. จูงใจคนได้
 2. ล่องหนได้
 3. ดำดินได้
 4. ทายใจคนได้

ข้อใด จัดเป็นพระวินัยปิฎก ?

 1. คำอธิบาย
 2. คำสั่ง
 3. คำสอน
 4. คำแนะนำ

ข้อใด จัดเป็นโลกัตถจริยา ?

 1. โปรดสัตว์โลก
 2. สงเคราะห์พระญาติ
 3. ประกาศพระศาสนา
 4. บัญญัติสิกขาบท

ข้อใด จัดเป็นพุทธัตถจริยา ?

 1. บัญญัติสิกขาบท
 2. สงเคราะห์ชาวโลก
 3. โปรดพุทธบิดา
 4. โปรดเวไนยสัตว์

ข้อใด จัดเป็นกรรมในวัฏฏะ ?

 1. เกิดกิเลส
 2. ทำกรรม
 3. รับผลกรรม
 4. เวียนว่ายตายเกิด

อธิสีลสิกขา คืออะไร ?

 1. การฝึกกาย วาจา
 2. การรักษาจิต
 3. การรู้สภาวธรรม
 4. การอบรมจิต

อปัสเสนธรรมข้อว่า พิจารณาแล้วอดกลั้น ควรใช้เมื่อใด ?

 1. ถูกทุกขเวทนาครอบงำ
 2. ถูกกิเลสครอบงำ
 3. ถูกความเสื่อมครอบงำ
 4. ถูกพยาบาทครอบงำ

อปัสเสนธรรมข้อว่าพิจารณาแล้วเว้นตรงกับข้อใด ?

 1. ทุกขเวทนา
 2. บัณฑิต
 3. ยารักษาโรค
 4. คนพาล

ข้อใด เป็นอารมณ์ของอัปปมัญญา ?

 1. ต้นไม้
 2. ภูเขา
 3. แม่น้ำ
 4. สรรพสัตว์

ข้อใด ไม่ใช่อานิสงส์ของการเจริญเมตตา ?

 1. หลับเป็นสุข
 2. ตื่นเป็นสุข
 3. ไม่ฝันร้าย
 4. ไม่มีโรคภัย

สังโยชน์ข้อใดที่พระโสดาบันละไม่ได้ ?

 1. สักกายทิฏฐิ
 2. วิจิกิจฉา
 3. สีลัพพตปรามาส
 4. กามราคะ

โอฆะเป็นชื่อของอะไร ?

 1. กิเลส
 2. ห้วงน้ำ
 3. อาสวะ
 4. สังโยชน์

โอฆะข้อใด ทำให้เกิดความเห็นผิด ?

 1. กาโมฆะ
 2. ภโวฆะ
 3. ทิฏโฐฆะ
 4. อวิชโชฆะ

ข้อใด ไม่ใช่คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา ?

 1. เชื่อกรรม
 2. เชื่อมงคลตื่นข่าว
 3. มีศรัทธา
 4. มีศีลบริสุทธิ์

เนยยะ ได้แก่บุคคลประเภทใด ?

 1. ผู้รู้ธรรมได้ทันที
 2. ผู้รู้ธรรมเมื่ออธิบายความ
 3. ผู้พอแนะนำได้
 4. ผู้สักแต่ว่าฟัง

บุคคลใด เปรียบเหมือนบัวเสมอน้ำ ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

ผู้บรรลุมรรคใด ทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางลง ?

 1. โสดาปัตติมรรค
 2. สกทาคามิมรรค
 3. อนาคามิมรรค
 4. อรหัตตมรรค

พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพีกถา เพื่อประโยชน์ใด ?

 1. ฟอกอัธยาศัยให้หมดจด
 2. กำจัดกิเลส
 3. ขจัดความตระหนี่
 4. ละความเห็นแก่ตัว

ข้อใด ไม่ใช่อานิสงส์การบริจาคทาน ?

 1. มีฐานะร่ำรวย
 2. เป็นที่รักของมหาชน
 3. มีชื่อเสียง
 4. มีคนอยากคบหา

ข้อใด จัดเป็นความหมายของอาวาสมัจฉริยะ ?

 1. หวงที่อยู่อาศัย
 2. หวงเงินทอง
 3. หวงวิชาความรู้
 4. หวงวงศ์สกุล

เวทนาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไร ?

 1. สัมผัส
 2. กิเลส
 3. กรรม
 4. ตัณหา

คนราคจริต มีลักษณะอย่างไร ?

 1. อวดดี
 2. ชอบโอ้อวด
 3. ข่มคนอื่น
 4. โมโหร้าย

คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. อสุภะ
 2. พรหมวิหาร
 3. อานาปานสติ
 4. อนุสสติ

เอหิปสฺสิโก มีความหมายอย่างไร ?

 1. เห็นได้ด้วยตนเอง
 2. ไม่จำกัดกาล
 3. ควรเรียกให้มาดู
 4. ควรน้อมเข้ามา

ญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย จัดเป็นวิสุทธิอะไร ?

 1. จิตตวิสุทธิ
 2. ญาณทัสสนวิสุทธิ
 3. ทิฏฐิวิสุทธิ
 4. กังขาวิตรณวิสุทธิ

เหตุเกิดแห่งทุกข์ ได้แก่อะไร ?

 1. ตัณหา
 2. อวิชชา
 3. อาสวะ
 4. อุปาทาน

ทางถึงความดับทุกข์ได้แก่อะไร ?

 1. ไตรสิกขา
 2. มรรค
 3. นิโรธ
 4. ปฏิจจสมุปบาท

ทรงหยั่งรู้ความเป็นไปของสรรพสิ่ง จัดเป็นพุทธคุณข้อใด ?

 1. สุคโต
 2. โลกวิทู
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

พุทธคุณข้อใด เป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลาย ?

 1. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 2. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 3. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
 4. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

พระสงฆ์ได้ชื่อว่า สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติเช่นไร ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?

 1. อาหุเนยฺโย
 2. ปาหุเนยฺโย
 3. ทกฺขิเณยฺโย
 4. อญฺชลิกรณีโย

บริจาคไตให้โรงพยาบาล จัดเป็นบารมีอะไร ?

 1. ทานบารมี
 2. ทานอุปบารมี
 3. ทานปรมัตถบารมี
 4. มหาบารมี

การศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ปัญญาบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. ขันติบารมี
 4. สัจจบารมี

อาสันนกรรมมีแก่ใคร ?

 1. คนป่วยไข้
 2. คนใกล้ตาย
 3. คนถูกจองจำ
 4. คนตายแล้ว