ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำว่า สมถะ หมายถึงอะไร ?

 1. มักน้อย
 2. สันโดษ
 3. สงบใจ
 4. เห็นแจ้ง

๒. การเจริญวิปัสสนา เป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร ?

 1. สภาวธรรม
 2. โลก
 3. อภิญญา
 4. ไตรภพ

๓. สิ่งที่ทำให้สัตว์หลงติดข้องอยู่ในโลก เรียกว่าอะไร ?

 1. กาม
 2. กิเลส
 3. กรรม
 4. วิบาก

๔. ข้อใด จัดเป็นวัตถุกาม ?

 1. รูป
 2. โลภะ
 3. อรติ
 4. โทสะ

๕. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการบูชาแบบใด ว่าเป็นเลิศ ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. สักการบูชา
 4. พุทธบูชา

๖. การกล่าวต้อนรับด้วยคำไพเราะ ชื่อว่าปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. อามิสปฏิสันถาร
 4. ธัมมปฏิสันถาร

๗. ความสบายใจของคนที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำ จัดเป็นสุขประเภทใด ?

 1. อามิสสุข
 2. นิรามิสสุข
 3. กายิกสุข
 4. เจตสิกสุข

๘. ความคิดที่จะเบียดเบียนกัน จัดเข้าในอกุศลวิตกใด ?

 1. กามวิตก
 2. พยาบาทวิตก
 3. วิหิงสาวิตก
 4. ถูกทุกข้อ

๙. คนถูกกามวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ชอบเบียดเบียน
 2. โลภ
 3. ปองร้าย
 4. หมกมุ่นในกาม

๑๐. กุศลวิตกใด เป็นปฏิปักษ์ต่อกามวิตก ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. อวิหิงสาวิตก มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อรติ

๑๒. ไฟชนิดใด เป็นเหตุให้คนล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. ไฟชนิดใด เป็นเหตุให้คนล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. ไฟในข้อใด ทำให้หลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. เห็นคนส่วนใหญ่ทำบุญจึงทำตาม จัดเข้าในอธิปไตยใด ?

 • อัตตาธิปไตย
 • โลกาธิปไตย
 • ธัมมาธิปไตย
 • ประชาธิปไตย

๑๖. ประชาธิปไตยล้มเหลว เพราะขาดอธิปไตยใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ปัญญาหยั่งรู้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. สัจจญาณ
 2. กิจจญาณ
 3. กตญาณ
 4. มรรคญาณ

๑๘. ปัญญาหยั่งรู้ว่า ทุกข์ละไม่ได้ กำหนดรู้ได้อย่างเดียว จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. สัจจญาณ
 2. กิจจญาณ
 3. กตญาณ
 4. มรรคญาณ

๑๙. ปัญญาหยั่งรู้ว่า เหตุเกิดทุกข์ ละได้แล้ว จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. สัจจญาณ
 2. กิจจญาณ
 3. กตญาณ
 4. มรรคญาณ

๒๐. อยากได้อำนาจมาครอง จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. กิเลสตัณหา

๒๑. ฆ่าตัวตายเพราะอกหัก จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ราคตัณหา

๒๒. ปิฎกใด กล่าวเรื่องศีลเป็นส่วนมาก ?

 1. วินัยปิฎก
 2. สุตตันตปิฎก
 3. อภิธรรมปิฎก
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ปิฎกใด กล่าวเรื่อง จิต เจตสิก รูป นิพพาน เป็นส่วนมาก ?

 1. วินัยปิฎก
 2. สุตตันตปิฎก
 3. อภิธรรมปิฎก
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. การสงเคราะห์ช่วยเหลือมนุษย์ จัดเข้าในจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๒๕. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธจริยา ๓ ประการเป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๒๕ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๒๖. จริยาใด ทำให้ความเป็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๒๗. ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว จัดเป็นวัฏฏะใด ?

 1. กิเลสวัฏฏะ
 2. กัมมวัฏฏะ
 3. วิปากวัฏฏะ
 4. สังสารวัฏฏะ

๒๘. อะไรเป็นเหตุให้มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุด ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. กิเลส กรรม วิบาก

๒๙. การบำเพ็ญสมถภาวนา จัดเข้าในสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ไตรสิกขา

๓๐. อานิสงส์ของการปฏิบัติตามไตรสิกขาโดยตรง คือข้อใด ?

 1. กำจัดทุกข์
 2. กำจัดโศก
 3. กำจัดภัย
 4. กำจัดกิเลส

๓๑. สิกขาข้อใด ทำลายอวิชชาได้ ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ไตรสิกขา

๓๒. ข้อใด แสดงความหมายของคำว่า ยากดีมีจนไม่พ้นตาย ได้ถูกต้อง ?

 1. ไตรเพท
 2. ไตรลักษณ์
 3. ไตรสิกขา
 4. ไตรภูมิ

๓๓. อกุศลธรรมใด เป็นข้าศึกโดยตรงต่อเมตตา ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

๓๔. อัปปมัญญาใด ส่งเสริมความยุติธรรม ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๕. พระอริยบุคคลใด ละสังโยชน์ได้ ๓ และทำราคะ โทสะ โมหะให้เบาบาง ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๖. ปาณาติปาตา เวรมณี มีความเชื่อมโยงกับสัมปรายิกัตถประโยชน์ข้อใด ?

 1. สัทธาสัมปทา
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

๓๗. อวิชชา คือความไม่รู้ ละได้ด้วยมรรคใด ?

 1. โสดาปัตติมรรค
 2. สกทาคามิมรรค
 3. อนาคามิมรรค
 4. อรหัตตมรรค

๓๘. อริยผลใด เป็นกระแสเบื้องต้นที่จะนำไปสู่พระนิพพาน ?

 1. โสดาปัตติผล
 2. สกทาคามิผล
 3. อนาคามิผล
 4. อรหัตตผล

๓๙. อนุปุพพีกถาข้อใด ขัดเกลาจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๔๐. ผู้ประกอบด้วยธัมมมัจฉริยะ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. หวงถิ่น
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวิชา

๔๑. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเป็นมารอะไร ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. อภิสังขารมาร
 4. มัจจุมาร

๔๒. คนที่ติดใจรักใคร่หมกมุ่นในกามคุณ ๕ ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. เมตตา
 2. กสิณ
 3. กายคตาสติ
 4. เทวตานุสสติ

๔๓. ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม จัดเป็นอะไร ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. สังขาร

๔๔. อาการย้ำคิดย้ำทำ ขาดความมั่นใจในตัวเอง เป็นลักษณะของคนจริตใด ?

 1. โทสจริต
 2. วิตักกจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๔๕. ธรรมคุณใด มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด ?

 1. สนฺทิฏฺฐิโก
 2. อกาลิโก
 3. เอหิปสฺสิโก
 4. โอปนยิโก

๔๖. ข้อใด ไม่ใช่หลักอปริหานิยธรรม ?

 1. หมั่นประชุม
 2. เคารพผู้ใหญ่
 3. ไม่บังคับสตรี
 4. คบสัตบุรุษ

๔๗. รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จัดเข้าในมรรคใด ?

 1. สัมมาสังกัปปะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๔๘. พุทธคุณข้อใด มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครู ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. โลกวิทู
 4. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๔๙. ปฏิบัติไม่ลวงโลกไม่มีมายาสาไถย ตรงกับสังฆคุณบทใด ?

 1. สุปฏิปนฺโน
 2. อุชุปฏิปนฺโน
 3. ญายปฏิปนฺโน
 4. สามีจิปฏิปนฺโน

๕๐. การบำเพ็ญบารมี ๓ ระดับ ระดับสูงสุดตรงกับข้อใด ?

 1. บารมี
 2. อุปบารมี
 3. ปรมัตถปารมี
 4. ถูกทุกข้อ