ทุกะ (หมวดสอง)

สัทธา 2

สัทธา 2 ประการ 1. กัมมผลสัทธา เชื่อกรรมและผลของกรรม 2. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต
อ่านต่อสัทธา 2

ฌาน 2

ฌาน 2 ประการ 1. อารัมมณูปนิชฌาน การเพ่งอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ 2. ลักขณูปนิชฌาน การเพ่งลักษณะ
อ่านต่อฌาน 2

ฌาน 2

ฌาน 2 ประเภท 1. รูปฌาน ฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ 2. อรูปฌาน ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์
อ่านต่อฌาน 2

เวทนา 2

เวทนา 2 ประการ 1. กายิกเวทนา เวทนาทางกาย ความรู้สึกทางกาย 2. เจตสิกเวทนา เวทนาทางใจ ความรู้สึกทางใจ
อ่านต่อเวทนา 2

อัตถะ 2

อัตถะ 2 ประการ 1. เนยยัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่จะต้องไขความ 2. นีตัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแล้ว
อ่านต่ออัตถะ 2

ทาน 2

ทาน 2 ประการ 1. ปาฏิบุคลิกทาน การให้จำเพาะบุคคล 2. สังฆทาน แปลว่า การให้แก่สงฆ์
อ่านต่อทาน 2

สุข 2

สุข 2 ประการ 1. สามิสสุข ความสุขที่อิงอามิส 2. นิรามิสสุข ความสุขที่ไม่อิงอามิส
อ่านต่อสุข 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. อุปาทินนธรรม แปลว่า ธรรมที่ถูกยึด 2. อนุปาทินนธรรม แปลว่า ธรรมที่ไม่ถูกยึด
อ่านต่อธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. สังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยปรุงแต่ง 2. อสังขตธรรม ธรรมอันปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่ง
อ่านต่อธรรม 2

ธรรม 2

ธรรม 2 ประการ 1. โลกิยธรรม หรือ โลกียธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก 2. โลกุตรธรรม ธรรมอันมิใช่วิสัยของโลก
อ่านต่อธรรม 2

ศาสนา 2

ศาสนา คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเหล่าสาวก 2 ประการ 1. ปริยัติศาสนา คำสอนฝ่ายปริยัติ 2. ปฏิบัติศาสนา คำสอนฝ่ายปฏิบัติ
อ่านต่อศาสนา 2

สัจจะ 2

สัจจะ ความจริงที่มีอยู่บนโลก มี 2 ประการ คือ 1. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมุติ 2. ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์
อ่านต่อสัจจะ 2

สังคหะ 2

สังคหะ การสงเคราะห์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 2 ประการ 1. อามิสสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยอามิส 2. ธัมมสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยธรรม
อ่านต่อสังคหะ 2

เวปุลละ 2

เวปุลละ ความไพบูลย์ หรือ ความเต็มเปี่ยม 2 ประการ 1. อามิสเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งอามิส 2. ธัมมเวปุลละ คือ ความไพบูลย์แห่งธรรม
อ่านต่อเวปุลละ 2