ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๕

๑. การศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญ พระเสขะ ต้องศึกษาเรื่องอะไร ?

 1. พระธรรมวินัย
 2. สมถวิปัสสนา
 3. พระไตรปิฎก
 4. ศีล สมาธิ ปัญญา

๒. คำว่า สมถะ หมายถึงอะไร ?

 1. มักน้อย
 2. พอมีพอกิน
 3. ความสงบ
 4. ความเห็นแจ้ง

๓. กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เรียกว่าอะไร ?

 1. กามคุณ
 2. กิเลสกาม
 3. วัตถุกาม
 4. กามฉันทะ

๔. ข้อใด ไม่ใช่รูปธรรม ?

 1. ดิน
 2. น้ำ
 3. ลม
 4. เวทนา

๕. ข้อใด จัดเป็นโลกิยธรรม ?

 1. ฌาน
 2. มรรค
 3. ผล
 4. นิพพาน

๖. ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?

 1. สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
 2. ถวายพระพุทธรูป
 3. บูชาด้วยดอกไม้
 4. รักษาศีล ๕

๗. การต้อนรับแขกผู้มาเยือนถึงเรือนชาน เรียกว่าอะไร ?

 1. อามิสบูชา
 2. การปฏิสันถาร
 3. ปฏิบัติบูชา
 4. การแบ่งปันน้ำใจ

๘. ข้อใด ไม่จัดเป็นอริยปริเยสนา การแสวงหาอย่างประเสริฐ ?

 1. ประกอบสัมมาชีพ
 2. แสวงหาความสงบ
 3. แสวงหาทางพ้นผิด
 4. แสวงหาทางพ้นทุกข์

๙. ปาพจน์ ๒ คืออะไรบ้าง ?

 1. ธรรมและวินัย
 2. โลกิยะ โลกุตตระ
 3. สมถะ วิปัสสนา
 4. นามธรรม รูปธรรม

๑๐. อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง ได้แก่ข้อใด ?

 1. เทวดา
 2. ต้นไม้
 3. อมนุษย์
 4. มนุษย์

๑๑. การทำจิตให้เป็นสมาธิ คือการทำอย่างไร ?

 1. การนั่งขัดสมาธินิ่งๆ
 2. การข่มใจไม่ให้โกรธเคือง
 3. การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก
 4. การทำใจให้นิ่ง มีอารมณ์เดียว

๑๒. ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ จัดเข้าในสุขข้อใด ?

 1. กายิกสุข
 2. เจตสิกสุข
 3. สามิสสุข
 4. นิรามิสสุข

๑๓. ความเป็นใหญ่ใครๆ ก็ชอบ แต่ถืออะไรเป็นใหญ่จึงจะดี ?

 1. ถือตนเองเป็นใหญ่
 2. ถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่
 3. ถือประชาชนเป็นใหญ่
 4. ถือธรรมเป็นใหญ่

๑๔. คนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นตลอดเวลา เพราะถูกวิตกใดครอบงำ ?

 1. กามวิตก
 2. พยาบาทวิตก
 3. วิหิงสาวิตก
 4. วิตกจริต

๑๕. คิดอย่างไร จัดเป็นเนกขัมมวิตก ?

 1. คิดต้องการมีคู่
 2. คิดหนีปัญหาชีวิต
 3. คิดทำร้ายตัวเอง
 4. คิดออกบวช

๑๖. ไฟชนิดใด เป็นเหตุให้เกิดความลุ่มหลง มีปัญญามืดบอด ?

 1. ไฟคือราคะ
 2. ไฟคือโทสะ
 3. ไฟคือโมหะ
 4. ไฟคือกาม

๑๗. คาถาหัวใจเศรษฐีว่า อุ. อา. กะ. สะ. ตรงกับประโยชน์ข้อใด ?

 1. ประโยชน์ในภพนี้
 2. ประโยชน์ในภพหน้า
 3. ปรมัตถประโยชน์
 4. ประโยชน์อย่างยิ่ง

๑๘. ข้อใด ตรงกับหลักธรรมาธิปไตย ?

 1. การลงคะแนนโดยใช้เสียงข้างมาก
 2. การไม่ทุจริตในการเลือกตั้ง
 3. การร่วมลงนามเพื่อฟ้องขับไล่
 4. การชุมนุมคัดค้านร่างกฏหมาย

๑๙. ” ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ” จัดเป็นอนุตตริยะใด ?

 1. ลาภานุตตริยะ
 2. ทัสสนานุตตริยะ
 3. ปฏิปทานุตตริยะ
 4. สวนานุตตริยะ

๒๐. ผู้มีความเห็นว่า ” ทำบุญสูญเปล่า ไหว้เจ้าได้กิน เพราะว่าบุญไม่มี บาปไม่มี ” จัดเป็นคนเช่นไร ?

 1. คนไม่เชื่ออะไรง่ายๆ
 2. คนไม่มีความคิด
 3. คนใจคอคับแคบ
 4. คนมีความเห็นผิด

๒๑. นางมณีเมขลา เทพธิดาในเรื่องมหาชนก จัดเข้าในเทพใด ?

 1. สมมติเทพ
 2. วิสุทธิเทพ
 3. อุปปัตติเทพ
 4. กามเทพ

๒๒. พระมหากษัตริย์ จัดเข้าในเทพใด ?

 1. สมมติเทพ
 2. อุปปัตติเทพ
 3. วิสุทธิเทพ
 4. ไม่จัดเป็นเทพ

๒๓. สมุจเฉทปหาน การละด้วยตัดขาด ได้แก่การละของใคร ?

 1. คนทั่วไป
 2. คนได้ฌาน
 3. พระอรหันต์
 4. คนตั้งใจละเว้น

๒๔. ข้อใด ไม่จัดเข้าในอิทธิปาฏิหาริยะ มีฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ ?

 1. ล่องหนได้
 2. ดักใจทายใจคนได้
 3. ดำดินได้
 4. ไม่มีข้อถูก

๒๕. ชาดกต่างๆ ในพระไตรปิฎก จัดเข้าในปิฎกใด ?

 1. พระวินัยปิฎก
 2. พระสุตตันตปิฎก
 3. พระอภิธรรมปิฎก
 4. พระธรรมปิฎก

๒๖. การสงเคราะห์คนทั้งหลาย โดยฐานเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สงเคราะห์เข้าในพุทธจริยาข้อใด ?

 1. พุทธัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. โลกัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๒๗. พระพุทธเจ้าเสด็จไปห้ามพระญาติ ผู้วิวาทกันเพราะแย่งน้ำเข้านา สงเคราะห์เข้าในพุทธจริยาข้อใด ?

 1. พุทธัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. ธรรมจริยา
 4. อัตถจริยา

๒๘. ข้อใด ไม่จัดเข้าในกามภพ ภพอันเป็นกามาวจร ?

 1. นรก
 2. มนุษย์
 3. สวรรค์ ๖ ชั้น
 4. อรูปพรหม ๔ ชั้น

๒๙. ผู้หวงความรู้ ไม่ยอมบอกเพื่อนขณะทำข้อสอบ เป็นมัจฉริยะใด ?

 1. ธัมมมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ไม่เป็นมัจฉริยะ

๓๐. ปฏิบัติอย่างไร จึงเรียกว่า กายวิเวก ความสงัดกาย ?

 1. การทำใจให้สงบ
 2. การอยู่ในที่สงบเงียบ
 3. การไม่คิดฟุ้งซ่าน
 4. การนั่งนิ่งๆ ไม่ไหวติง

๓๑. ข้อใด จัดเป็นปฏิเวธสัทธรรม ?

 1. เรียนจบธรรมศึกษาเอก
 2. ขยันสวดมนต์ไหว้พระ
 3. สิ้นความสงสัยในพระรัตนตรัย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. ภูมิอันหาความเจริญมิได้ เรียกว่าอะไร ?

 1. อบาย
 2. อุบาย
 3. นรก
 4. อุบาทว์

๓๓. คนประเภทใด เปรียบได้กับสัตว์นรก ?

 1. คนหลอกลวงผู้อื่น
 2. นักโทษถูกจองจำ
 3. คนกินของสกปรก
 4. คนอดอยากผอมโซ

๓๔. คนถูกอวิชชาครอบงำจิตใจ เพราะไม่รู้อะไร ?

 1. ไม่รู้หนังสือ
 2. ไม่รู้จักบาป-บุญ
 3. ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์
 4. ไม่รู้จักยาบ้า

๓๕. ต้องการให้เด็กผู้ยากไร้ พ้นจากความหิวโหย จัดเข้าในข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๖. อะไรเป็นข้าศึกโดยตรงของเมตตา ?

 1. กามราคะ
 2. ริษยา
 3. พยาบาท
 4. วิหิงสา

๓๗. ความถือมั่นข้อใด เป็นเหตุให้กลายเป็นคนหัวดื้อ มีความเห็นผิด ชอบทะเลาะกับคนอื่นเป็นประจำ ?

 1. ความถือมั่นกาม
 2. ความถือมั่นทิฏฐิ
 3. ความถือมั่นศีล
 4. ความถือตัว

๓๘. กิเลสเป็นดุจห้วงน้ำท่วมใจสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

 1. โอฆะ
 2. โยคะ
 3. อาสวะ
 4. ปฏิฆะ

๓๙. สิ่งของที่เตรียมไว้ทำบุญ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทายก
 2. ปฏิคาหก
 3. ปัจจัย
 4. ทักขิณา

๔๐. ธรรมสมาทานที่ให้ทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป ตรงกับข้อใด ?

 1. ซื้อหวยหวังถูกรางวัล
 2. ลักลอบค้าสัตว์ป่า
 3. เสี่ยงตายจับยาบ้า
 4. ช่วยเหลือนักโทษประหาร

๔๑. ข้อใด ไม่จัดเข้าในวรรณะ ๔ ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพทย์
 4. ศูทร

๔๒. การไม่รักษากิริยามารยาทให้เรียบร้อย จัดเป็นวิบัติข้อใด ?

 1. สีลวิบัติ
 2. อาจารวิบัติ
 3. ทิฏฐิวิบัติ
 4. อาชีววิบัติ

๔๓. การชักชวนให้คนอื่นมีใจเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นการกล่าวถึงอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สวรรค์
 4. เนกขัมมอานิสงส์

๔๔. ปีติ ความอิ่มใจ เปรียบด้วยคลื่นกระทบฝั่ง จัดเป็นปีติชนิดใด ?

 1. ปีติชั่วขณะ
 2. ปีติเป็นพักๆ
 3. ปีติโลดโผน
 4. ปีติซาบซ่าน

๔๕. ลัทธิเหยียดผิว เกิดขึ้นเพราะมีมัจฉริยะข้อใด ?

 1. ธรรมมัจฉริยะ
 2. กุลมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ลาภมัจฉริยะ

๔๖. คนหวงวิชาความรู้ ไม่ยอมถ่ายทอดให้คนอื่น เกรงว่าเขาจะรู้ทัน จัดเป็นมัจฉริยะข้อใด ?

 1. ธรรมมัจฉริยะ
 2. กุลมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. อาวาสมัจฉริยะ

๔๗. เพราะเหตุใด ความตาย จึงได้ชื่อว่า มัจจุมาร ?

 1. เพราะเป็นเหตุฆ่าตัวตาย
 2. เพราะเป็นเหตุตัดความทุกข์
 3. เพราะเป็นเหตุตัดชีวิต
 4. เพราะเป็นเหตุตัดความดี

๔๘. ข้อใด ไม่ใช่ท้าวมหาราช ๔ ที่ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ?

 1. ท้าวธตรฐ
 2. ท้าวสักกะ
 3. ท้าวกุเวร
 4. ท้าววิรูปักข์

๔๙. ชาดกเรื่อง พระมหาชนก เป็นแบบอย่างของผู้บำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. สัจจบารมี
 3. วิริยบารมี
 4. ขันติบารมี

๕๐. การบริจาคดวงตา เพื่อช่วยเหลือคนตาบอด จัดเป็นบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. ทานอุปบารมี
 3. ทานปรมัตถบารมี
 4. ถูกทุกข้อ