ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายสงบอะไร ?

 1. สงบกาย
 2. สงบวาจา
 3. สงบใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๒. การพิจารณาสภาวธรรมตามความเป็นจริง จัดเป็นกัมมัฏฐานใด ?

 1. สมถกัมมัฏฐาน
 2. วิปัสสนากัมมัฏฐาน
 3. อสุภะ
 4. อนุสสติ

๓. กิเลสกาม หมายถึงข้อใด ?

 1. ราคะ
 2. โลภะ
 3. อิจฉา
 4. ถูกทุกข้อ

๔. วัตถุกาม หมายถึงข้อใด ?

 1. รูปสวย
 2. เสียงไพเราะ
 3. กลิ่นหอม
 4. ถูกทุกข้อ

๕. อามิสบูชา หมายถึงการบูชาด้วยอะไร ?

 1. การถวายดอกไม้
 2. การถวายอาหาร
 3. การถวายศาลา
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ธัมมปฏิสันถาร หมายถึงการกระทำในข้อใด ?

 1. ต้อนรับตามสมควร
 2. ถวายดอกไม้
 3. ถวายศาลา
 4. ถวายอาหาร

๗. คนมีสุขภาพดี ได้ชื่อว่ามีความสุขประเภทใด ?

 1. อามิสสุข
 2. นิรามิสสุข
 3. กายิกสุข
 4. เจตสิกสุข

๘. คนถูกพยาบาทวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ชอบเบียดเบียน
 2. โลภ
 3. ปองร้าย
 4. หมกมุ่นในกาม

๙. คนถูกวิหิงสาวิตกครอบงำ มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ชอบเบียดเบียน
 2. จองเวร
 3. ปองร้าย
 4. หมกมุ่นในกาม

๑๐. กุศลวิตกใด เป็นปฏิปักษ์ต่อพยาบาทวิตก ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. เนกขัมมวิตก มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อรติ

๑๒. ไฟคือราคะ เป็นเหตุให้คนล่วงละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๓. คนถูกไฟคือโทสะแผดเผา มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. หงุดหงิดฉุนเฉียว
 2. หลงงมงาย
 3. โลภ
 4. มักมากในกาม

๑๔. คนหลงผิดไม่รู้จักบาป บุญ คุณโทษ เพราะถูกไฟใดครอบงำ ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อัตตาธิปเตยยะ ?

 1. ถือตนเป็นใหญ่
 2. ถือเสียงข้างมาก
 3. ถือประชาชน
 4. ถือความถูกต้อง

๑๖. ประชาธิปไตย จัดเข้าในอธิปเตยยะใด ?

 1. อัตตาธิปเตยยะ
 2. โลกาธิปเตยยะ
 3. ธัมมาธิปเตยยะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. สัจจญาณ ทำหน้าที่อย่างไรในทุกข์ ?

 1. รู้ทุกข์
 2. ละทุกข์
 3. บรรเทาทุกข์
 4. ดับทุกข์

๑๘. กิจจญาณ ทำหน้าที่อย่างไรในทุกขสมุทัย ?

 1. ควรรู้
 2. ควรละ
 3. ควรทำให้แจ้ง
 4. ควรดำเนิน

๑๙. กตญาณ ทำหน้าที่อย่างไรในทุกขนิโรธ ?

 1. รู้แล้ว
 2. ละแล้ว
 3. ทำให้แจ้งแล้ว
 4. ดำเนินแล้ว

๒๐. มัวเมาในอิฏฐารมณ์ จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. หวงอะไร จัดเป็นภวตัณหา ?

 1. หวงลาภ
 2. หวงสมบัติ
 3. หวงตำแหน่ง
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. เรื่องพระมหาชนก มาจากปิฎกใด ?

 1. วินัยปิฎก
 2. สุตตันตปิฎก
 3. อภิธรรมปิฎก
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. อาคาริยวินัย หมายถึงวินัยของใคร ?

 1. บ้าน
 2. วัด
 3. โรงเรียน
 4. คฤหัสถ์

๒๔. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจ ๕ อย่าง จัดเป็นจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๒๕. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท จัดเป็นจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๒๖. วัฏฏะ วนเวียนอย่างไร ?

 1. กิเลสกรรมวิบาก
 2. วิบากกรรม
 3. กรรมกิเลส
 4. กรรมกิเลสวิบาก

๒๗. กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง จัดเข้าในวัฏฏะใด ?

 1. กิเลสวัฏฏ์
 2. กัมมวัฏฏ์
 3. วิปากวัฏฏ์
 4. สังสารวัฏฏ์

๒๘. กิเลสในข้อใด เป็นต้นเหตุให้เกิดวัฏฏะ ?

 1. กามราคะ
 2. นิวรณ์
 3. ปฏิฆะ
 4. อวิชชา

๒๙. การเจริญวิปัสสนา จัดเข้าในสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. อธิจิตตสิกขา หมายถึงการฝึกอบรมในเรื่องใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. ข้อวัตรปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมกาย วาจา จัดเข้าในสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ไตรสิกขา

๓๒. อาการใด บ่งบอกถึงสามัญญลักษณะ ?

 1. แก่
 2. เจ็บ
 3. ตาย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. พิจารณาแล้วเสพ อดกลั้น เว้น บรรเทา เป็นหลักธรรมใด ?

 1. อปัสเสนธรรม
 2. โพธิปักขิยธรรม
 3. โลกุตรธรรม
 4. โลกธรรม

๓๔. ภาวนาว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ จัดเป็นการเจริญอัปปมัญญาใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๓๕. เชื่อว่า ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว จัดเข้าในสัมปรายิกัตถประโยชน์ใด ?

 1. สัทธาสัมปทา
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

๓๖. พระอริยบุคคลใด ละอวิชชาได้เด็ดขาด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๗. พระพุทธเจ้าตรัสอนุปุพพีกถาก่อนที่จะแสดงธรรมใด ?

 1. อริยสัจ
 2. ธรรมจักร
 3. อนัตตลักขณสูตร
 4. อาทิตปริยายสูตร

๓๘. ผู้ประกอบด้วยอาวาสมัจฉริยะ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. หวงที่อยู่
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวิชา

๓๙. กรรมฝ่ายอกุศล จัดเป็นมารใด ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. อภิสังขารมาร
 4. มัจจุมาร

๔๐. ไม่อยากจองเวรอาฆาตใคร ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. เมตตา
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. อนุสสติ

๔๑. คำตอบในข้อใด จัดเป็นนามในขันธ์ ๕ ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. อาการหงุดหงิด ฉุนเฉียวโกรธง่าย เป็นลักษณะของคนมีจริตใด ?

 1. โทสจริต
 2. วิตักกจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๔๓. อาการฉุนเฉียวโกรธง่าย ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. พรหมวิหาร
 3. อานาปานสติ
 4. อนุสสติ

๔๔. โรคซึมเศร้า เป็นอาการของคนมีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตักกจริต

๔๕. โรคซึมเศร้า ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. พรหมวิหาร
 3. อานาปานสติ
 4. อนุสสติ

๔๖. คำสอนในพระพุทธศาสนาทันสมัยตลอดกาล หมายถึงข้อใด ?

 1. สนฺทิฏฺฐิโก
 2. อกาลิโก
 3. เอหิปสฺสิโก
 4. โอปนยิโก

๔๗. สัมมาทิฏฐิ หมายถึงความเห็นชอบในเรื่องใด ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. พุทธคุณบทใด มีความหมายว่าความรู้คู่คุณธรรม ?

 1. อรหํ
 2. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 3. โลกวิทู
 4. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน

๔๙. คนมีปณิธานในการละชั่วทำดี ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. เนกขัมมบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. สัจจบารมี
 4. อธิษฐานบารมี

๕๐. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ว่าโดยย่อมีกี่อย่าง ?

 1. ๓ อย่าง
 2. ๕ อย่าง
 3. ๗ อย่าง
 4. ๘ อย่าง