ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. พระอริยบุคคลชั้นใด ชื่อว่า พระอเสขะ ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒. การกระทำในข้อใด เป็นอุบายสงบใจ ?

 1. พิจารณาสังขารว่าไม่เที่ยง
 2. พิจารณาสังขารว่าเป็นทุกข์
 3. พิจารณาสังขารว่าเป็นอสุภะ
 4. พิจารณาสังขารว่าไม่ใช่ตัวตน

๓. การปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์ จัดเป็นบูชาใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. ธัมมบูชา
 4. สักการบูชา

๔. การมอบไมตรีแก่ผู้มาเยือนลักษณะใด เรียกว่าธัมมปฏิสันถาร ?

 1. นำน้ำมาให้ดื่ม
 2. จัดหมากพลูไว้ให้
 3. กล่าวธรรมให้ฟัง
 4. มอบพระเครื่องให้

๕. คนที่มีพยาบาทวิตก มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ออกล่าสัตว์ในป่า
 2. ผูกใจเจ็บที่ถูกรังแก
 3. ชอบยกพวกตีกัน
 4. คิดอยากได้ของคนอื่น

๖. กุศลวิตกข้อใด เป็นปฏิปักข์ต่อกามวิตก ?

 1. เนกขัมมวิตก
 2. อพยาบาทวิตก
 3. อวิหิงสาวิตก
 4. ถูกทุกข้อ

๗. คนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ เพราะถูกไฟกองใดเผา ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟธาตุ

๘. ข่าวฆ่ากันตายเพราะอารมณ์โกรธ สาเหตุเกิดจากไฟกองใด ?

 1. ไฟตัณหา
 2. ไฟโมหะ
 3. ไฟราคะ
 4. ไฟโทสะ

๙. คนที่คล้อยตามกระแสนิยมของสังคม ตรงกับอธิปเตยยะข้อใด ?

 1. โลกาธิปเตยยะ
 2. อัตตาธิปเตยยะ
 3. ธัมมาธิปเตยยะ
 4. ไม่ใช่อธิปเตยยะ

๑๐. ปัญญาหยั่งรู้ว่า การเกิดเป็นทุกข์ จัดเป็นญาณอะไร ?

 1. สัจจญาณ
 2. กิจจญาณ
 3. กตญาณ
 4. มรรคญาณ

๑๑. “ อยากเป็นสะใภ้นายก ” จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. สิ้นตัณหา

๑๒. อนุปาทินนกสังขาร สังขารไม่มีใจครอง ตรงกับข้อใด ?

 1. มนุษย์
 2. อมนุษย์
 3. ต้นไม้
 4. เทวดา

๑๓. ในเรื่องปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องปาฏิหาริย์ใด ?

 1. อิทธิปาฏิหาริย์
 2. อาเทสนาปาฏิหาริย์
 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. คำว่า “ วิสุทธิเทพ ” สำหรับใช้เรียกใคร ?

 1. พระเจ้าแผ่นดิน
 2. พระอรหันต์
 3. พระภูมิเจ้าที่
 4. พระอินทร์

๑๕. พุทธจริยาข้อใด ทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลก ?

 1. ช่วยคนให้พ้นทุกข์
 2. บัญญัติสิกขาบท
 3. เทศน์โปรดพระญาติ
 4. ประกาศคำสอน

๑๖. สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ชั้นใดจัดว่าต่ำที่สุด ?

 1. ดุสิต
 2. ดาวดึงส์
 3. นิมมานรดี
 4. จาตุมมหาราชิกา

๑๗. การสวดมนต์ให้จิตสงบจากความฟุ้งซ่าน จัดเป็นวิเวกใด ?

 1. กายวิเวก
 2. จิตตวิเวก
 3. อุปธิวิเวก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. การฝึกหัดในข้อใด จัดเป็นศีลสิกขา ?

 1. การรักษามารยาททางกาย
 2. การรักษาจิตให้อยู่ในอำนาจ
 3. การรอบรู้สภาวธรรมทั้งปวง
 4. การรักษาใจไม่ให้เศร้าหมอง

๑๙. เมื่อรู้ว่า “ คบคนพาล พาลพาไปหาผิด ” พึงปฏิบัติตนตามหลักอปัสเสนธรรมข้อใด ?

 1. พิจารณาแล้วเสพ
 2. พิจารณาแล้วเว้น
 3. พิจารณาแล้วอดกลั้น
 4. พิจารณาแล้วบรรเทา

๒๐. คำว่า “ โสมนัส ” ในเวทนา ๕ หมายเอาเวทนาในข้อใด ?

 1. ทุกข์ใจ
 2. ทุกข์กาย
 3. สุขใจ
 4. สุขกาย

๒๑. ผู้ปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขความเจริญ โดยไม่เจาะจงว่าใคร จัดเป็นอัปปมัญญาข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๒. ผู้ที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วมีจิตริษยา ชื่อว่าไม่มีอัปปมัญญาข้อใด ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๓. เมื่อไม่รู้ในทุกข์ ย่อมไม่รู้อะไร อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ?

 1. ทุกข์
 2. สมุทัย
 3. นิโรธ
 4. มรรค

๒๔. นิกายเถรวาทในประเทศไทย ไม่มีพุทธบริษัทใด ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. อุบาสก
 4. อุบาสิกา

๒๕. นักเรียนที่ต้องฟังครูอธิบายบทเรียนตั้งหลายครั้ง จึงจะเข้าใจจัดเป็นบุคคลประเภทใด ?

 1. อุคฆติตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๖. คนถูกโอฆะคืออวิชชาครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ชอบถือศีลฟังเทศน์
 2. เชื่อกรรมลิขิต
 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
 4. ไม่รู้วิธีดับทุกข์

๒๗. คนที่มีจิตใจตระหนี่ ควรฟังอนุปุพพีกถาข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๒๘. อนุปุพพีกถา ข้อใดสนับสนุนส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกัน ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๒๙. คนหวงความดี กลัวคนอื่นจะดีกว่า ชื่อว่าตระหนี่อะไร ?

 1. ตระกูล
 2. ที่อยู่
 3. วรรณะ
 4. ลาภ

๓๐. คนที่ไม่รู้จักแบ่งปัน หวงไว้บริโภคคนเดียว เพราะตระหนี่อะไร ?

 1. ตระกูล
 2. ลาภ
 3. วรรณะ
 4. ธรรม

๓๑. มัจฉริยะ ความตระหนี่หวงแหน มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 1. มานะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. โลภะ

๓๒. “ ถูกยั่วโทสะ ยิงไม่ยั้ง ” เพราะถูกมารข้อใดครอบงำ ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. มัจจุมาร
 4. เทวปุตตมาร

๓๓. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเข้าในมารข้อใด ?

 1. มัจจุมาร
 2. เทวปุตตมาร
 3. ขันธมาร
 4. อภิสังขารมาร

๓๔. คนที่ถือมงคลตื่นข่าว ชอบเชื่อข่าวลือ จัดเป็นคนมีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. วิตกจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๓๕. อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง เหมาะสำหรับคนมีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. วิตกจริต
 4. สัทธาจริต

๓๖. คนจะมีความรู้คู่คุณธรรมได้นั้น พึงประพฤติอนุโลมตามพุทธคุณข้อใด ?

 1. สมฺมาสมฺพุทฺโธ
 2. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
 3. สุคโต โลกวิทู
 4. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ

๓๗. ธรรมคุณข้อว่า “ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ ” ตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้บรรลุย่อมเห็นผลเองรู้เอง
 2. ไม่ต้องเชื่อตามคำพูดคนอื่น
 3. อันวิญญูพึงรู้แจ้งเฉพาะตน
 4. ผู้ไม่ใช่วิญญูพึงรู้แจ้งไม่ได้

๓๘. สังฆคุณบทว่า “ อญฺชลิกรณีโย ” ตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้ควรของคำนับ
 2. ผู้ควรของต้อนรับ
 3. ผู้ควรของทำบุญ
 4. ผู้ควรทำอัญชลี

๓๙. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติตนเช่นไร ?

 1. ปฏิบัติดีแล้ว
 2. ปฏิบัติไม่ลวงโลก
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๐. การปฏิบัติตามพุทธคุณข้อ สุคโต ย่อมเกิดประโยชน์อย่างไร ?

 1. เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนเขา
 2. รู้จักอัธยาศัยของคนต่างถิ่น
 3. รู้จักถิ่นฐานบ้านเมืองต่างๆ
 4. เมื่อไปที่ใด ที่นั้นเจริญรุ่งเรือง

๔๑. หากจะเปรียบวิสุทธิ ๗ เหมือนกับบันได ๗ ขั้น บันไดขั้นแรก ตรงกับข้อใด ?

 1. จิตตวิสุทธิ
 2. ทิฏฐิวิสุทธิ
 3. สีลวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๔๒. ผู้ที่เจริญสมาธิจนได้บรรลุฌาน จัดเป็นวิสุทธิข้อใด ?

 1. จิตตวิสุทธิ
 2. กังขาวิตรณวิสุทธิ
 3. สีลวิสุทธิ
 4. ญาณทัสสนวิสุทธิ

๔๓. การไม่รู้ว่า “ ชรามรณะเป็นต้นมีเพราะชาติ ชาติมีเพราะภพ ” จัดเป็นอวิชชาข้อใด ?

 1. ไม่รู้จักความดับทุกข์
 2. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
 3. ไม่รู้จักอดีตและอนาคต
 4. ไม่รู้จักอดีตและปัจจุบัน

๔๔. คนที่ตั้งใจแน่วแน่ว่า จะไม่ดื่มสุรา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ขันติบารมี
 2. อุเบกขาบารมี
 3. ศีลบารมี
 4. อธิษฐานบารมี

๔๕. ชาดกใด กล่าวถึงการบำเพ็ญวิริยบารมี ?

 1. มหาชนกชาดก
 2. เวสสันดรชาดก
 3. เตมิยชาดก
 4. เนมิราชชาดก

๔๖. ชาดกใด กล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมี ?

 1. มหาชนกชาดก
 2. จันทกุมารชาดก
 3. เวสสันดรชาดก
 4. สุวรรณสามชาดก

๔๗. การบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย จัดเป็นบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. ทานอุปบารมี
 3. เมตตาบารมี
 4. เมตตาอุปบารมี

๔๘. คนบางคนทำกรรมชั่ว แต่ยังคงได้รับความสุขความเจริญอยู่เพราะเหตุใด ?

 1. เพราะกรรมดีที่เคยทำกำลังให้ผลอยู่
 2. เพราะกรรมชั่วที่ทำยังไม่ได้ช่องให้ผล
 3. เพราะกรรมดียังมีกำลังมากกว่า
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. กรรมที่ทำเมื่อจวนจะตาย เรียกว่ากรรมอะไร ?

 1. อาสันนกรรม
 2. อโหสิกรรม
 3. ครุกรรม
 4. พหุลกรรม

๕๐. ผู้ประสบอุบัติเหตุตายก่อนอายุขัย เพราะกรรมใดให้ผล ?

 1. อุปปีฬกกรรม
 2. ชนกกรรม
 3. อุปฆาตกรรม
 4. พหุลกรรม