ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. สมถกัมมัฏฐาน เป็นอุบายให้สงบอะไร ?

 1. สงบกาย
 2. สงบวาจา
 3. สงบใจ
 4. เรืองปัญญา

๒. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร ?

 1. ทำให้จิตสงบ
 2. ทำให้รู้แจ้ง
 3. ทำให้จิตผ่องใส
 4. ทำให้เบื่อหน่าย

๓. ผู้ลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่ในสิ่งอันน่าใคร่ เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

 1. กิเลสกาม
 2. วัตถุกาม
 3. กามาสวะ
 4. กามวิตก

๔. ปฏิบัติบูชา มีประโยชน์สูงสุดอย่างไร ?

 1. ทำให้พ้นทุกข์
 2. ทำให้มีบริวาร
 3. ทำให้จิตสงบ
 4. ทำให้คนนับถือ

๕. ต้อนรับแบบใด จัดเป็นธัมมปฏิสันถาร ?

 1. เลี้ยงอาหาร
 2. สนทนาธรรม
 3. ให้สิ่งของ
 4. ให้หนังสือ

๖. อะไรเป็นเจตสิกสุข คือสุขทางใจ ?

 1. มีทรัพย์ใช้จ่าย
 2. ไม่มีโรค
 3. สุขภาพจิตดี
 4. พลานามัยดี

๗. กามวิตก เป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุ มิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๘. วิหิงสาวิตก มีอะไรเป็นมูลเหตุ ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ราคะ

๙. คิดอย่างไร จัดเป็นอพยาบาทวิตก ?

 1. ออกจากกาม
 2. ไม่คิดปองร้าย
 3. ไม่ลุ่มหลง
 4. ไม่เบียดเบียน

๑๐. ราคะ โทสะ โมหะ เผาอะไรให้เร่าร้อน ?

 1. โลก
 2. กิเลส
 3. จิตใจ
 4. ร่างกาย

๑๑. คนหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธง่าย เพราะถูกไฟใดแผดเผา ?

 1. ไฟคือราคะ
 2. ไฟคือโทสะ
 3. ไฟคือโมหะ
 4. ไฟคือตัณหา

๑๒. อัตตาธิปเตยยะ ถืออะไรเป็นใหญ่ ?

 1. ตนเอง
 2. สังคม
 3. พวกพ้อง
 4. ความถูกต้อง

๑๓. คนถือธรรมเป็นใหญ่ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. เห็นแก่พวก
 2. เห็นความถูกต้อง
 3. เห็นประโยชน์ตน
 4. เห็นความถูกใจ

๑๔. ปัญญาหยั่งรู้เหตุและผลตามความเป็นจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. ฌาน
 2. ญาณ
 3. สมาธิ
 4. วิมุตติ

๑๕. ความอยากในข้อใด ไม่จัดเป็นกามตัณหา ?

 1. อยากพ้นทุกข์
 2. อยากได้คำชม
 3. อยากเห็นคนสวย
 4. อยากรวยทรัพย์

๑๖. ข้อใด จัดเป็นภวตัณหา ?

 1. อยากเป็นใหญ่
 2. อยากได้คาชม
 3. อยากได้ของฝาก
 4. อยากรวยทรัพย์

๑๗. ข้อบัญญัติเรื่องศีล จัดอยู่ในปิฎกใด ?

 1. พระวินัย
 2. พระสุตตันตะ
 3. พระอภิธรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ข้อใด จัดเป็นโลกัตถจริยา ?

 1. โปรดสัตว์โลก
 2. สงเคราะห์พระญาติ
 3. ประกาศพระศาสนา
 4. บัญญัติสิกขาบท

๑๙. ข้อใด จัดเป็นกรรมในวัฏฏะ ?

 1. เกิดกิเลส
 2. ทำกรรม
 3. รับผลกรรม
 4. เวียนว่ายตายเกิด

๒๐. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องเวียนว่ายตายเกิด ?

 1. ทากรรมชั่ว
 2. มีโลกนี้โลกหน้า
 3. รับผลกรรม
 4. มีกิเลส กรรม วิบาก

๒๑. อธิสีลสิกขา ตรงกับข้อใด ?

 1. ฝึกกาย วาจา
 2. รักษาจิต
 3. อบรมปัญญา
 4. อบรมจิต

๒๒. ข้อใด เป็นลักษณะของอนิจจตา ?

 1. คงทนถาวร
 2. ไม่เที่ยงแท้
 3. ทนได้อยาก
 4. ไม่มีตัวตน

๒๓. พิจารณาแล้วอดกลั้น ควรใช้เมื่อถูกอะไรครอบงำ ?

 1. ทุกขเวทนา
 2. กิเลส
 3. อกุศลวิตก
 4. พยาบาท

๒๔. พิจารณาแล้วบรรเทา หมายถึงบรรเทาอะไร ?

 1. ความหิว
 2. ทุกขเวทนา
 3. สิ่งเสพติด
 4. อกุศลวิตก

๒๕. อัปปมัญญา มีอาการแผ่ไปอย่างไร ?

 1. เจาะจง
 2. มีขอบเขต
 3. ไม่มีประมาณ
 4. ไม่แน่นอน

๒๖. ทำจิตอย่างไร จึงจะไม่เกิดความริษยา ?

 1. ให้อภัย
 2. เห็นอกเห็นใจ
 3. พลอยยินดี
 4. วางเฉย

๒๗. ผู้กลับมาเกิดอีกชาติเดียว หมายถึงพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๘. การรักษากายวาจาเรียบร้อยดี ไม่มีโทษ จัดเป็นสัมปทาใด ?

 1. สัทธาสัมปทา
 2. สีลสัมปทา
 3. จาคสัมปทา
 4. ปัญญาสัมปทา

๒๙. ธรรมที่เป็นเหตุให้มีความสุขในภพหน้า ตรงกับข้อใด ?

 1. สัมปรายิกัตถะ
 2. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
 3. ปรมัตถะ
 4. อธิษฐานธรรม

๓๐. มรรคใด ละกามราคะได้เด็ดขาด ?

 1. โสดาปัตติมรรค
 2. .สกทาคามิมรรค
 3. อนาคามิมรรค
 4. อรหัตตมรรค

๓๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพีกถา เพื่อประโยชน์ใด ?

 • ทำจิตให้หมดจด
 • กาจัดกิเลส
 • ละความตระหนี่
 • ไม่เห็นแก่ตัว

๓๒. ก่อนแสดงอริยสัจ ๔ แก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัย ทรงใช้ธรรมหมวดใด ?

 1. อัปปมัญญา
 2. อนุปุพพีกถา
 3. อปัสเสนธรรม
 4. บุญกิริยาวัตถุ

๓๓. ผู้มีจิตใจคับแคบ เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะถูกอะไรครอบงำ ?

 1. มัจฉริยะ
 2. มาร
 3. นิวรณ์
 4. อกุศล

๓๔. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นลาภมัจฉริยะ ?

 1. ที่อยู่
 2. สมบัติ
 3. ตระกูล
 4. ความรู้

๓๕. สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี ตรงกับข้อใด ?

 1. มัจฉริยะ
 2. มาร
 3. นิวรณ์
 4. อกุศล

๓๖. มารใด ตัดโอกาสของบุคคลที่จะก้าวหน้าต่อไปในคุณความดี ?

 1. ขันธมาร
 2. อภิสังขารมาร
 3. มัจจุมาร
 4. เทวปุตตมาร

๓๗. กิเลสที่ปิดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี ตรงกับข้อใด ?

 1. มัจฉริยะ
 2. กิเลสกาม
 3. นิวรณ์
 4. อกุศล

๓๘. ผู้ที่มีจิตเดือดดาล มืดมัว มองไม่เห็นบุญบาป เพราะถูกกิเลสใดครอบงำ ?

 1. กามฉันท์
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๙. สังขารในขันธ์ ๕ ตรงกับข้อใด ?

 1. สิ่งที่ได้เห็น
 2. สิ่งที่มากระทบ
 3. สิ่งที่สัมผัสได้
 4. สิ่งที่ปรุงแต่งจิต

๔๐. ความรู้แจ้งอารมณ์ ในเวลาที่รูปมากระทบตาเป็นต้น เรียกว่าอะไร ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๔๑. โทมนัสในเวทนา ๕ หมายถึงข้อใด ?

 1. ทุกข์กาย
 2. ทุกข์ใจ
 3. สุขกาย
 4. สุขใจ

๔๒. คนราคจริต ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร ?

 1. อสุภะ
 2. พรหมวิหาร
 3. อนุสสติ
 4. อานาปานัสสติ

๔๓. คุณของพระธรรม ข้อว่า เอหิปสฺสิโก ตรงกับข้อใด ?

 1. เห็นได้ด้วยตนเอง
 2. ไม่จำกัดกาล
 3. ควรเรียกให้มาดู
 4. ควรน้อมเข้ามา

๔๔. ธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ตรงกับข้อใด ?

 1. อปัสเสนธรรม
 2. อปริหานิยธรรม
 3. สัปปุริสธรรม
 4. สาราณิยธรรม

๔๕. ข้อปฏิบัติอันพอดี ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น ตรงกับข้อใด ?

 1. มัชฌิมาปฏิปทา
 2. บุญกิริยาวัตถุ
 3. ทสบารมี
 4. วิสุทธิ

๔๖. ผู้ไกลจากกิเลสโดยสิ้นเชิง ตรงกับพุทธคุณข้อใด ?

 1. อรหํ
 2. สุคโต
 3. พุทฺโธ
 4. ภควา

๔๗. พระสงฆ์ได้ชื่อว่า สามีจิปฏิปนฺโน เพราะปฏิบัติเช่นไร ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๘. เป็นผู้ควรของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด ?

 1. อาหุเนยฺโย
 2. ปาหุเนยฺโย
 3. ทกฺขิเณยฺโย
 4. อญฺชลิกรณีโย

๔๙. การศึกษาธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ปัญญาบารมี
 2. วิริยบารมี
 3. ขันติบารมี
 4. สัจจบารมี

๕๐. บุญที่เกิดจากการปรับความเห็นให้ตรงและถูกต้อง ตรงกับข้อใด ?

 1. อปจายนมัย
 2. เวยยาวัจจมัย
 3. ปัตติทานมัย
 4. ทิฏฐุชุกัมม์