อัตตวรรค (หมวดตน)

คำสอนของพระพุทธศาสนาที่รวบรวมไว้เป็นบทสั้น ๆ เน้นคำสอนที่กล่าวถึงตนเอง เช่น วิธีฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีคุณธรรม แนวทางดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์กับตนเอง เป็นต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อความสุขสงบและเจริญรุ่งเรืองอย่างผู้มีปัญญาและมีธรรมะรักษาใจ

อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย “ตนแล เป็นที่รักอย่างยิ่ง”

อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย “ตนแล เป็นที่รักอย่างยิ่ง”

สัตว์โลกทั้งหลาย ย่อมรักและห่วงใยตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ต่างก็รักชีวิตของตัวเอง
อ่านต่ออตฺตา หิ ปรมํ ปิโย “ตนแล เป็นที่รักอย่างยิ่ง”
อตฺตา หิ อตฺตโน คติ “ตนเทียว เป็นคติของตน”

อตฺตา หิ อตฺตโน คติ “ตนเทียว เป็นคติของตน”

ตนเองกระทำกรรมเช่นใดไว้ กรรมนั้น ๆ ที่บุคคลนั้น ๆ ได้กระทำด้วยตนเองจะเป็นตัวกำหนดคติคือทางไปในภายภาคหน้าหลังจากตายจากโลกนี้ไปแล้ว
อ่านต่ออตฺตา หิ อตฺตโน คติ “ตนเทียว เป็นคติของตน”

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”

คำว่า “ตน” หมายถึง จิตของเราเอง เราจะเข้าถึงความเจริญหรือความเสื่อมก็ขึ้นอยู่ที่จิตของเรานี้เอง ถ้าจิตของเราเป็นจิตที่ไม่ดี จิตนั้นก็จะ...
อ่านต่ออตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”
อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

บุคคลที่ฝึกฝนตนเองให้ดี ย่อมเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เปรียบเสมือนประทีปที่ส่องสว่างให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากความมืดมิดแห่งกิเลส
อ่านต่ออตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”
อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”

การฝึกฝนตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะช่วยให้เราพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ช่วยให้ชีวิตมีความสุข ประสบความสำเร็จ และพ้นจากทุกข์ได้
อ่านต่ออตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”
อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

การชนะตน หมายถึง การเอาชนะกิเลสตัณหาในใจของตัวเอง กิเลสเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ มีทั้งกิเลสภายใน เช่น ราคะ โทสะ โมหะ
อ่านต่ออตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”