ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำว่า สมถะ หมายถึงอะไร ?

 1. ความรู้
 2. ความเห็น
 3. ความสงบ
 4. ความไม่ประมาท

๒. การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นเหตุให้รู้แจ้งอะไร ?

 1. ไตรลักษณ์
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรสรณคมน์
 4. ไตรทวาร

๓. ข้อใด ไม่จัดเป็นกิเลสกาม ?ง

 1. ราคะ
 2. โลภะ
 3. อิจฉา
 4. โทสะ

๔. ข้อใด จัดเป็นวัตถุกาม ?

 1. รูปสวย
 2. เสียงไพเราะ
 3. กลิ่นหอม
 4. ถูกทุกข้อ

๕. ข้อใด จัดเป็นปฏิบัติบูชา ?

 1. สร้างโบสถ์
 2. สร้างพระพุทธรูป
 3. สร้างเจดีย์
 4. รักษาศีล

๖. การต้อนรับผู้มาเยือน เรียกว่าอะไร ?

 1. ปฏิการะ
 2. ปฏิสันถาร
 3. คารวะ
 4. อาคันตุกะ

๗. คนมีสุขภาพจิตดี ได้ชื่อว่ามีความสุขประเภทใด ?

 1. อามิสสุข
 2. นิรามิสสุข
 3. กายิกสุข
 4. เจตสิกสุข

๘. คนถูกวิตกใดครอบงำเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๑ ?

 1. กามวิตก
 2. พยาบาทวิตก
 3. วิหิงสาวิตก
 4. เนกขัมมวิตก

๙. คนถูกวิตกใดครอบงำ เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลข้อที่ ๓ ?

 1. กามวิตก
 2. พยาบาทวิตก
 3. วิหิงสาวิตก
 4. เนกขัมมวิตก

๑๐. อพยาบาทวิตก มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อรติ

๑๑. อวิหิงสาวิตก มีอะไรเป็นสมุฏฐาน ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อรติ

๑๒. ไฟคือโทสะ เป็นเหตุให้คนล่วงละเมิดศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๑๓. คนถูกไฟคือโมหะแผดเผา มักมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. หงุดหงิดฉุนเฉียว
 2. หลงงมงาย
 3. โลภ
 4. หมกมุ่นในกาม

๑๔. ไฟใด ก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ราคัคคิ
 2. โทสัคคิ
 3. โมหัคคิ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. อธิปไตยใด ก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่สังคมมากที่สุด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ประชาธิปไตย

๑๖. ประชาธิปไตยพัฒนาไม่ได้ เพราะขาดธรรมใด ?

 1. อัตตาธิปไตย
 2. โลกาธิปไตย
 3. ธัมมาธิปไตย
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ความหยั่งรู้ทุกข์ จัดเป็นญาณใด ?

 1. สัจจญาณ
 2. กิจจญาณ
 3. กตญาณ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ความหยั่งรู้ทุกขสมุทัยว่าเป็นสภาพควรละ จัดเป็นญาณใด ?

 1. กตญาณ
 2. สัจจญาณ
 3. กิจจญาณ
 4. ปรีชาญาณ

๑๙. ปัญญาหยั่งรู้ว่า ทุกข์ควรกำหนดรู้ เราได้กำหนดรู้แล้ว จัดเป็นญาณใด ?

 1. กตญาณ
 2. สัจจญาณ
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ความหลุ่มหลงในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. ความอยากเป็นนั้นเป็นนี่ จัดเป็นตัณหาประเภทใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. พระอภิธรรมปิฎก มีกี่พระธรรมขันธ์ ?

 1. ๒๒๗
 2. ๒๑,๐๐๐
 3. ๔๒,๐๐๐
 4. ๘๔,๐๐๐

๒๓. ผู้ที่รักษาศีลปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญา ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามปิฎกใด ?

 1. พระวินัยปิฎก
 2. พระสุตตันตปิฎก
 3. พระอภิธรรมปิฎก
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธจริยา เป็นเวลากี่ปี ?

 1. ๒๙
 2. ๓๕
 3. ๔๕
 4. ๘๐

๒๕. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบิดา จัดเป็นจริยาใด ?

 1. โลกัตถจริยา
 2. ญาตัตถจริยา
 3. พุทธัตถจริยา
 4. อัตถจริยา

๒๖. จะแก้กรรมต้องตัดวงจรอะไรก่อน ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. จะตัดวัฎฎะให้ขาด ต้องตัดด้วยมรรคใด ?

 1. โสตาปัตติมรรค
 2. สกทาคามิมรรค
 3. อนาคามิมรรค
 4. อรหัตตมรรค

๒๘. กิเลสประเภทใด เรียกว่ากิเลสวัฏฏ์ ?

 1. อวิชชา
 2. ตัณหา
 3. อุปาทาน
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. จะกำจัดกิเลสอย่างหยาบ ต้องกำจัดด้วยสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. การเจริญสมาธิ จัดเข้าในสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. จะกำจัดกิเลสอย่างละเอียด ต้องกำจัดด้วยสิกขาใด ?

 1. อธิสีลสิกขา
 2. อธิจิตตสิกขา
 3. อธิปัญญาสิกขา
 4. ไตรสิกขา

๓๒. ลักษณะใด ที่มีเหมือนกันทุกคน ?

 1. อนิจจตา
 2. ทุกขตา
 3. อนัตตตา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. ธรรมเป็นดุจพนักพิงอาศัย เรียกว่าอะไร ?

 1. สัปปุริสธรรม
 2. อปัสเสนธรรม
 3. โพธิปักขิยธรรม
 4. พลธรรม

๓๔. เจริญเมตตาอย่างไรจึงจัดเป็นอัปปมัญญา ?

 1. ไม่จำกัดประมาณ
 2. ไม่จำกัดขอบเขต
 3. ไม่จำกัดบุคคล
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. พระอริยบุคคลใด ทำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. พระอรหันต์

๓๖. ธรรมใด กำกับศรัทธาไม่ให้เชื่อมงมงาย ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. สติ
 4. ปัญญา

๓๗. พระธรรมเทศนาเพื่อฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้าย ได้แก่ข้อใด ?

 1. ทานกถา
 2. สีลกถา
 3. สัคคกถา
 4. กามาทีนวกถา

๓๘. ผู้ประกอบด้วยธัมมมัจฉริยะ มีลักษณะเช่นใด ?

 1. หวงที่อยู่
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวิชา

๓๙. รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จัดเป็นมารใด ?

 1. ขันธมาร
 2. กิเลสมาร
 3. อภิสังขารมาร
 4. มัจจุมาร

๔๐. ไม่อยากเป็นคนหมกมุ่นในกาม ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. เมตตา
 2. กสิณ
 3. อสุภะ
 4. อนุสสติ

๔๑. ดิน น้ำ ไฟ ลม ประชุมกันเป็นกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. นาม
 2. รูป
 3. นามรูป
 4. สังขาร

๔๒. สุขในเวทนา ๕ หมายถึงข้อใด ?

 1. สุขกาย
 2. สุขใจ
 3. สุขกายสุขใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. คนจริตใด เหมาะที่จะประกอบอาชีพเสริมความงาม ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตักจริต

๔๔. คนขาดความมั่นใจในตนเอง เป็นอาการของคนมีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. วิตักกจริต

๔๕. คนขาดความมั่นใจในตนเอง ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. กายคตาสติ
 2. พรหมวิหาร
 3. อานาปานสติ
 4. อนุสสติ

๔๖. ข้อความใด เป็นความหมายของธรรมคุณบทว่า สนฺทิฏฺฐิโก ?

 1. รู้เห็นด้วยตนเอง
 2. ไม่จำกัดกาล
 3. พิสูจน์ได้
 4. ควรนำมาปฏิบัติ

๔๗. ข้อใด จัดเป็นอปริหานิยธรรม ?

 1. ให้เกียรติสตรี
 2. หมั่นประชุม
 3. เคารพผู้ใหญ่
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. การรับราชการด้วยความชื่อสัตย์สุจริต จัดเข้าในมรรคใด ?

 1. สัมมากัมมันตะ
 2. สัมมาอาชีวะ
 3. สัมมาวายามะ
 4. สัมมาสติ

๔๙. พุทธคุณบทใด มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบรมครู ?

 1. อรหํ
 2. โลกวิทู
 3. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ
 4. พุทฺโธ

๕๐. บารมีใดป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในการชุมนุมแสดงความคิดเห็น ?

 1. ทาน
 2. ขันติ
 3. อธิษฐาน
 4. อุเบกขา