ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. กาม ๒ หมายถึงข้อใด ?

 1. กิเลสกามวัตถุกาม
 2. กามราคะ
 3. กามตัณหา
 4. กามสังโยชน์

๒. วัตถุกาม หมายถึงข้อใด ?

 1. รูปสวย
 2. เสียงเพราะ
 3. กลิ่นหอม
 4. ถูกทุกข้อ

๓. อาการในข้อใด จัดเป็นกายิกสุข ?

 1. ปราศจากโรค
 2. ปราศจากภัย
 3. ปราศจากอันตราย
 4. ถูกทุกข้อ

๔. จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน จัดเป็นสุขประเภทใด ?

 1. กายิกสุข
 2. เจตสิกสุข
 3. สามิสสุข
 4. นิรามิสสุข

๕. อาชญากรรมทางเพศ มีสาเหตุจากไฟใด ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๖. การขับรถปาดหน้ากัน อาจก่อให้เกิดไฟประเภทใด ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ไฟริษยา

๗. คนที่เชื่อมงคลตื่นข่าว มีสาเหตุจากไฟใด ?

 1. ไฟราคะ
 2. ไฟโทสะ
 3. ไฟโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๘. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อัตตาธิปเตยยะ ?

 1. ถือตนเป็นใหญ่
 2. ถือเสียงข้างมาก
 3. ถือประชาชน
 4. ถือความถูกต้อง

๙. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า โลกาธิปเตยยะ ?

 1. ถือตนเป็นใหญ่
 2. ถือเสียงข้างมาก
 3. ถือประเพณี
 4. ถือความถูกต้อง

๑๐. ประชาธิปไตย มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. อัตตาธิปเตยยะ
 2. โลกาธิปเตยยะ
 3. ธัมมาธิปเตยยะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า ธัมมาธิปเตยยะ ?

 1. ถือตนเป็นใหญ่
 2. ถือเสียงข้างมาก
 3. ถือประเพณี
 4. ถือความถูกต้อง

๑๒. ปัญญาหยั่งรู้เหตุและผลตามเป็นจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. ญาณ
 2. ฌาน
 3. วิมุตติ
 4. วิสุทธิ

๑๓. ความอยากในข้อใด ไม่จัดเป็นกามตัณหา ?

 1. อยากพ้นทุกข์
 2. อยากรวยทรัพย์
 3. อยากได้รับคำชม
 4. อยากให้คนนับถือ

๑๔. ความทะยานอยากในวัตถุกาม จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ความห่วงอาลัยในทรัพย์สมบัติ จัดเป็นตัณหาใด ?

 1. กามตัณหา
 2. ภวตัณหา
 3. วิภวตัณหา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า วัฏฏะ ?

 1. เวียนตายเวียนเกิด
 2. ดับสูญ
 3. ปฏิสนธิ
 4. เกิด แก่ เจ็บ ตาย

๑๗. เพราะอะไร คนจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง ๆ ?

 1. กิเลส กรรม วิบาก
 2. กิเลส ตัณหา
 3. กิเลส ผลกรรม
 4. ตัณหา ผลกรรม

๑๘. จะตัดวัฏฏะให้ขาด ต้องตัดอะไรก่อน ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. ธรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของผู้มีปัญญา เรียกว่าอะไร ?

 1. สังคหวัตถุ
 2. อริยสัจ
 3. อัปปมัญญา
 4. อปัสเสนธรรม

๒๐. หลักอปัสเสนธรรม พิจารณาแล้วควรทำอย่างไร ?

 1. บรรเทา
 2. อดกลั้น
 3. เว้น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. เจริญพรหมวิหารแผ่ไปโดยอาการอย่างไร จึงจัดเป็นอัปปมัญญา?

 1. ไม่มีประมาณ
 2. ไม่แน่นอน
 3. เจาะจง
 4. กำหนดขอบเขต

๒๒. เจริญอัปปมัญญาใด จึงจะบรรเทาโทสะได้ ?

 1. เมตตา
 2. กรุณา
 3. มุทิตา
 4. อุเบกขา

๒๓. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า มุทิตา ?

 1. ความรัก
 2. ความสงสาร
 3. ความพลอยยินดี
 4. ความวางเฉย

๒๔. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของคำว่า กุลมัจฉริยะ ?

 1. หวงที่อยู่
 2. หวงสกุล
 3. หวงลาภ
 4. หวงวรรณะ

๒๕. ผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่หวงแหนสิ่งของ แสดงว่าไม่มีมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๖. คนหวงสิ่งของ จัดว่ามีมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๗. คนหวงความรู้ จัดว่ามีมัจฉริยะใด ?

 1. กุลมัจฉริยะ
 2. ลาภมัจฉริยะ
 3. วัณณมัจฉริยะ
 4. ธัมมมัจฉริยะ

๒๘. นิวรณ์ใด ทำให้เกิดความท้อแท้ ?

 1. กามฉันทะ
 2. พยาบาท
 3. ถีนมิทธะ
 4. วิจิกิจฉา

๒๙. คนเป็นโรคซึมเศร้า ควรแก้ด้วยการเจริญธรรมใด ?

 1. พุทธานุสสติ
 2. ธัมมานุสสติ
 3. สังฆานุสสติ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. จิตกระสับกระส่าย เพราะถูกนิวรณ์ใดครอบงำ ?

 1. พยาบาท
 2. ถีนมิทธะ
 3. อุทธัจจกุกกุจจะ
 4. วิจิกิจฉา

๓๑. คนที่ถูกวิจิกิจฉานิวรณ์ครอบงำ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. จองเวร
 2. หดหู่
 3. ฟุ้งซ่าน
 4. ลังเลสงสัย

๓๒. ความรู้สึกสุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์ เรียกว่าอะไร ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓๓. คำตอบในข้อใด หมายถึงความลำบากทางร่างกายในเวทนา ๕ ?

 1. ทุกข์
 2. โสมนัส
 3. โทมนัส
 4. อุเบกขา

๓๔. คำตอบในข้อใด หมายถึงความสบายใจในเวทนา ๕ ?

 1. สุข
 2. โสมนัส
 3. โทมนัส
 4. อุเบกขา

๓๕. เมื่อสรุปรวม ทุกข์กับโทมนัส จัดเป็นเวทนาใด ?

 1. สุขเวทนา
 2. ทุกขเวทนา
 3. โทมนัสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๖. คนติดสวยติดงาม จัดได้ว่ามีจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๓๗. คนติดสวยติดงาม ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อานาปานสติ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๓๘. คนหงุดหงิดง่าย เป็นคนจริตใด ?

 1. ราคจริต
 2. โทสจริต
 3. โมหจริต
 4. สัทธาจริต

๓๙. คนหงุดหงิดง่าย ควรแก้ด้วยการเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อานาปานสติ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๔๐. คนย้ำคิดย้ำทำขาดความมั่นใจในตนเอง เป็นคนจริตใด ?

 1. วิตักกจริต
 2. โทสจริต
 3. สัทธาจริต
 4. พุทธิจริต

๔๑. คนย้ำคิดย้ำทำขาดความมั่นใจในตนเอง ควรเจริญกัมมัฏฐานใด ?

 1. พรหมวิหาร
 2. อานาปานสติ
 3. อสุภะ
 4. จตุธาตุววัตถาน

๔๒. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นหลักธรรมใด ?

 1. อปริหานิยธรรม
 2. ธรรมคุณ
 3. สัปปุริสธรรม
 4. สาราณิยธรรม

๔๓. พระสงฆ์ในสังฆคุณ ๙ หมายถึงพระสงฆ์ในข้อใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระสกทาคามี
 3. พระอนาคามี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า อุชุปฏิปนฺโน ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๕. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า ญายปฏิปนฺโน ?

 1. ปฏิบัติดี
 2. ปฏิบัติตรง
 3. ปฏิบัติเป็นธรรม
 4. ปฏิบัติสมควร

๔๖. คำตอบในข้อใด เป็นความหมายของสังฆคุณบทว่า ปาหุเนยฺโย ?

 1. ควรคำนับ
 2. ควรต้อนรับ
 3. ควรของทำบุญ
 4. ควรกราบไหว้

๔๗. ข้อใด ไม่ใช่บารมี ๑๐ ?

 1. บุญบารมี
 2. ทานบารมี
 3. สีลบารมี
 4. เนกขัมมบารมี

๔๘. คนที่พยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จ จัดว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. วิริยบารมี
 2. ขันติบารมี
 3. สัจจบารมี
 4. อธิษฐานบารมี

๔๙. ผู้ออกบวช ได้ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. สีลบารมี
 3. เนกขัมมบารมี
 4. ปัญญาบารมี

๕๐. พระมโหสถ บำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. สีลบารมี
 3. เนกขัมมบารมี
 4. ปัญญาบารมี