ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 1. การเข้าจำ
 2. การจำพรรษา
 3. การปฏิบัติธรรม
 4. การอดอาหาร

๒. การรักษาอุโบสถ หมายถึง การรักษาศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๓. อุโบสถศีล เป็นศีลสำหรับใคร ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. แม่ชี
 4. อุบาสกอุบาสิกา

๔. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. สะเดาะเคราะห์
 2. ความร่ำรวย
 3. ข่มกิเลส
 4. บรรลุธรรม

๕. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. ให้ทาน
 2. ฟังเทศน์
 3. นั่งสมาธิ
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ปกติอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาเดือนหนึ่งกี่วันพระ ?

 1. ๑ วันพระ
 2. ๓ วันพระ
 3. ๔ วันพระ
 4. ๑๒ วันพระ

๗. ปฏิชาครอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

 1. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
 2. คราวละ ๓ วัน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๘. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาต่อเนื่องนานเท่าไร ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๙. ปกติอุโบสถนั้นกำหนดรักษาเดือนละ ๔ วัน ยกเว้นวันใด ?

 1. วันขึ้น ๑๔ ค่ำ
 2. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ
 3. วันขึ้น ๘ ค่ำ
 4. วันแรม ๘ ค่ำ

๑๐. อุโบสถประเภทใด ท่านกล่าวว่ามีอานิสงส์มาก ?

 1. โคปาลอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. อุโบสถประเภทใด เปรียบได้กับการถือพรตของนักบวชนอกศาสนา ?

 1. โคปาลอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. อุโบสถสมัยใด ไม่ประกอบด้วยสรณคมน์และองค์ ๘ ?

 1. นอกพระพุทธกาล
 2. ในพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. ในปัจจุบัน

๑๓. ข้อใด เป็นอานิสงส์สูงสุดของการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เข้าถึงสุคติ
 2. มีโภคสมบัติ
 3. เข้าถึงนิพพาน
 4. มีสุขภาพดี

๑๔. ไตรสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. สรณคมน์ หมายเอาการถึงสรณะในข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ทั้ง ๓ ข้อ

๑๖. ท่านผู้ตรัสรู้ชอบเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม หมายถึงรตนะใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ทั้ง ๓ ข้อ

๑๗. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ หมายถึงอะไร ?

 1. การขอพร
 2. การบนบาน
 3. ขอให้คุ้มครอง
 4. การปฏิบัติตามคำสอน

๑๘. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ปฏิบัติตนอย่างไรถูกต้องที่สุด ?

 1. รับขันธ์ห้า
 2. ปฏิบัติขัดเกลากิเลส
 3. เสริมดวงชะตา
 4. ปลุกเสกพระ

๑๙. การขาดสรณคมน์ อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลใด ?

 1. โสดาบันบุคคล
 2. สกทาคามีบุคคล
 3. อนาคามีบุคคล
 4. บุคคลทั่วไป

๒๐. ข้อใด เป็นสาเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ความสงสัยคำสอน
 2. ความจน
 3. ความเจ็บป่วย
 4. ความตาย

๒๑. ข้อใด เป็นสาเหตุให้สรณคมน์ขาด ?

 1. ความจน
 2. ความเจ็บป่วย
 3. ความชรา
 4. ความตาย

๒๒. ผู้ใด เป็นตัวอย่างของผู้ถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง ?

 1. พระเทวทัต
 2. สุปปพุทธกุฏฐิ
 3. ตปุสสะ
 4. ภัลลิกะ

๒๓. อุโบสถศีลข้อ ๑ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุราเมรัย

๒๔. อุโบสถศีลข้อ ๒ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. กูการเล่น

๒๕. อุโบสถศีลข้อ ๓ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. มีเพศสัมพันธ์
 4. แต่งตัว

๒๖. อุโบสถศีลข้อ ๔ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. พูดปด
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. อุโบสถศีลข้อ ๕ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. เสพกาม
 3. ดื่มสุราเมรัย
 4. กินข้าวยามวิกาล

๒๘. อุโบสถศีลข้อ ๖ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. พูดปด
 2. เสพกาม
 3. แต่งตัว
 4. กินข้าวยามวิกาล

๒๙. อุโบสถศีลข้อ ๗ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. ร้องเพลง
 2. ดูการเล่น
 3. เสริมสวย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. อุโบสถศีลข้อ ๘ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นกิริยาใด ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. เครื่องสำอางค์
 3. เงินทอง
 4. สุราเมรัย

๓๑. ข้อใด เป็นการทำผิดอุโบสถศีลข้อ ๑ ?

 1. ทำให้สัตว์ตาย
 2. ลักทรัพย์มีเจ้าของ
 3. เสพยาบ้า
 4. พูดเรื่องไม่จริง

๓๒. ศีลข้อใด ถือปฏิบัติได้ทั้งคนทั่วไปและผู้รักษาอุโบสถ ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นเสพเมถุน
 3. เว้นวิกาลโภชนา
 4. เว้นฟ้อนรำขับร้อง

๓๓. ข้อใด เป็นการทำผิดอุโบสถศีลข้อ ๒ ?

 1. ทรมานสัตว์
 2. ขโมยของ
 3. เสพกาม
 4. พูดปด

๓๔. อุโบสถศีลข้อใด แม้ใช้ให้คนอื่นทำแทนก็ผิด ?

 1. ศีลข้อ ๒
 2. ศีลข้อ ๓
 3. ศีลข้อ ๔
 4. ศีลข้อ ๕

๓๕. คำว่า ถือพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อ ๓ หมายถึงเว้นการกระทำใด ?

 1. ลักทรัพย์
 2. มีเพศสัมพันธ์
 3. พูดเท็จ
 4. ดื่มเหล้า

๓๖. การทำผิดอุโบสถศีลข้อ ๔ เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. กายกับวาจา
 2. กายกับใจ
 3. วาจากับใจ
 4. กายวาจาใจ

๓๗. อุโบสถศีลข้อ ๕ ห้ามเครื่องดื่มประเภทใด ?

 1. กาแฟ
 2. น้ำเมา
 3. น้ำชา
 4. น้ำอัดลม

๓๘. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลข้อ พึงรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ?

 1. เที่ยงวัน
 2. บ่ายโมง
 3. มืดค่ำ
 4. เที่ยงคืน

๓๙. คำว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อ ๖ หมายถึงเวลาใด ?

 1. เช้า
 2. สาย
 3. ก่อนเที่ยง
 4. หลังเที่ยงถึงอรุณขึ้น

๔๐. อุโบสถศีลข้อ ๖ ต้องการให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ?

 1. การกินอาหาร
 2. การแต่งตัว
 3. การนอน
 4. การพูด

๔๑. อุโบสถศีลข้อ ๗ ต้องการให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ?

 1. การกินอาหาร
 2. การแต่งตัว
 3. การนอน
 4. การพูด

๔๒. อุโบสถศีลข้อ ๘ ต้องการให้ผู้สมาทานรักษาตัดกังวลเรื่องใด ?

 1. เรื่องกิน
 2. เรื่องนอน
 3. เรื่องเที่ยว
 4. เรื่องแต่งตัว

๔๓. คำว่า เป็นข้าศึกต่อกุศล ในอุโบสถศีลข้อ ๗ หมายถึงข้อใด ?

 1. การฟ้อนรำ
 2. การขับร้อง
 3. การแต่งตัว
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. การรักษาอุโบสถศีลข้อ ๗ เพื่อบรรเทากิเลสใด ?

 1. วิจิกิจฉา
 2. กามราคะ
 3. พยาบาท
 4. มานะทิฏฐิ

๔๕. การดูเช่นไร ไม่เป็นข้าศึกแก่กุศล ?

 1. คอนเสิร์ต
 2. ดวงชะตา
 3. มหรสพ
 4. ละครอิงธรรมะ

๔๖. เพราะเหตุใด จึงห้ามผู้รักษาอุโบสถ ดูการละเล่นต่างๆ ?

 1. เสียเวลาทำกิน
 2. เสียสุขภาพจิต
 3. เสียทรัพย์
 4. เป็นข้าศึกแก่กุศล

๔๗. ที่นอนประเภทใด ทรงอนุญาตให้ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลนอนได้ ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. ที่นอนยัดนุ่น
 3. ที่นอนยัดสำลี
 4. ที่นอนยัดผ้า

๔๘. การสามทานรักษาอุโบสถศีลนั้น เหมาะแก่ใคร ?

 1. คนสูงอายุ
 2. คนทำงาน
 3. คนวัยรุ่น
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. สถานที่ใด สามารถอยู่รักษาอุโบสถศีลได้ ?

 1. วัดใกล้บ้าน
 2. สำนักปฏิบัติธรรม
 3. ป่าช้า
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. การสามทานรักษาอุโบสถศีลจะได้รับผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. การกระทำ
 2. บุญบารมี
 3. โชควาสนา
 4. ชะตากรรม