ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. พุทธประวัติได้แก่ประวัติของใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสาวก
 3. พระสาวิกา
 4. พุทธบริษัท

๒. ชนชาติใด อาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน?

 1. สักกะ
 2. มิลักขะ
 3. อริยกะ
 4. โกลิยะ

๓. ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน เขตแดนชั้นในเรียกว่าอะไร ?

 1. ปัจจันตชนบท
 2. สักกชนบท
 3. มัชฌิมชนบท
 4. โกศลชนบท

๔. ข้อใด ไม่จัดเข้าใน ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป ?

 1. อังคะ
 2. มคธะ
 3. วิเทหะ
 4. วัชชี

๕. ข้อใดไม่จัดเข้าในวรรณะ ๔ ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๖. การศึกษาเรื่องยุทธวิธี กำหนดให้เป็นหน้าที่ของวรรณะใด ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๗. กษัตริย์ผู้ทรงเป็นต้นวงศ์ศากยะ มีพระนามว่าอะไร ?

 1. สุทโธทนะ
 2. โอกกากราช
 3. พิมพิสาร
 4. ปเสนทิโกศล

๘. พระโอรสพระธิดาของพระเจ้าโอกกากราช ทรงสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าอะไร ?

 1. พาราณสี
 2. กบิลพัสดุ์
 3. เทวทหะ
 4. ราชคฤห์

๙. พระโอรสที่ประสูติจากพระเจ้าสีหหนุกับพระนางกัญจนา มีพระนามว่าอะไร ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุปปพุทธะ
 3. ทัณฑปาณิ
 4. เทวทัต

๑๐. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?

 1. ประสูติ
 2. ปรินิพพาน
 3. ถวายพระเพลิง
 4. แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

๑๑. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอะไร ?

 1. มีรูปงาม
 2. มีปัญญามาก
 3. มีความต้องการสำเร็จ
 4. มีกำลังมาก

๑๒. พระราชบิดาให้สร้างปราสาท ๓ ฤดูแก่พระกุมาร ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นอะไร จึงเสด็จออกผนวช ?

 1. เทวทูต
 2. ธรรมทูต
 3. ราชทูต
 4. ยมทูต

๑๔. ขณะเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ ๒๙ ปี เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไร ?

 1. อภิเษกสมรส
 2. ราชาภิเษก
 3. ออกผนวช
 4. ตรัสรู้

๑๕. ข้อใด ไม่ใช่พระปัญจวัคคีย์ติดตามพระมหาบุรุษออกบวช ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ยสะ
 4. อัสสชิ

๑๖. กดพระทนต์ด้วยพระทนต์เป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาในวาระใด ?

 1. วาระที่ ๑
 2. วาระที่ ๒
 3. วาระที่ ๓
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?

 1. ใช้เวลามาก
 2. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
 3. คลายความเพียร
 4. ท้อพระทัย

๑๘. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. มรรค ๔
 3. ผล ๔
 4. อิทธิบาท ๔

๑๙. สถานที่เสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้ากล่าวไว้กี่แห่ง ?

 1. ๓ แห่ง
 2. ๔ แห่ง
 3. ๗ แห่ง
 4. ๘ แห่ง

๒๐. พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขที่ต้นอชปาลนิโครธ ทรงพิจารณาหลักธรรมอะไร ?

 1. ปฏิจจสมุปบาท
 2. สุตตันตปิฎก
 3. อภิธรรมปิฎก
 4. วินัยปิฎก

๒๑. ใครทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ ?

 1. ฆฏิการพรหม
 2. สหัมบดีพรหม
 3. พระอินทร์
 4. ท้าวจตุโลกบาล

๒๒. กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยคทรงแสดงแก่ใครเป็นครั้งแรก ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. ภัททวัคคีย์
 3. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 4. สหายพระยสะ

๒๓. ใครตั้งความปรารถนาว่า ขอให้พระอรหันต์มายังแว่นแคว้นของตน ?

 1. พระเจ้าสีหหนุ
 2. พระเจ้าสุทโธทนะ
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. เจ้ามัลละ

๒๔. อุบาสกยอมรับนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะคนแรกคือใคร ?

 1. ตปุสสะ
 2. ภัลลิกะ
 3. พระเจ้าพิมพิสาร
 4. บิดาของพระยสะ

๒๕. ใครเคยนับถือลัทธิการบูชาไฟก่อนมาบวชในพระพุทธศาสนา ?

 1. ชฎิล ๓ พี่น้อง
 2. อุปติสสะ
 3. โกลิตะ
 4. สัญชัย

๒๖. อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอนุรุทธะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระมหากัสสปะ

๒๗. เธอไม่พึงชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่ตระกูล พระองค์ตรัสสอนใคร ?

 1. พระสารีบุตร
 2. ระอานนท์
 3. พระยสะ
 4. พระโมคคัลลานะ

๒๘. ความง่วงเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญเพียรของใคร ?

 1. พระโกณฑัญญะ
 2. พระยสะ
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระสารีบุตร

๒๙. ข้อใด กล่าวถึงโอวาทปาติโมกข์ได้ถูกต้อง ?

 1. ปฐมเทศนา
 2. หัวใจพระพุทธศาสนา
 3. พระปาติโมกข์
 4. ปัจฉิมโอวาท

๓๐. ใครเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนการประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธ ?

 1. พระเจ้าพิมพิสาร
 2. พระเจ้าอชาตศัตรู
 3. อนาถปิณฑิกะ
 4. นางวิสาขา

๓๑. เมืองหลวงของแคว้นมคธที่ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก ชื่อว่าอะไร ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. เวสาลี
 4. ราชคฤห์

๓๒. ใครไม่ได้รับการอุปสมบทในการบำเพ็ญพุทธกิจ ณ แคว้นมคธ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอานนท์

๓๓. พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีทำปุพพเปตพลีครั้งแรกแก่ใคร ?

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. นางวิสาขา
 4. สิงคาลมาณพ

๓๔. ใครเป็นทูตทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เป็นผลสำเร็จ ?

 1. พระอานนท์
 2. พระอนุรุทธะ
 3. ฉันนอำมาตย์
 4. กาฬุทายีอำมาตย์

๓๕. ในคราวเสด็จนครกบิลพัสดุ์ทรงโปรดพระประยูรญาติด้วยชาดกอะไร ?

 1. เวสสันดร
 2. มหาชนก
 3. สุวรรณสาม
 4. มโหสถ

๓๖. พระพุทธเจ้าตรัสกะมารถึงวันปรินิพพานล่วงหน้า ๓ เดือน เรียกว่าอะไร ?

 1. ปลงบริขาร
 2. ปลงอายุสังขาร
 3. ปลงธรรมสังเวช
 4. ปัจฉิมโอวาท

๓๗. ปัจฉิมบิณฑบาตที่พระพุทธเจ้าทรงรับเป็นครั้งสุดท้าย คืออะไร ?

 1. ข้าวมธุปายาส
 2. ข้าวยาคู
 3. สัตตุก้อนสัตตุผง
 4. สุกรมัทวะ

๓๘. พระอานนท์ถามใครว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วหรือ ?

 1. พระอุปวาณะ
 2. พระอุบาลี
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระอนุรุทธะ

๓๙. พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจกี่พรรษาจึงเสด็จปรินิพพาน ?

 1. ๒๙ พรรษา
 2. ๓๕ พรรษา
 3. ๔๕ พรรษา
 4. ๘๐ พรรษา

๔๐. สถานที่ใดไม่จัดเข้าในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ?

 1. ประสูติ
 2. ตรัสรู้
 3. แสดงปฐมเทศนา
 4. ปลงอายุสังขาร

ศาสนพิธี

๔๑. ข้อใด เป็นเหตุเกิดพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ?

 1. การอ้อนวอน
 2. การบวงสรวง
 3. การเซ่นไหว้
 4. การทำบุญ

๔๒. ข้อใด จัดเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ?

 1. พิธีบูชายัญ
 2. พิธีถือศีลอุโบสถ
 3. พิธีล้างบาป
 4. พิธีเซ่นไหว้

๔๓. การบำเพ็ญกุศลศพ จัดเข้าในพิธีใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณณกพิธี

๔๔. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีกี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๔ วัน
 3. ๕ วัน
 4. ๖ วัน

๔๕. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันใด ?

 1. วันมาฆบูชา
 2. วันวิสาขบูชา
 3. วันอาสาฬหบูชา
 4. วันอัฎฐมีบูชา

๔๖. มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิ ยาจามะ เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. อาราธนาศีล
 2. อาราธนาธรรม
 3. อาราธนาพระปริตร
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. โต๊ะหมู่บูชา ตามหลักศาสนพิธีให้ตั้งอยู่ด้านใดของพระสงฆ์ ?

 1. ด้านหน้า
 2. ด้านหลัง
 3. ด้านขวามือ
 4. ด้านซ้ายมือ

๔๘. เมื่อพระสงฆ์สวดถึงบทว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง … เจ้าภาพจุดเทียนอะไร ?

 1. เทียนชนวน
 2. เทียนบูชาพระ
 3. เทียนชัย
 4. เทียนน้ำมนต์

๔๙. กฐินที่พระมหากษัตริย์เสด็จไปถวายพระอารามหลวงเป็นกฐินประเภทใด ?

 1. กฐินหลวง
 2. กฐินพระราชทาน
 3. กฐินต้น
 4. กฐินสามัคคี

๕๐. การอุทิศส่วนบุญให้แก่บรรพชนหรือสรรพสัตว์ เรียกว่าอะไร ?

 1. การอนุโมทนาบุญ
 2. การแผ่เมตตา
 3. การบังสุกุล
 4. การกรวดน้ำ