ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. อนุพุทธะองค์แรกในพระพุทธศาสนาคือใคร ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระอัสสชิ

๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ใคร เป็นครั้งแรก ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. อาฬารดาบส
 3. อุทกดาบส
 4. ตปุสสะ-ภัลลิกะ

๓. ก่อนบวช พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใด ?

 1. ศาสนศาสตร์
 2. ดาราศาสตร์
 3. โหราศาสตร์
 4. ไสยศาสตร์

๔. พระอัญญาโกณฑัญญะนิพพานที่ไหน ?

 1. ใกล้สระโบกขรณี เมืองสาวัตถี
 2. ใกล้สระฉัททันต์ ป่าหิมพานต์
 3. ใกล้สระอาบน้ำ เมืองราชคฤห์
 4. ใกล้สระล้างบาป เมืองเวสาลี

๕. ดวงตาเห็นธรรม หมายความว่าอย่างไร ?

 1. สิ่งทั้งมวลล้วนเป็นทุกข์
 2. สิ่งทั้งมวลล้วนไม่เที่ยง
 3. สิ่งทั้งมวลล้วนเป็นอนัตตา
 4. สิ่งใดมีความเกิด สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา

๖. ส่วนสุด ๒ อย่าง อยู่ในพระสูตรใด ?

 1. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 2. อนัตตลักขณสูตร
 3. อาทิตตปริยายสูตร
 4. เวทนาปริคคหสูตร

๗. มัชฌิมาปฏิปทา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 1. การปฏิบัติทางสายกลาง
 2. การหมกมุ่นในกาม
 3. การทรมานตน
 4. การบรรลุมรรคผล

๘. การบูชาไฟ เป็นข้อปฏิบัติของใคร ?

 1. นิครนถ์
 2. ฤษี
 3. ชฎิล
 4. สันยาสี

๙. นักบวชประเภทใด เกล้าผมเป็นเซิง ?

 1. ฤษี
 2. อเจลก
 3. ปริพาชก
 4. ชฎิล

๑๐. นทีกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. อจิรวดี
 2. ยมุนา
 3. เนรัญชรา
 4. คยา

๑๑. อาทิตตปริยายสูตร มุ่งแสดงถึงเรื่องใด ?

 1. โทษของการบูชาไฟ
 2. โทษของไฟ คือราคะ โทสะ โมหะ
 3. โทษของการบูชาพระอาทิตย์
 4. โทษของการบูชายัญ

๑๒. พระอุรุเวลกัสสปะ ได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีญาติพี่น้องมาก
 2. มีบริวารมาก
 3. มีอุปัฏฐากมาก
 4. มีผู้เลื่อมใสมาก

๑๓. ข้อใด ไม่ใช่คำพูดของพระอัสสชิ ?

 1. เราเป็นผู้ใหม่
 2. บวชยังไม่นาน
 3. เพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้
 4. อาจแสดงธรรมโดยพิสดาร

๑๔. อุปติสสะ ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะฟังธรรมจากใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 3. พระอัสสชิ
 4. พระยสะ

๑๕. พระสาวกรูปใด บวชแล้วไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน ๗ วัน ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระอุรุเวลกัสสปะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระโมคคัลลานะ

๑๖. พระสารีบุตรได้รับตำแหน่งใด ในพระพุทธศาสนา ?

 1. อัครสาวกเบื้องซ้าย
 2. อัครสาวกเบื้องขวา
 3. ภัตตุทเทสก์
 4. พุทธอุปัฏฐาก

๑๗. พระสาวกรูปใด ชื่อว่าเป็นยอดกตัญญู ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระราหุล
 3. พระอัสสชิ
 4. พระอานนท์

๑๘. “เราจักไม่ชูงวงคือถือตัว เข้าไปสู่สกุล” พระพุทธเจ้าตรัสที่ไหน ?

 1. ถ้ำสุกรขาตา
 2. บ้านนางโมคคัลลี
 3. บ้านกัลลวาลมุตตคาม
 4. บ้านเวฬุวคาม

๑๙. อัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะบรรจุไว้ที่ใด ?

 1. ใกล้ประตูเวฬุวนาราม
 2. ใกล้ประตูเวฬุวคาม
 3. ใกล้ประตูบุพพาราม
 4. ใกล้ประตูเชตวนาราม

๒๐. “ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งกิเลสธุลี” เป็นคำพูดของใคร ?

 1. อุปติสสมาณพ
 2. โกลิตมาณพ
 3. ปิปผลิมาณพ
 4. อชิตมาณพ

๒๑. ผ้าชนิดใด พระพุทธเจ้าประทานแก่พระมหากัสสปะ ?

 1. ผ้าบังสุกุล
 2. ผ้าสังฆาฏิ
 3. ผ้าอุตตราสงค์
 4. ผ้าอันตรวาสก

๒๒. พระมหากัสสปะทราบข่าวพระพุทธเจ้าปรินิพพานจากนักบวชกลุ่มใด ?

 1. นิครนถ์
 2. อเจลก
 3. อาชีวก
 4. ชฎิล

๒๓. พระมหากัสสปะนิพพานที่เมืองใด ?

 1. เมืองสาวัตถี
 2. เมืองราชคฤห์
 3. เมืองเวสาลี
 4. เมืองสาเกต

๒๔. ใครวิสัชนาพระวินัย ในการทำสังคายนาครั้งแรก ?

 1. พระอุบาลีเถระ
 2. พระอานนทเถระ
 3. พระอนุรุทธเถระ
 4. พระมหากัสสปเถระ

๒๕. ข้อใด ไม่ใช่เอตทัคคะของพระอานนท์ ?

 1. เป็นพหุสูต
 2. มีสติ
 3. แสดงธรรมได้ไพเราะ
 4. มีความเพียร

๒๖. เหตุใด โสณกุฏิกัณณะต้องเป็นสามเณรอยู่ถึง ๓ ปี จึงได้อุปสมบท ?

 1. พระพุทธองค์ไม่ทรงบวชให้
 2. สงฆ์ไม่เป็นใหญ่รับบวชกุลบุตร
 3. ไม่มีพระอุปัชฌาย์บวชให้
 4. อวันตีชนบทมีภิกษุไม่ถึง ๑๐ รูป

๒๗. “หมู่มนุษย์ในโลกนี้อาศัยอะไรจึงบูชายัญ” ใครเป็นผู้ถาม ?

 1. โมฆราชมาณพ
 2. ปิงคิยมาณพ
 3. ปุณณกมาณพ
 4. เมตตคูมาณพ

๒๘. ใครได้รับเอตทัคคะด้านทรงจีวรเศร้าหมอง ?

 1. พระเหมกะ
 2. พระนันทกะ
 3. พระโมฆราช
 4. พระอชิตะ

๒๙. พระสาวกที่อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจารูปแรก คือใคร ?

 1. พระราธะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระจูฬปันถก
 4. พระราหุล

๓๐. พระสาวกที่ตั้งอยู่ในคุณเช่นไรแล้ว สอนผู้อื่นให้ตั้งอยู่ในคุณเช่นนั้น คือใคร ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระปุณณมันตานีบุตร
 3. พระราธะ
 4. พระอานนท์

๓๑. พระสารีบุตรสรรเสริญพระราธะว่าอย่างไร ?

 1. ว่าง่ายสอนง่าย
 2. ใคร่การศึกษา
 3. มีปฏิภาณดี
 4. สำรวมอินทรีย์

๓๒. พระสาวกรูปใด ปรารถนาได้รับโอวาทเท่าเม็ดทรายในกำมือทุกวัน ?

 1. พระอานนท์
 2. พระจุนทะ
 3. พระราหุล
 4. พระปิลินทวัจฉะ

๓๓. พระลกุณฏกภัททิยะ ได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. ปรารภความเพียร
 2. แสดงธรรมได้วิจิตร
 3. แสดงธรรมไพเราะ
 4. มีเสียงไพเราะ

๓๔. พระสาวกรูปใด อยู่ในครรภ์ของมารดานานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?

 1. พระทัพพมัลลบุตร
 2. พระสีวลี
 3. พระวังคีสะ
 4. พระจูฬปันถก

๓๕. พระสาวกรูปใด ออกบวชเพราะเพื่อนชวน ?

 1. พระอนุรุทธะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระรัฐบาล
 4. พระพากุละ

๓๖. พระสาวกรูปใด ยอมอดข้าวตาย ถ้าไม่ได้ออกบวช ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระรัฐบาล
 3. พระปิลินทวัจฉะ
 4. พระอานนท์

๓๗. พระสาวกรูปใด เป็นบุตรของภิกษุณี ?

 1. พระมหากัปปินะ
 2. พระปิณโฑลภารทวาชะ
 3. พระเรวตะ
 4. พระกุมารกัสสปะ

๓๘. พระสาวกรูปใด มักเรียกคนอื่นว่า “คนถ่อย” ?

 1. พระสุภูติ
 2. พระปิณโฑลภารทวาชะ
 3. พระปิลินทวัจฉะ
 4. พระวักกลิ

๓๙. พระสาวกรูปใด ออกบวชเพราะต้องการเห็นพระพุทธเจ้า ?

 1. พระสาคตะ
 2. พระโสภิตะ
 3. พระวักกลิ
 4. พระรัฐบาล

๔๐. พระพาหิยะ ได้รับเอตทัคคะด้านใด ?

 1. มีบริวารมาก
 2. ตรัสรู้เร็ว
 3. ชำนาญในมโนมยิทธิ
 4. เป็นที่รักใคร่ของเทวดา

ศาสนพิธี

๔๑. วันเข้าพรรษา ตรงกับวันอะไร ?

 1. วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘
 2. วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
 3. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
 4. วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

๔๒. เทศน์มหาชาติ คือเทศน์เรื่องอะไร ?

 1. พระเจ้า ๕๐๐ ชาติ
 2. พระเจ้า ๑๐๐ ชาติ
 3. พระเจ้า ๑๐ ชาติ
 4. พระเวสสันดรชาดก

๔๓. พระพุทธองค์ทรงโปรดพระมารดาด้วยเทศนาอะไร ?

 1. พระวินัย
 2. พระสูตร
 3. พระอภิธรรม
 4. พระไตรลักษณ์

๔๔. วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ?

 1. วันตักบาตรข้าวสาร
 2. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาต
 3. วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก
 4. วันที่พระพุทธเจ้าออกพรรษา

๔๕. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นิยมสวดในงานอะไร ?

 1. งานทำบุญอายุ
 2. งานฉลองพระบวชใหม่
 3. งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 4. งานมงคลสมรส

๔๖. ทำบุญ “สัตตมวาร” หมายถึงการทำบุญเช่นไร ?

 1. ครบ ๗ วัน
 2. ครบ ๕๐ วัน
 3. ครบ ๑๐๐ วัน
 4. ครบ ๑ ปี

๔๗. “ทักขิณานุปทาน” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทำบุญวันเกิด
 2. ทำบุญอายุ
 3. ทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 4. ทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย

๔๘. งานทำบุญต่อนาม คือทำบุญอะไร ?

 1. ต่ออายุ
 2. เปลี่ยนชื่อ
 3. รับบุตรผู้เกิดใหม่
 4. สะเดาะเคราะห์

๔๙. คำถวายสังฆทานว่า “สงฺฆสฺส นิยฺยาเทม” ใช้ถวายของเช่นไร ?

 1. ของเล็กๆ น้อยๆ
 2. ของที่มีชีวิต
 3. ของที่ยกถวายได้
 4. ของที่ยกถวายไม่ได้

๕๐. คำถวายสังฆทานว่า “สงฺฆสฺส โอโณชยาม” ใช้ถวายของเช่นไร ?

 1. ของที่ยกถวายได้
 2. ของที่ยกถวายไม่ได้
 3. ของที่มีราคาสูง
 4. ของที่พระจับต้องไม่ได้