ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ประเทศใด เป็นดินแดนที่เคยตั้งอยู่ในชมพูทวีป ?

 1. คาซัคสถาน
 2. อัฟกานิสถาน
 3. อุซเบกิสถาน
 4. เตอร์กิสถาน

๒. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของเทือกเขาใด ?

 1. อุสีรธชะ
 2. คิชฌกูฏ
 3. หิมาลัย
 4. เวภารบรรพต

๓. ชาวอริยกะอพยพเข้ามาสู่ชมพูทวีป จากทิศใด ?

 1. เหนือ
 2. ตะวันออก
 3. ตะวันตก
 4. ใต้

๔. กลุ่มชนใด เป็นชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีป ?

 1. อริยกะ
 2. มิลักขะ
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๕. กลุ่มชนใด ที่แผ่ขยายอำนาจเข้าปกครองชมพูทวีป ?

 1. อริยกะ
 2. มิลักขะ
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๖. ชมพูทวีปแบ่งการปกครองออกเป็นแคว้นใหญ่ กี่แคว้น ?

 1. ๑๒ แคว้น
 2. ๑๔ แคว้น
 3. ๑๖ แคว้น
 4. ๒๑ แคว้น

๗. แคว้นเล็กที่ตั้งอยู่ในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?

 1. สักกะ
 2. เจตี
 3. กุรุ
 4. อวันตี

๘. กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่วรรณะ ?

 1. ๒ วรรณะ
 2. ๓ วรรณะ
 3. ๔ วรรณะ
 4. ๕ วรรณะ

๙. วรรณะใด มีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิของตน ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๑๐. ชนชั้นต่ำสุดในชมพูทวีป เรียกว่าอะไร ?

 1. พราหมณ์
 2. แพศย์
 3. ศูทร
 4. จัณฑาล

๑๑. กลุ่มชนในชมพูทวีปที่เชื่อว่าตายแล้วสูญ แบ่งออกเป็นกี่ฝ่าย ?

 1. ๒ ฝ่าย
 2. ๓ ฝ่าย
 3. ๔ ฝ่าย
 4. ๕ ฝ่าย

๑๒. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ ?

 1. โอกกากราช
 2. ชัยเสนะ
 3. สีหหนุ
 4. อัญชนะ

๑๓. สตรีพระนางใด ทรงเป็นกนิษฐภคินีของพระเจ้าสุทโธทนะ ?

 1. กัญจนา
 2. อมิตา
 3. มายา
 4. พิมพา

๑๔. พระเจ้าสุทโธทนะ อภิเษกสมรสกับราชธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?

 1. โอกกากราช
 2. ชัยเสนะ
 3. สีหหนุ
 4. อัญชนะ

๑๕. อุทยานลุมพินีวัน ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับเมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. ไพสาลี
 3. เทวทหะ
 4. มคธ

๑๖. พระมหาบุรุษประสูติ ภายใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นสาละ
 3. ต้นไทร
 4. ต้นจิก

๑๗. ดาบสใด พยากรณ์ลักษณะพระมหาบุรุษเป็นคนแรก ?

 1. กบิลดาบส
 2. กาฬเทวินดาบส
 3. อาฬารดาบส
 4. อุททกดาบส

๑๘. สตรีพระนางใด ทรงเป็นพระน้านางเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 1. ปมิตา
 2. อมิตา
 3. มายา
 4. ปชาบดี

๑๙. เจ้าชายสิทธัตถะน้อมพระทัยออกผนวช เพราะทรงเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๒๐. ข้อใด ไม่ใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?

 1. กดพระทนต์
 2. กลั้นลมหายใจ
 3. อดอาหาร
 4. เดินจงกรม

๒๑. พระมหาบุรุษทรงอธิษฐานลอยถาด ที่แม่น้ำใด ?

 1. คงคา
 2. ยมุนา
 3. เนรัญชรา
 4. อจิรวดี

๒๒. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึงข้อปฏิบัติตามหลักธรรมใด ?

 1. อริยมรรค ๘
 2. สมาบัติ ๘
 3. โลกธรรม ๘
 4. วิชชา ๘

๒๓. พระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับวันใด ?

 1. มาฆปุณณมี
 2. วิสาขปุณณมี
 3. อาสาฬหปุณณมี
 4. อัฏฐมีบูชา

๒๔. พระมหาบุรุษทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ในยามใด ?

 1. ปฐมยาม
 2. มัชฌิมยาม
 3. ปัจฉิมยาม
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. บุคคลผู้มีปัญญาพอจะแนะนำได้ ตรงกับข้อใด ?

 1. อุคฆฏิตัญญู
 2. วิปจิตัญญู
 3. เนยยะ
 4. ปทปรมะ

๒๖. “ เราได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. พระยสะ
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๒๗. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าตรัสขันธ์ ๕ ว่าเป็นอย่างไร ?

 1. เป็นอัตตา
 2. เป็นอนัตตา
 3. เป็นของร้อน
 4. เป็นของยั่งยืน

๒๘. บุคคลใด สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนแรกในขณะที่ยังเป็นคฤหัสถ์ ?

 1. ยสมาณพ
 2. อุปติสสมาณพ
 3. โกลิตมาณพ
 4. ปิปผลิมาณพ

๒๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดนักบวชกลุ่มใด ?

 1. ปัญจวัคคีย์
 2. สหายยสะ
 3. ภัททวัคคีย์
 4. ชฎิล ๓ พี่น้อง

๓๐. กษัตริย์พระองค์ใด ทูลขอว่าเมื่อตรัสรู้แล้วให้เสด็จกลับมาโปรด ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุปปพุทธะ
 3. พิมพิสาร
 4. ปเสนทิโกศล

๓๑. ราชอุทยานใด ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้สร้างเป็นวัดแห่งแรก ?

 1. ลุมพินีวัน
 2. เวฬุวัน
 3. เชตวัน
 4. ลัฏฐิวัน

๓๒. ข้อว่า “ เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา …” พระอัสสชิแสดงแก่ใคร ?

 1. ยสมาณพ
 2. อุปติสสมาณพ
 3. โกลิตมาณพ
 4. ปิปผลิมาณพ

๓๓. พระเถระใด ได้อุปสมบทด้วยวิธีการรับโอวาท ๓ ข้อ ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระโมคคัลลานะ
 3. พระมหากัสสปะ
 4. พระราหุล

๓๔. การประชุมสงฆ์ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึ้นที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ราชคฤห์
 4. กบิลพัสด์

๓๕. “ การบิณฑบาตนี้เป็นพุทธประเพณี ” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ใคร ?

 1. พุทธบิดา
 2. พุทธมารดา
 3. พุทธอนุชา
 4. พุทธอุปัฏฐาก

๓๖. กษัตริย์ใด ทูลขอว่าผู้จะบวชต้องให้บิดามารดาอนุญาตก่อน ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุปปพุทธะ
 3. พิมพิสาร
 4. ปเสนทิโกศล

๓๗. เศรษฐีใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการถวายทาน ?

 1. เมณฑกะ
 2. โฆสกะ
 3. โชติกะ
 4. อนาถบิณฑิกะ

๓๘. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ สถานที่ใด ?

 1. อานันทเจดีย์
 2. อุทเทสิกเจดีย์
 3. ปาวาลเจดีย์
 4. ธรรมเจดีย์

๓๙. พระเถระใด เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า ?

 1. พระสารีบุตร
 2. พระยสะ
 3. พระนันทะ
 4. พระอานนท์

๔๐. พระธรรมที่ทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา ประมวลลงในข้อใด ?

 1. ปมาทะ
 2. อัปปมาทะ
 3. สังคหะ
 4. เตวิชชะ

๔๑. ศาสนพิธี มีมูลเหตุมาจากการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. การอบรมกายวาจาให้สงบตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. ภาวนา
 4. เนกขัมมะ

๔๓. ข้อใด ไม่จัดเป็นระเบียบแบบแผนตามหลักศาสนพิธี ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. เจริญภาวนา
 4. บรรลุธรรม

๔๔. ผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ต้องสมาทานศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีลอุโบสถ
 4. ศีล ๑๐

๔๕. การประชุมสงฆ์ที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึ้นในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๖. การประกอบพิธีวิสาขบูชานั้น สันนิษฐานว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใด ?

 1. สุโขทัย
 2. อยุธยา
 3. ธนบุรี
 4. รัตนโกสินทร์

๔๗. พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อาสาฬหบูชา
 4. อัฏฐมีบูชา

๔๘. สิ่งใด ไม่ควรนำไปถวายพระสงฆ์หลังเที่ยงวันไปแล้ว ?

 1. อาหาร
 2. น้ำปานะ
 3. เภสัช
 4. ผ้าไตร

๔๙. การกราบ ตรงกับกิริยาใด ?

 1. อัญชลี
 2. วันทา
 3. อภิวาท
 4. คุกเข่า

๕๐. วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา … เป็นคำอาราธนาอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. พระปริตร
 4. ธรรม