ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชมพูทวีปเป็นดินแดนที่กำหนดหมายด้วยต้นไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นโพธิ์
 3. ต้นไทร
 4. ต้นหว้า

๒. ชมพูทวีปตั้งอยู่ตอนใต้ของเทือกเขาใด ?

 1. อิสิคิริ
 2. หิมาลัย
 3. เวภาระ
 4. คิชฌกูฏ

๓. ประชาชนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชาติ ?

 1. ๒ ชนชาติ
 2. ๓ ชนชาติ
 3. ๔ ชนชาติ
 4. ๕ ชนชาติ

๔. ในชมพูทวีป คนวรรณะใดเป็นนักรบ ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๕. พราหมณ์ทำหน้าที่ศึกษา ในเรื่องใด ?

 1. ยุทธวิธี
 2. ศาสนา
 3. ค้าขาย
 4. การใช้แรงงาน

๖. นครใด เป็นเมืองหลวงของแคว้นสักกะ ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. เทวทหะ
 4. กบิลพัสดุ์

๗. พระบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ ทรงพระนามว่าอย่างไร ?

 1. โอกกากราช
 2. ชยเสนะ
 3. สีหหนุ
 4. อัญชนะ

๘. พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในชมพูทวีป ก่อนพุทธศักราชกี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๙. พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางใด ?

 1. สิริมหามายา
 2. ปชาบดี
 3. ปมิตา
 4. อมิตา

๑๐. ธรรมเนียมพราหมณ์ในชมพูทวีป เมื่อภรรยามีครรภ์จะต้องไปคลอดที่ใด ?

 1. สกุลเดิม
 2. สกุลสามี
 3. ในอุทยาน
 4. ในพระราชวัง

๑๑. พระโพธิสัตว์ได้รับการขนานพระนาม เมื่อประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๑๐ วัน

๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๑๗ ปี
 3. ๑๘ ปี
 4. ๑๙ ปี

๑๔. พระนางพิมพา ประสูติพระโอรสพระนามว่าอะไร ?

 1. นันทะ
 2. อานนท์
 3. อนุรุทธ์
 4. ราหุล

๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๗ ปี
 2. ๑๖ ปี
 3. ๒๙ ปี
 4. ๓๕ ปี

๑๖. เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมาลีด้วยสิ่งใด ?

 1. พระแสงง้าว
 2. พระแสงขรรค์
 3. พระแสงหอก
 4. พระแสงดาบ

๑๗. สิทธัตถราชกุมารทรงอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิต ที่ฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. อโนมา
 3. คงคา
 4. ยมุนา

๑๘. พระเจ้าพิมพิสารทรงปกครอง แคว้นใด ?

 1. แคว้นมคธ
 2. แคว้นโกศล
 3. แคว้นสักกะ
 4. แคว้นวัชชี

๑๙. การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ตรงกับข้อใด ?

 1. กลั้นหายใจ
 2. เดินจงกรม
 3. ฉันอาหารตามปกติ
 4. หายใจปกติ

๒๐. เพราะเหตุใด พระมหาบุรุษจึงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ?

 1. ไม่ใช่ทางสวรรค์
 2. ไม่ใช่ทางพรหมโลก
 3. ไม่ใช่ทางตรัสรู้
 4. ไม่ใช่ทางมีฤทธิ์

๒๑. พระมหาบุรุษบำเพ็ญทุกรกิริยา กี่ปี ?

 1. ๓ ปี
 2. ๔ ปี
 3. ๕ ปี
 4. ๖ ปี

๒๒. ในเช้าวันตรัสรู้ พระมหาบุรุษทรงรับข้าวมธุปายาสของใคร ?

 1. นางสุชาดา
 2. นางกีสาโคตมี
 3. นางวิสาขา
 4. พระนางพิมพา

๒๓. เนยยะ บุคคลผู้พอแนะนำได้ เปรียบเหมือนบัวชนิดใด ?

 1. บัวพ้นน้ำ
 2. บัวเสมอน้ำ
 3. บัวจมในน้ำ
 4. บัวจมในโคลนตม

๒๔. ระหว่างเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระพุทธเจ้าทรงพบกับบุคคลใด ?

 1. นางสุชาดา
 2. ตปุสสะ-ภัลลิกะ
 3. อุปกาชีวก
 4. อุททกดาบส

๒๕. ผู้ใด ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกหลังฟังปฐมเทศนา ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. มหานามะ

๒๖. หลังฟังอนัตตลักขณสูตร พระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระอนาคามี
 3. พระสกทาคามี
 4. พระอรหันต์

๒๗. “ ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ ” เป็นคำพูดของใคร ?

 1. ยสะ
 2. วิมละ
 3. สุพาหุ
 4. ปุณณชิ

๒๘. พระเถระองค์ใด เป็นเพื่อนผู้ออกบวชตามพระยสเถระ ?

 1. วัปปะ
 2. ภัททิยะ
 3. อัสสชิ
 4. ปุณณชิ

๒๙. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร ขณะประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำใด ?

 1. เนรัญชรา
 2. คยา
 3. คงคา
 4. อโนมา

๓๐. พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร โปรดใคร ?

 1. อุรุเวลกัสสปะ
 2. คยากัสสปะ
 3. นทีกัสสปะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. พระพุทธเจ้าเสด็จถึงเมืองราชคฤห์ ครั้งแรกทรงประทับ ณ สถานที่ใด ?

 1. ลัฏฐิวัน
 2. เวฬุวัน
 3. อัมพวัน
 4. เชตวัน

๓๒. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา อยู่ที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. สาวัตถี
 3. ราชคฤห์
 4. กบิลพัสดุ์

๓๓. พระสารีบุตรเถระ เป็นพระอัครสาวกเบื้องใด ?

 1. เบื้องขวา
 2. เบื้องซ้าย
 3. เบื้องหน้า
 4. เบื้องหลัง

๓๔. พระโมคคัลลานเถระเคยบวชเป็นปริพาชก ในสำนักอาจารย์ใด ?

 1. ปูรณกัสสปะ
 2. อชิตเกสกัมพล
 3. มักขลิโคศาล
 4. สัญชัยเวลัฏฐบุตร

๓๕. ราชทูตท่านใด ที่ทูลเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมากรุงกบิลพัสดุ์เป็นผลสำเร็จ ?

 1. นายฉันนะ
 2. กาฬุทายี
 3. อานนท์
 4. อนุรุทธ์

๓๖. พระเถระใด ไม่ได้ออกบวชด้วยศรัทธา ?

 1. พระวัปปะ
 2. พระภัททิยะ
 3. พระมหานามะ
 4. พระนันทะ

๓๗. แคว้นโกศล มีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร ?

 1. สาวัตถี
 2. พาราณสี
 3. ราชคฤห์
 4. กบิลพัสดุ์

๓๘. พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่วัดเชตวัน กี่พรรษา ?

 1. ๑๘ พรรษา
 2. ๑๙ พรรษา
 3. ๒๐ พรรษา
 4. ๒๑ พรรษา

๓๙. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ที่เมืองใด ?

 1. สาวัตถี
 2. พาราณสี
 3. กุสินารา
 4. ปาวา

๔๐. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุกี่พรรษา ?

 1. ๗๐ พรรษา
 2. ๘๐ พรรษา
 3. ๙๐ พรรษา
 4. ๑๒๐ พรรษา

๔๑. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ควรทำต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อยกี่รูป ?

 1. ๑ รูป
 2. ๒ รูป
 3. ๓ รูป
 4. ๔ รูป

๔๒. หลังประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว ผู้ประกาศตนต้องสมาทานศีลใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีลอุโบสถ
 4. ศีล ๑๐

๔๓. จาตุรงคสันนิบาต เกิดขึ้นตรงกับวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. พระรัตนตรัยเกิดขึ้น ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๖. สิ่งใด ที่ชาวพุทธควรทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ?

 1. ตักบาตร
 2. รักษาศีล
 3. นั่งสมาธิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. การถวายภัตตาหาร หมายถึงการถวายสิ่งใด?

 1. อาหารคาวหวาน
 2. ดอกไม้ธูปเทียน
 3. ปัจจัยไทยธรรม
 4. ยารักษาโรค

๔๘. สิ่งใด ที่ควรนำมาถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ?

 1. อาหาร
 2. น้ำดื่ม
 3. ผ้าจีวร
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. การไหว้ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. อัญชลี
 2. วันทา
 3. อภิวาท
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา……เป็นคำอาราธนาอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. พระปริตร
 4. พระธรรม