ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ทวีปใด อยู่ทางตอนใต้เทือกเขาหิมาลัย ?

 1. ชมพูทวีป
 2. ทวีปยุโรป
 3. ทวีปออสเตรเลีย
 4. ทวีปแอฟริกา

๒. ชนชาติใดอาศัยอยู่ในชมพูทวีปมาก่อน ?

 1. เงาะป่า
 2. มายา
 3. มิลักขะ
 4. อริยกะ

๓. ภูเขาใด ที่ชาวอริยกะอพยพข้ามเข้าสู่ชมพูทวีป ?

 1. คิชฌกูฏ
 2. อุสีรธชะ
 3. เวภาระ
 4. หิมาลัย

๔. ชนชาติใด อพยพไปตั้งถิ่นฐานในปัจจุบันในปัจจันตชนบท ?

 1. อริยกะ
 2. มิลักขะ
 3. มายา
 4. อาหรับ

๕. ชนในชมพูทวีป มีกี่วรรณะ ?

 1. ๑ วรรณะ
 2. ๒ วรรณะ
 3. ๓ วรรณะ
 4. ๔ วรรณะ

๖. วรรณะใด ทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ?

 1. กษัตริย์
 2. พราหมณ์
 3. แพศย์
 4. ศูทร

๗. พระเจ้าโอกกากราช มีพระราชธิดากี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๔ พระองค์
 3. ๕ พระองค์
 4. ๖ พระองค์

๘. พระเจ้าสีหหนุ มีพระราชโอรสกี่พระองค์ ?

 1. ๓ พระองค์
 2. ๔ พระองค์
 3. ๕ พระองค์
 4. ๖ พระองค์

๙. พระโพธิสัตว์ ประสูติภายใต้ร่มไม้ใด ?

 1. ต้นสาละ
 2. ต้นไทร
 3. ต้นมะม่วง
 4. ต้นโพธิ์

๑๐. อสิตดาบสเข้าเยี่ยม เมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๑ วัน
 2. ๒ วัน
 3. ๓ วัน
 4. ๔ วัน

๑๑. อสิตดาบสทำนายพระลักษณะพระโพธิสัตว์ ไว้กี่ประเภท ?

 1. ๒ ประเภท
 2. ๓ ประเภท
 3. ๔ ประเภท
 4. ๕ ประเภท

๑๒. พระโพธิสัตว์ทรงได้รับการขนานพระนามว่าอย่างไร ?

 1. นันทะ
 2. อนุรุทธะ
 3. อานันทะ
 4. สิทธัตถะ

๑๓. พราหมณ์ใด ทำนายเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเสด็จออกบวชแน่นอน ?

 1. โกณฑัญญะ
 2. วัปปะ
 3. ภัททิยะ
 4. อัสสชิ

๑๔. พระมารดาสิ้นพระชนม์ภายหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้กี่วัน ?

 1. ๓ วัน
 2. ๕ วัน
 3. ๗ วัน
 4. ๗ ปี

๑๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาศิลปวิทยากับครูท่านใด ?

 1. อสิตดาบส
 2. วิศวามิตร
 3. โกณฑัญญะ
 4. สัญชัย

๑๖. ในวันแรกนาชวัญ เจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใด ?

 1. ต้นโพธิ์
 2. ต้นไทร
 3. ต้นสาละ
 4. ต้นหว้า

๑๗. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรส ขณะพระชนมายุได้กี่ปี ?

 1. ๑๖ ปี
 2. ๒๙ ปี
 3. ๓๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๑๘. บุคคลใด ไม่จัดเข้าในเทวทูต ๔ ?

 1. คนเกิด
 2. คนแก่
 3. คนเจ็บ
 4. คนตาย

๑๙. เจ้าชายสิทธัตถะมีพระทัยน้อมไปในการบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด ?

 1. คนแก่
 2. คนเจ็บ
 3. คนตาย
 4. สมณะ

๒๐. เจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกผนวช ด้วยสัตว์พาหนะใด ?

 1. ช้าง
 2. ม้า
 3. วัว
 4. ควาย

๒๑. มหาบุรุษครั้นทรงผนวชแล้ว เสด็จประทับแรม ณ สถานที่ใด ?

 1. สวนลุมพินี
 2. สวนมะม่วง
 3. สวนตาลหนุ่ม
 4. สวนเจ้าเชตุ

๒๒. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงเชื้อเชิญให้พระมหาบุรุษไปอยู่ด้วย ?

 1. พิมพิสาร
 2. ปเสนทิโกศล
 3. สุทโธทนะ
 4. สุกโกทนะ

๒๓. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

 1. อริยสัจ ๔
 2. เทวทูต ๔
 3. มหาปเทศ ๔
 4. อิทธิบาท ๔

๒๔. บุคคลใด ที่พระพุทธเจ้าพบระหว่างทางเสด็จไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ?

 1. อุปกาชีวก
 2. ชัมพุกาชีวก
 3. หมอชีวก
 4. ไม่ได้พบใคร

๒๕. ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลาง ตรงกับข้อใด ?

 1. อินทรีย์ ๕
 2. พละ ๕
 3. โพชฌงค์ ๗
 4. อริยมรรค ๘

๒๖. พระเถระรูปใด เป็นสาวกองค์แรก ?

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ

๒๗. เหล่านางบำเรอและบริวารปรากฎแก่ยสะกุลบุตรเหมือนอะไร ?

 1. หญิงชาววัง
 2. นางฟ้า
 3. นางงาม
 4. ซากศพ

๒๘. บุคคลใด เดินบ่นพึมพำไปว่า “ที่นี่วุ่นว่ายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ”

 1. ยสกุลบุตร
 2. นันทกุมาร
 3. อานันทกุมาร
 4. สิทธัตถกุมาร

๒๙. พระเจ้าพิมพิสารปกครองแคว้นใด ?

 1. แคว้นโกศล
 2. แคว้นกาสี
 3. แคว้นวัชชี
 4. แคว้นมคธ

๓๐. ผู้ใด ที่พระเจ้าพิมพิสารขอให้เสด็จกลับมาโปรดหลังตรัสรู้แล้ว ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารุบุตร
 3. พระมหาโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๓๑. อุปติสสะ เป็นชื่อเดิมของพระสาวกองค์ใด ?

 1. พระยสะ
 2. พระมหาโมคคัลลานะ
 3. พระสารีบุตร
 4. พระอานนท์

๓๒. อุปติสสมาณพและโกลิตมาณพพาบริวารไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดใด ?

 1. เวฬุวัน
 2. เชตวัน
 3. บุพพาราม
 4. นิโครธาราม

๓๓. ภายหลังอุปสมบทอุปติสสะมีชื่อว่าอะไร ?

 1. พระอัสสชิ
 2. พระมหากัสสปะ
 3. พระมหาโมคคัลลานะ
 4. พระสารีบุตร

๓๔. พระสงฆ์สาวก ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันที่ใด ?

 1. วัดเวฬุวัน
 2. วัดเชตวัน
 3. วัดบุพพาราม
 4. วัดนิโครธาราม

๓๕. สิงคาลกมาณพได้ฟังธรรมเรื่องทิศ ๖ จากผู้ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระสารีบุตร
 3. พระโมคคัลลานะ
 4. พระอานนท์

๓๖. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธบิดา ที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. เวสาลี
 3. กบิลพัสดุ์
 4. สาวัตถี

๓๗. พระพุทธบิดา มีพระนามว่าอย่างไร ?

 1. สุทโธทนะ
 2. สุกโกทนะ
 3. อมิโตทนะ
 4. โธโตทนะ

๓๘. อนาถบิณฑิกเศรษฐี สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าที่เมืองใด ?

 1. ราชคฤห์
 2. สาวัตถี
 3. ไพสาลี
 4. กบิลพัสดุ์

๓๙. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?

 1. ๒๙ ปี
 2. ๓๕ ปี
 3. ๔๕ ปี
 4. ๘๐ ปี

๔๐. พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานที่เมืองใด ?

 1. พาราณสี
 2. กุสินารา
 3. กบิลพัสดุ์
 4. สาวัตถี

๔๑. ผู้ใดที่แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ต้องนับถือว่าเป็นของตนตลอดชีวิต ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระอินทร์
 3. พระพรหม
 4. เทวดา

๔๒. วันเพ็ญเดือน ๓ ตรงกับข้อใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๓. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเพ็ญเดือนใด ?

 1. เดือน ๓
 2. เดือน ๖
 3. เดือน ๘
 4. เดือน ๑๒

๔๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก ในวันใด ?

 1. มาฆบูชา
 2. วิสาขบูชา
 3. อัฏฐมีบูชา
 4. อาสาฬหบูชา

๔๕. คำว่า ทาน แปลว่าอะไร ?

 1. การให้
 2. การขอ
 3. การกิน
 4. การดื่ม

๔๖. อัญชลี เป็นกิริยาตรงกับข้อใด ?

 1. ประนมมือ
 2. ไหว้
 3. กราบ
 4. นั่งพับเพียบ

๔๗. มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ… เป็นคำอาราธนาอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. พระปริตร
 3. พระธรรม
 4. ถวายทาน

๔๘. การยกสิ่งของถวายพระภิกษุ เรียกว่าอะไร ?

 1. ประเคน
 2. ประคอง
 3. ประนม
 4. ประพรม

๔๙. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ… เป็นคำกล่าวในเวลาใด ?

 1. ถวายทาน
 2. สมาทานศีล
 3. ฟังเทศน์
 4. กรวดน้ำ

๕๐. พระเจ้าพิมพิสารทรงกรวดน้ำอุทิศให้แก่ญาติที่ตายไปเกิดเป็นอะไร ?

 1. เทวดา
 2. พระพรหม
 3. เปรต
 4. สัตว์เดรัจฉาน